Afdrukken

Attaché comptabiliteit en begroting (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB047

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)




Doel van de functie

Als referentiepunt binnen het expertisedomein het verschaffen van tijdige, volledige, betrouwbare en relevante financiële informatie aan het management van de FOD Financiën of externe partijen

teneinde

een optimale besluitvorming te bewerkstelligen.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  het zich continu eigen maken van nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis

teneinde

  gebruik te maken van deze doorgedreven kennis bij de uit te voeren financiële analyses

 

Voorbeelden van taken
 • het volgen van seminaries/cursussen
 • het vergaren van kennis uit instructies, nota's, artikels, handboeken, ...
 • het opstellen van een kalender en distributielijst voor officiële rapporten en verslagen en deze permanent actualiseren
 • het uitvoeren van complexe financiële analyses met aanwending van de verworven kennis en technieken

 

Als
analist
  het uitvoeren van financiële en kosten-batenanalyses aan de hand van extrapolatie- en projectietechnieken, data-analyse en rapporteringstechnieken

teneinde

  rapporten en adviezen ten behoeve van het management of externe partijen te verstrekken

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van budgettaire, boekhoudkundige en prestatie-informatie met het oog op de regelmatige opmaak van rapporten ten behoeve van interne (bv. directiecomité, lijn- en stafmanagers) en externe partijen (bv. Inspectie van Financiën, Rekenhof)
 • het uitvoeren van financiële doorlichtingen met het oog op het verstrekken van ad hoc rapporten
 • het zich eigen maken en probleemloos gebruiken van verschillende softwaresystemen voor financiële analyse

 

Als
beleidsadviseur
  het formuleren van financiële adviezen en aanbevelingen na raadpleging van specifieke dossiers (bv. evolutie van de uitgaven inzake elektriciteitsverbruik) en relevante informatie

teneinde

  de klant (management FOD Financiën, andere FOD's of externe partijen) te adviseren bij de besluitvorming.

 

Voorbeelden van taken
 • het verstrekken van toelichting of advies tijdens of naar aanleiding van vergaderingen over specifieke aspecten binnen zijn/haar beleidsdomein (bv. het schetsen van de financiële impact van bepaalde beleidskeuzes)
 • het verstrekken van informatie aan de klant via alle mogelijke kanalen

 

Als
ontwikkelaar
  het aanbrengen van innovatieve en creatieve ideeën

teneinde

  de toegekende begrotingsmiddelen maximaal en zo eficiënt mogelijk aan te wenden en kostenbesparende voorstellen te formuleren zonder dat daarbij de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt

 

Voorbeelden van taken
 • het onderzoeken van de belangrijke kostendragers van de FOD Financiën en het uitwerken van creatieve / vernieuwende voorstellen van kostenbesparing en kostenbeheersing
 • het ontwikkelen van nieuwe verzoeken voor rapporten

 

Als
mentor
  het tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen

teneinde

  de kennis door te geven binnen de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • het demonstreren van handelingen en werkwijzen
 • het informeren en opleiden van collega's over hoe taken efficiënter, economischer en effectiever kunnen worden uitgevoerd

 

Als
vertegenwoordiger van de stafdienst B&B
  het bijwonen van projectvergaderingen van de lijn- of stafdiensten om een inzicht te krijgen over de budgettaire kost van de voorgestelde projecten en de kostenstructuur ervan te leren kennen om deze te analyseren

teneinde

  proactief te reageren en tijdig kostenbesparende en kostenbeheersende voorstellen en adviezen te kunnen formuleren

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan projectvergaderingen met een impact op het budget van de FOD Financiën, teneinde de kostprijselementen van het project en de uitvoeringskalender juist te kunnen beoordelen en de passende voorstellen te formuleren

 

Als
rapporteur
  op regelmatige basis feedback geven aan de teamchef "financiële rapportering en analyse" over de uitvoering van het toegewezen takenpakket

teneinde

  de hiërachie op de hoogte te brengen van de voortgang van toegewezen projecten, behaalde resultaten of mogelijke knelpunten

 

Voorbeelden van taken
 • het opmaken van tussentijdse rapporten
 • deelnemen aan interne werkvergaderingen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

wetgeving (wet, KB, MB ...

en tant que dossier

ad hoc

stafdirecteur B&B

beslissingen

per e-mail, brief

dagelijks

andere fed. overh. diensten

wetgeving (wet, KB, MB ...

vergadering, stuurgroep ...

ad hoc

management

uitvoeringsverslagen

informeel, als dossier

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

rapporten / adviezen

per brief

maandelijks

lijn- of stafdiensten

rapporten / voorstellen

per brief

maandelijks

interne en externe klanten

rapporten / voorstellen

per brief

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de teamchef Financiële Rapportering en Analyse

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • handelt bij het uitvoeren van meervoudige opdrachten binnen duidelijke procedures en richtlijnen, conform een reglementair en wettelijk kader, waarvan enkel kan worden afgeweken mits de goedkeuring van de hiërarchisch meerdere, maar waarbinnen de werkwijze zelf bepaald kan worden in functie van de te realiseren opdracht
 • de gebruikte methodes om vragen om advies te beantwoorden
 • de cursussen en/of seminaries die nodig zijn om zijn kennis uit te diepen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • de selectie van de te verrichten analyses
 • de definitieve goedkeuring van zijn rapporten

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • operationele richtlijnen
 • wetgeving op de rijkscomptabiliteit

 

Welke vernieuwingen
 • het ontwikkelen van nieuwe procedures
 • de functie wordt gekenmerkt door de bereidheid om permanent te leren en op proactieve wijze kennis op te bouwen met het oog op het kunnen blijven verschaffen van kwaliteitsvolle adviezen
 • ook de uitvoering van de adviesfunctie is innovatief en impliceert dat de functiehouder steeds klantgericht optreedt

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.