Afdrukken

Attaché comptabiliteit en begroting (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB047

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Als referentiepunt binnen het expertisedomein het verschaffen van tijdige, volledige, betrouwbare en relevante financiële informatie aan het management van de FOD Financiën of externe partijen

teneinde

een optimale besluitvorming te bewerkstelligen.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  het zich continu eigen maken van nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis

teneinde

  gebruik te maken van deze doorgedreven kennis bij de uit te voeren financiële analyses

 

Voorbeelden van taken
 • het volgen van seminaries/cursussen
 • het vergaren van kennis uit instructies, nota's, artikels, handboeken, ...
 • het opstellen van een kalender en distributielijst voor officiële rapporten en verslagen en deze permanent actualiseren
 • het uitvoeren van complexe financiële analyses met aanwending van de verworven kennis en technieken

 

Als
analist
  het uitvoeren van financiële en kosten-batenanalyses aan de hand van extrapolatie- en projectietechnieken, data-analyse en rapporteringstechnieken

teneinde

  rapporten en adviezen ten behoeve van het management of externe partijen te verstrekken

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van budgettaire, boekhoudkundige en prestatie-informatie met het oog op de regelmatige opmaak van rapporten ten behoeve van interne (bv. directiecomité, lijn- en stafmanagers) en externe partijen (bv. Inspectie van Financiën, Rekenhof)
 • het uitvoeren van financiële doorlichtingen met het oog op het verstrekken van ad hoc rapporten
 • het zich eigen maken en probleemloos gebruiken van verschillende softwaresystemen voor financiële analyse

 

Als
beleidsadviseur
  het formuleren van financiële adviezen en aanbevelingen na raadpleging van specifieke dossiers (bv. evolutie van de uitgaven inzake elektriciteitsverbruik) en relevante informatie

teneinde

  de klant (management FOD Financiën, andere FOD's of externe partijen) te adviseren bij de besluitvorming.

 

Voorbeelden van taken
 • het verstrekken van toelichting of advies tijdens of naar aanleiding van vergaderingen over specifieke aspecten binnen zijn/haar beleidsdomein (bv. het schetsen van de financiële impact van bepaalde beleidskeuzes)
 • het verstrekken van informatie aan de klant via alle mogelijke kanalen

 

Als
ontwikkelaar
  het aanbrengen van innovatieve en creatieve ideeën

teneinde

  de toegekende begrotingsmiddelen maximaal en zo eficiënt mogelijk aan te wenden en kostenbesparende voorstellen te formuleren zonder dat daarbij de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt

 

Voorbeelden van taken
 • het onderzoeken van de belangrijke kostendragers van de FOD Financiën en het uitwerken van creatieve / vernieuwende voorstellen van kostenbesparing en kostenbeheersing
 • het ontwikkelen van nieuwe verzoeken voor rapporten

 

Als
mentor
  het tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen

teneinde

  de kennis door te geven binnen de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • het demonstreren van handelingen en werkwijzen
 • het informeren en opleiden van collega's over hoe taken efficiënter, economischer en effectiever kunnen worden uitgevoerd

 

Als
vertegenwoordiger van de stafdienst B&B
  het bijwonen van projectvergaderingen van de lijn- of stafdiensten om een inzicht te krijgen over de budgettaire kost van de voorgestelde projecten en de kostenstructuur ervan te leren kennen om deze te analyseren

teneinde

  proactief te reageren en tijdig kostenbesparende en kostenbeheersende voorstellen en adviezen te kunnen formuleren

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan projectvergaderingen met een impact op het budget van de FOD Financiën, teneinde de kostprijselementen van het project en de uitvoeringskalender juist te kunnen beoordelen en de passende voorstellen te formuleren

 

Als
rapporteur
  op regelmatige basis feedback geven aan de teamchef "financiële rapportering en analyse" over de uitvoering van het toegewezen takenpakket

teneinde

  de hiërachie op de hoogte te brengen van de voortgang van toegewezen projecten, behaalde resultaten of mogelijke knelpunten

 

Voorbeelden van taken
 • het opmaken van tussentijdse rapporten
 • deelnemen aan interne werkvergaderingen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de teamchef Financiële Rapportering en Analyse

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.