Afdrukken

Attaché beleid B&B (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB001

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Onder begeleiding van de specialist begrotingsadvies of de specialist macrobudgetten het analyseren, ondersteunen, begeleiden en organiseren van B&B-processen (budget en beheerscontrole) binnen de federale overheid

teneinde

de klanten (de minister van Begroting, de federale overheidsorganisaties: FOD's en instellingen) in staat te stellen conform het door de regering opgestelde begrotingsbeleid een optimale en consistente toepassing van dit begrotingsbeleid in alle FOD's en instellingen te garanderen (beheerscontrole, interne controle, beheerscontracten, ...

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  samen met de verantwoordelijke specialist begrotingsadvies instaan voor het doelmatig en gestructureerd integraal beheer en de opvolging van zowel de voorbereiding, de opmaak en de uitvoering van de begroting, als de controle ervan

teneinde

  als horizontale partner bij te dragen tot de kwaliteitsvolle en tijdige opmaak van de begrotingsontwerpen en tot een gerichte adviesverlening en rapportage ten behoeve van de minister van Begroting in de uitoefening van zijn/haar ambt inzake de federale begroting, beheerscontrole en interne controle.

 

Voorbeelden van taken
 • Coördinerende en ondersteunende taken in het kader van de voorbereiding en de opmaak van de begrotingsontwerpen:- het voorbereiden en opvolgen van de (post)bilaterale vergaderingen (het analyseren van de voorstellen van de FOD's, het verstrekken van een gemotiveerd advies, rapporteren, ...)- het opvolgen van de conclaafbesprekingen/beslissingen- helpen bij de coördinatie van de werkzaamheden m.b.t. de finalisatie van de begrotingsdocumenten, met inbegrip van de publicatie van de federale begroting in het Staatsblad. -het opvolgen van de parlementaire fase van de begrotingscyclus: het analyseren van de opmerkingen van het Rekenhof en het voorbereiden van de antwoorden van de minister van Begroting en van de amendementen en errata.
 • Coördinerende en ondersteunende taken in het kader van de uitvoering van de begroting:- helpen bij de opmaak van specifieke wetsontwerpen tot aanpassing van de begroting en van beraadslagingen in de ministerraad en van ontwerpbesluiten tot kredietoverdracht.- het behandelen van voorstellen tot administratieve aanpassing van begrotingskredieten (herverdelingen van basisallocaties, verhoging van plafonds van organieke begrotingsfondsen, ...)- het mee opvolgen (monitoring) van de uitvoering van de begroting- het voorbereiden van antwoorden op parlementaire vragen
 • Het formuleren van opportuniteitsadviezen en waken over de doelmatigheid van de voorgelegde dossiers in het kader van de administratieve en begrotingscontrole (toepassing KB 16/11/1994), met inbegrip van de dossiers die ter goedkeuring aan de ministerraad worden voorgelegd. Dit vereist niet alleen een economische, maar eveneens een goede polyvalente juridische kennis.
 • Coördinerende, adviserende en ondersteunende taken in het kader van de opmaak van en de controle op de begrotingen van de instellingen van openbaar nut en overheidsbedrijven en het mee opstellen, onderhandelen en opvolgen van de beheerscontracten.
 • Andere permanente taken:- in samenwerking met de specialist begrotingsadvies, op vraag van de beleidscel begroting, het management, de andere FOD's en andere een antwoord bieden op specifieke problemen - meewerken aan de uitbouw van een centraal kenniscentrum (principedossiers)- het opvolgen van de personeelsenveloppes- deelnemen aan de onderhandelingen van diverse sectorcomités, van het schatkistcomité: het opstellen van voorbereidende nota's en/of verslagen .

 

Als
controleur
  controle uitoefenen op de wettelijkheid en regelmatigheid van de uitgaven en op de toepassing van de geldende procedures en normen, inzonderheid toezien op de naleving van beheersovereenkomsten

teneinde

  een correcte aanrekening van de begrotingsuitgaven te verzekeren binnen de opgelegde limieten.

 

Voorbeelden van taken
 • Onderzoeken of in de voorgelegde dossiers de ter zake geldende regels en procedures nageleefd worden
 • Het formuleren van opmerkingen, het signaleren van anomalieën in voorkomend geval, ze eventueel bespreken met de verantwoordelijken van de betrokken FOD en het suggereren / formuleren van oplossingen
 • Controleren of er voldoende kredieten beschikbaar zijn om zo kredietoverschrijdingen te voorkomen
 • Na een volledige controle van de vastleggingsdossiers, deze viseren en invoeren in het gegevensbestand van de Thesaurie
 • Het permanent controleren en opvolgen van de evolutie van de uitgavenverrichtingen en er op die wijze over waken dat de opgelegde limieten gerespecteerd worden (monitoring)

 

