Afdrukken

Adviseur-generaal asiel - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV047

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Instaan, als algemeen verantwoordelijke van de directie Asiel, voor de coördinatie en supervisie van de verschillende bureaus

teneinde

de dossierbehandeling te uniformiseren en de dossiers kwalitatief en binnen de vooropgestelde termijn af te werken en op te volgen.

 

Het opvolgen en coachen van de medewerkers van de directie

teneinde

de productiviteit te verhogen en de stroom van asielzoekers in de hand te houden.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  het coördineren en superviseren van de verschillende bureaus binnen de asieldienst, alsook het behandelen van en het nemen van beslissingen in principedossiers en het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in de reglementering

teneinde

  uniformiteit in de behandeling van de asielaanvragen te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • toezien op en het coördineren van de algemene werking van de dienst en het bepalen van de doelstellingen die binnen een bepaalde termijn bereikt moeten worden
 • het oplossen van praktische problemen die zich kunnen voordoen bij de organisatie en uitvoering van het werk van ondergeschikten
 • antwoorden op vragen van interne en externe diensten
 • het opvolgen van het personeelskader
 • zorgen voor de telefonische communicatie als lid van de Departementale Raad van Beroep

 

Als
coach
  het motiveren, begeleiden en sturen van de medewerkers

teneinde

  de taken efficiënt, volgens de beleidsvisie en binnen de vooropgestelde termijnen te laten uitvoeren

 

Voorbeelden van taken
 • het houden van mondeling contact met de verschillende medewerkers, het geven van richtlijnen, alsook het geven van informatie en adviezen
 • het nemen van principebeslissingen
 • het oplossen van individuele personeelsproblemen
 • het organiseren en opvolgen van opleidingen binnen de dienst

 

Als
vertegenwoordiger
  het hoog houden van het imago van de dienst Asiel en de Dienst Vreemdelingenzaken op vergaderingen

teneinde

  de samenwerking met zowel interne (andere bureau's binnen DVZ) als externe (het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, de Vaste Beroepscommissie, Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers), BCHV (Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen), gemeenten, NGO's (niet-gouvernementele organisatie), IOM (International Organization for Migration), enz.) (en ook internationale) partners te verbeteren

 

Voorbeelden van taken
 • het voorbereiden, organiseren en verslaan van en deelnemen aan vergaderingen
 • het uitbouwen van een contactennetwerk
 • het onderhouden van betrekkingen met partners
 • beschikbaar zijn

 

Als
deskundige/specialist
  zorgen voor de behandeling van complexe dossiers, rekening houdend met de geldende reglementering en procedures

teneinde

  een snelle en verantwoorde beslissing te nemen

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van complexe dossiers
 • toezien op de opvolging van de reglementering en de procedures
 • het opstellen van synthesenota's voor de hiërarchie
 • het formuleren van voorstellen van wijzigingen met het oog op aanpassingen aan de wetgeving

 

Als
analist
  het verzamelen, verwerken en analyseren van de data betreffende de werking van de dienst

teneinde

  deze werkzaamheden te optimaliseren en aan te passen aan de noden

 

Voorbeelden van taken
 • het opmaken van een maandverslag
 • rapporteren aan de directeur-generaal
 • het verzamelen en analyseren van statistieken betreffende de werkzaamheden van de dienst
 • het opstellen van dienstnota's over nieuwe ontwikkelingen en betreffende de organisatie van het werk

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

management

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

wetgeving (wet, KB, MB ...

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

medewerkers

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

wekelijks

particuliers/citoyens

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

maandelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

management

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

maandelijks

medewerkers

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

medewerkers

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

medewerkers

wetgeving (wet, KB, MB ...

persoonlijk contact

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

andere fed. overh. diensten

beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 51-200 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de dagelijkse werking en de organisatie van de directie
 • beslissingen inzake individuele asieldossiers
 • principebeslissingen in verband met de asielmaterie
 • de reorganisatie van de directie
 • algemene beslissingen die alleen een invloed hebben op de asieldienst

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • principebeslissingen die de asieldienst overstijgen, met als doel de beslissingen te uniformiseren, ten gunste van de medewerkers
 • reorganisaties van de directie die ook een invloed hebben op andere directies
 • algemene beslissingen die ook een invloed hebben op andere directies binnen de Dienst Vreemdelingenzaken
 • zeer belangrijke en gevoelige individuele dossiers

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. ongeveer 300 complexe dossiers en principedossiers per jaar

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de vreemdelingenwetgeving, de Conventie van Genève, het reglement van Dublin en andere nationale en internationale relevante reglementeringen, interne en soms externe instructies en nota's

 

Welke vernieuwingen
 • het aankaarten van principekwesties
 • voorstellen betreffende wetswijzigingen
 • voorstellen tot wijziging van de werkwijzen en de aanpak in het algemeen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • toepassing van de wet, het burgerlijk recht, het grondwettelijk recht, het internationaal recht, de Raad van State

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.