Federale Cartografie

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Federale Cartografie

Afdrukken

Afdrukken

Attaché A2 bijzondere toepassingen - Teamverantwoordelijke (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSD116

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Strategisch adjuncten

Beroepscategorie : 15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming (SD)
Doel van de functie

Het bijstaan van de directeur van de bijzondere toepassingen in zijn verantwoordelijkheden

teneinde

de opdrachten van de dienst optimaal uit te voeren, zijnde projecten, uitwerking van nieuwe maatregelen, aanpassing en beheer van de RSZ-aangifte, ondersteuning aan de interne controledienst, aan de werkgevers en aan de erkende sociale secretariaten samen met verantwoordelijkheid voor een eenheid.

 

Resultaatgebieden
Als
adjunct van de directeur
  bijstaan van de directeur

teneinde

  de gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, volgens de vastgelegde normen en met naleving van de termijnen.

 

Voorbeelden van taken
 • het realiseren van de uitvoering van het bestuursplan
 • het ter beschikking stellen van de vereiste informatie binnen de entiteit
 • adviseren over de bepaling en invoering van de interne procedures en werkingsregels van de directie
 • adviseren over de optimalisering van de werking van het team

 

Als
adjunct van de bijzondere toepassingen
  bijwerken en beheren van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte

teneinde

  de rechten van de werknemers te vrijwaren door ervoor te zorgen dat de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale zekerheid nageleefd worden

 

Voorbeelden van taken
 • het coördineren van de ontwikkeling en de bijwerking van informaticaprocedures voor de controle en uitwerking van het bestand met de bijdrage- en de verminderingspercentages, het ontwikkelen van toepassingen voor het beheer van de gegevensbank DMFA( Déclaration Multifunctionnel-Multifunctionele Aangifte), het creëren en beheren van een netwerk voor informatie-uitwisseling tussen verschillende diensten
 • meewerken aan het boeken van de multifunctionele aangiften, het bijstaan van de werkgevers en het oplossen van problemen
 • adviseren inzake het beheer van de gegevensbanken DMFA (bestemd voor alle instellingen van sociale zekerheid) en LATG (loon- en arbeidstijdgegevens) (aangiften vóór 2003), de bekrachtiging van verminderingen die door de werkgever gevraagd werden, de behandeling van wijzigingen van diverse oorsprong (werkgever, sociaal secretariaat, instellingen van sociale zekerheid, inspectiediensten)

 

Als
expert
  verspreiden van technische informatie in verband met DMFA en de toepassing van wetgeving inzake sociale zekerheid

teneinde

  derden (werkgevers, ESS( Erkende Sociale Secretariaten), anderen) en de interne controledienst te informeren

 

Voorbeelden van taken
 • het realiseren van de opmaak van gegevensdragers voor extern gebruik
 • het realiseren van de inhoud en de rubrieken van de websites op internet en intranet
 • het realiseren van de voorbereiding en de leiding van technische opleidingen voor specifieke groepen, ook binnen de RSZ
 • het realiseren van de onderrichtingen voor het personeel van de controle
 • het realiseren van het antwoord op de vragen die aan de RSZ gesteld worden

 

Als
extern adviseur
  hulp verlenen aan de overheden bij het uitwerken van nieuwe maatregelen

teneinde

  deze maatregelen technisch uitvoerbaar te maken en zo eenvoudig mogelijk te houden

 

Voorbeelden van taken
 • het realiseren van het onderzoek van de ontwerpen van nieuwe maatregelen, voorgelegd door de regering
 • het realiseren van de voorstelling van nieuwe maatregelen aan de overheden
 • meewerken aan de berekening van de financiële impact van de nieuwe maatregelen
 • het realiseren van de opmaak van teksten die de nieuwe maatregelen beschrijven

 

Als
verantwoordelijke van een eenheid
  inzetten van de technische en menselijke middelen

teneinde

  de efficiëntie van de eenheid te ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • het adviseren over het beheer van de organisatie van zijn/haar eenheid (DG , directie, dienst, cel ,sectie)
 • het realiseren van de ontwikkeling van medewerkers van de entiteit
 • het realiseren van het beheer van de prestaties van de medewerkers van de entiteit
 • het controleren van het beheer van de informaticatoepassingen van het team
 • het controleren van de operationele ontwikkeling van het beleid inzake welzijn op het werk

 

Als
veranrwoordelijke van een eenheid
  inzetten van de technische en menselijke middelen

teneinde

  de efficiëntie van de eenheid te ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • het controleren van het beheer van de informaticatoepassingen van de directie
 • het controleren van de optimalisering van de werking van de directie
 • het controleren van de aanwerving, ontwikkeling en evaluatie van medewerkers van de directie

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

directeur van de bijzondere toepassingen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.