Als
vertegenwoordiger
  de FOD en de minister van Begroting vertegenwoordigen op diverse platformen en fora

teneinde

  als horizontale FOD de begrotingsdoelstellingen en -normen, nieuwe begrotingstechnieken (op vlak van comptabiliteit), beheerscontrole en interne controle te verduidelijken en bij te dragen tot de realisatie, respectievelijk naleving ervan bij de opmaak en uitvoering van de federale begroting en boekhouding, en zo ook de visie en informatie over het begrotingsbeleid over te brengen naar derden

 

Voorbeelden van taken
 • Deelnemen aan de vergaderingen op diverse vlakken m.b.t. de opmaak en de uitvoering van de begroting: - vergaderingen van de begrotingscel van de andere FOD's- de technische bilaterale vergaderingen - bepaalde postbilaterale vergaderingen met vertegenwoordigers van een betrokken FOD en zijn beleidscel en de beleidscel Begroting
 • Deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen in andere FOD 's, al dan niet samen met de beleidscel Begroting, om een oplossing uit te werken voor bepaalde begrotings-aangelegenheden
 • Deelnemen aan de onderhandelingen van diverse comités en overlegfora: comité B, sectorcomités
 • Deelnemen als vertegenwoordiger van de FOD of de minister van Begroting aan vergaderingen van verschillende gespecialiseerde werkgroepen (commissie Vergrijzing, Wetenschappenlijk Comité voor de Economische Begroting, ...)
 • Het voorbereiden van presentaties inzake openbare financiën en het begrotingsbeleid.

 

Als
projectmedewerker
  het uitvoeren van deeltaken binnen een B&B-project en het leiden van kleine (deel)projecten

teneinde

  de projectdoelstellingen binnen de vooropgestelde termijnen mee te helpen bereiken

 

Voorbeelden van taken
 • Meewerken aan de planning van het project
 • Het verlenen van advies bij operationele problemen
 • Het plannen van de acties
 • Communiceren omtrent de voortgang van het project met de projectmedewerkers en de projectleider
 • Het evalueren van de uitgevoerde acties

 

Als
deskundige openbare financiën
  samen met de specialist macrobudgetten een onderdeel van het begrotingsbeleid opvolgen

teneinde

  de beslissingen van de federale regering en de minister van Begroting inzake het begrotingsbeleid voor te bereiden en de uitvoering te ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • Assisteren bij de uitwerking en het beheer van modules voor meerjarenramingen voor de belangrijkste stromen van de overheidsfinanciën (fiscale ontvangsten, sociale bijdragen, &)
 • Het opvolgen van en rapporteren over het begrotingsbeleid van de verschillende deelsectoren van de overheid (federale overheid, gemeenschappen en gewesten, sociale zekerheid)
 • Het samenbrengen en controleren van de consistentie van de verschillende stromen (ontvangsten en uitgaven) in een schema dat toelaat de budgettaire ruimte te bepalen
 • Het opvolgen van en periodiek rapporteren over de uitvoering van de begroting van de verschillende deelsectoren van de overheid
 • Het formuleren van adviezen inzake het budgettair beleid, onder meer rekening houdend met de aanbevelingen van nationale en internationale instellingen

 

Als
kennisbeheerder
  het continu op peil houden en verbeteren van de competenties inzake B&B-processen

teneinde

  de expertise van de functiehouder en de dienst te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen.

 

Voorbeelden van taken
 • Het raadplegen van vakliteratuur, benchmarking
 • Intervisies binnen de dienst
 • Het volgen van opleidingen
 • Het opzoeken van goede praktijken

 

Als
opsteller (redacteur)
  samen met de specialist macrobudgetten, het opstellen van (officiële) teksten inzake het begrotingsbeleid

teneinde

  al dan niet in opdracht van de beleidscel publicaties te verzorgen in verband met het begrotingsbeleid

 

Voorbeelden van taken
 • Het opstellen van ontwerpteksten over het begrotingsbeleid bedoeld voor nationale (Algemene Toelichting, Zilvernota voor het parlement) en internationale officiële instellingen (Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie)
 • Helpen bij de coördinatie tussen verschillende diensten teneinde in samenwerking met elkaar bepaalde teksten te realiseren
 • Het voorbereiden van teksten over het begrotingsbeleid bestemd voor een ruimer publiek
 • Meewerken aan het leveren van de inhoud van een deel van de website van de FOD

 

Als
macro-economist
  het opvolgen van de conjunctuurevolutie en de impact ervan op de begroting

teneinde

  het begrotingsbeleid te kaderen binnen de ruimere macro-economische context

 

Voorbeelden van taken
 • Het opvolgen en evalueren van de conjunctuurvoorspellingen van nationale en internationale instellingen
 • De beleidscel van de minister van Begroting adviseren over de pertinentie van de bij de opmaak van de begroting gehanteerde macro-economische parameters
 • Het uitvoeren van specifieke analyses

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de expert begrotingsadvies of de expert macrobudgetten

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.