Afdrukken

Adviseur financieel advies (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB022

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het formuleren van technische adviezen m.b.t. de financiële aspecten van de dossiers beheerd door de algemene directie die onder andere belast is met de financiële opvolging van preventie- en veligheidsinitiatieven (veiligheids- en preventiecontracten, veiligheidsfondsen, drugplan, ...)

teneinde

te waken over het respecteren van de regelgeving en van de wettelijke bepalingen in dossiers met een financiële impact.

 

Het bieden van ondersteuning aan het management van de algemene directie m.b.t. de financiële dossiers van de algemene directie inzake preventie (bv. veiligheidsfondsen, veiligheids- en preventiecontracten, coördinatiekredieten van de gouverneurs, ...

teneinde

het management in staat te stellen de doelstellingen van de organisatie te bereiken en het operationeel plan in de financiële aspecten op te volgen.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  het geven van leiding aan een team van maximum 15 medewerkers en motiverend handelen

teneinde

  de opvolging en de goede uitvoering te verzekeren van de richtlijnen die betrekking hebben op de financiële dossiers

 

Voorbeelden van taken
 • het leiden, opvolgen en evalueren van de medewerkers
 • het controleren van de juistheid en de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • het begeleiden van de medewerkers

 

Als
deskundige/specialist
  het samenstellen en argumenteren van de hoofdzakelijk financiële en budgettaire dossiers en het ontwikkelen van een vereenvoudigd administratief informaticasysteem dat uniform is voor de opvolging en de financiële controle

teneinde

  het management alle informatie te verschaffen die nodig is voor het gebruik van de middelen in het kader van veiligheids- en preventieacties en de dossiers op te stellen voor de betreffende beslissingsorganen (minister, DG, voorzitter van het directiecomité)

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de voorbereiding, de uitvoering en de financiële controle
 • toezien op de toepassing van de financiële richtlijnen in de betrokken dossiers
 • op het geschikte ogenblik het samenstellen van het financiële en budgettaire dossier

 

Als
dossierbeheerder
  het uitvoeren van allerhande boekhoudkundige taken

teneinde

  in te staan voor de uitvoering en het goede verloop van het betalingsdossier (van de gemeenten)

 

Voorbeelden van taken
 • het verstrekken van informatie en uitleg aan de "klanten" (gemeenten, burgemeesters, …)
 • het behandelen van de briefwisseling en hierin financiële uitleg vragen
 • het verzekeren van de volledige opvolging van het proces ter uitwerking van een financieel dossier

 

Als
controleur
  het controleren van de financiële gegevens van de veiligheids- en preventiedossiers

teneinde

  eventuele anomalieën op te sporen, deze over te maken aan de hiërarchie en er oplossingen voor te zoeken

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen en analyseren van de stukken van de dossiers
 • toezien op de naleving van de bestaande richtlijnen hieromtrent
 • het opvolgen, controleren en opsporen van anomalieën in de financiële dossiers die betrekking hebben op de veiligheids- en preventiecontracten

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

FOD B&B, Rekenhof, IF...

schriftelijke adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB), richtlijnen

per brief, e-mail ...

ad hoc

allerhande eenheden van openbare organisaties

schriftelijke vragen, mondelinge vragen, info/gegevens i.v.m. boekhouding

puur informeel, per brief, e-mail, ..., formeel akkoord

wekelijks

management, stuurcomité, kabinet

schriftelijke vragen, mondelinge vragen, richtlijnen

formeel akkoord

maandelijks

klanten en leveranciers

schriftelijke vragen, mondelinge vragen,

puur informeel, per brief, e-mail, ..., formeel akkoord

wekelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Rekenhof, FOD B&B, IF...

schriftelijke vragen, mondelinge vragen, bilateraal overleg

per brief, e-mail ...

ad hoc

allerhande eenheden van openbare organisaties

schriftelijke adviezen, mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB), onderzoeksverslagen

puur informeel, per brief, e-mail, ...

wekelijks

stuurcomité, management, kabinet

schriftelijke adviezen, mondelinge adviezen, reglementaire voorstellen (wet, KB, MB), didactisch mat

puur informeel, tijdens de vergaderng

ad hoc

clienteel en leveranciers

informatie over de facturen

puur informeel, per brief, e-mail

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur van het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de overlegmomenten met andere diensten
 • de organisatie van het eigen werk
 • de organisatie van de dienst in alle aspecten (o.a. werkverdeling van het team, het doorgeven van dossiers aan de medewerkers, opvolging van de prestaties)
 • de prioriteitsbepaling van de dossiers, de opvolging van de voortgang van de dossiers en, zo nodig, de aanpassing van de planning of de acties
 • de supervisie en correctie van de dossiers
 • adviezen en antwoorden op alle niet-politieke vragen inzake financiën

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het aanwerven van extra personeel
 • de voorstellen van budgettaire wijzigingen
 • beslissingen in betwiste dossiers (ten aanzien van externe partners)
 • de lancering van nieuwe projecten die de minister of het departement (budgettair en/of politiek) binden
 • de contacten met het kabinet

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. opvolging van het veiligheidsfonds (40,9 miljoen euro)

2. 73 veiligheids- en preventiecontracten, 29 drugplannen

3. supralokaal budget van het VSP (450.000 euro)

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • strikte richtlijnen i.v.m. procedure

 

Welke vernieuwingen
 • voorstel voor de informatisering van het verificatieproces voor de financiële controle
 • voorstel voor een financieel controle-instrument
 • voorstel voor financiële richtlijnen m.b.t. de actieplannen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • eigen ervaring, in samenwerking met de horizontale diensten, externe deskundigen, ...

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.