Afdrukken

Administrateur-generaal CDZ (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA168

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Strategisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Het waarnemen van het dagelijks beheer van de Controledienst en het uitwerken, met inachtneming van de door de raad bepaalde oriëntatie van de activiteiten, van het beleid van de Controledienst

teneinde

de goede werking van de instelling te waarborgen en te komen tot uniforme en objectieve beslissingen inzake enerzijds de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, van haar uitvoeringsbesluiten en van de in uitvoering ervan genomen omzendbrieven en anderzijds de controle op de naleving van de boekhoudkundige en financiële bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, alsook van de besluiten uitgevaardigd in uitvoering ervan.

 

Resultaatgebieden
Als
beheerder
  het waarnemen van het dagelijks beheer

teneinde

  alle beschikkende en administratieve handelingen te verrichten die nodig zijn om de goede werking van de instelling te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het nemen van beslissingen inzake de werking van de instelling met betrekking tot materies die tot het dagelijks beheer behoren of materies waarvoor een bevoegdheidsdelegatie van de raad bestaat
 • het uitvaardigen van administratieve richtlijnen met het oog op de uitvoering van de taken
 • het geven van het passende gevolg aan de beslissingen van de raad en de adviezen van het technisch comité
 • het beheren van alle geldmiddelen en waarden die de Controledienst bezit
 • verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de uitgaande briefwisseling inzake de dagelijkse leiding en de door de raad gedelegeerde bevoegdheden behoudens de louter formele briefwisseling waarvoor er delegatie bestaat; het uitoefenen van het voorzitterschap van de directieraad, het basisoverlegcomité en de Nederlandstalige sectie van de stagecommissie

 

Als
leidinggevende
  het organiseren van de verschillende diensten

teneinde

  de doelstellingen van de Controledienst te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • het plannen en coördineren van de werkzaamheden van de diensten
 • het leiden van vergaderingen met de diensthoofden
 • het affecteren van de personeelsleden aan de diensten en het permanent bijsturen van de interne werkprocedures en dit met het oog op het optimaliseren van de beschikbare werkingsmiddelen in functie van de te bereiken doelstellingen en de na te leven termijnen (voogdijminister, de raad, het technisch comité, de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen) en derden (FOD's, RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), erkende revisoren, ...)

 

Als
bestuurder
  het uitdenken van nieuwe initiatieven in alle domeinen die verband houden met de opdrachten van de instelling en het uitwerken van het beleid van de Controledienst, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de raad

teneinde

  onder meer te komen tot uniforme beslissingen inzake enerzijds de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, van haar uitvoeringsbesluiten en van de in uitvoering ervan genomen omzendbrieven en anderzijds de controle op de naleving van de boekhoudkundige en financiële bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, alsook van de besluiten uitgevaardigd in uitvoering ervan

 

Voorbeelden van taken
 • het nemen van beslissingen inzake de opdrachten van de instelling met betrekking tot materies die tot het dagelijks beheer behoren of materies waarvoor een bevoegdheidsdelegatie van de raad bestaat
 • het doen van voorstellen aan de raad inzake het te voeren beleid en dit met het oog op het bereiken van vooropgezette doelstellingen
 • het bepalen van de thema's die de diensten moeten onderzoeken met het oog op het bereiken van de vooropgezette doelstellingen en hiertoe het verdelen van de taken onder de diensten, het bepalen van hun prioriteit en het opvolgen van de uitvoering ervan
 • zoeken naar oplossingen wanneer zich een belangrijk en inhoudelijk probleem voordoet of wanneer de diensten met bepaalde problemen worden geconfronteerd
 • het voorleggen van dossiers en problemen aan de raad en het technisch comité door middel van nota's die door hem/haar zijn uitgewerkt of goedgekeurd en het verdedigen van deze nota's voor de raad als enige vertegenwoordiger van de administratie

 

Als
bestuurder
  het uitdenken van nieuwe initiatieven in alle domeinen die verband houden met de opdrachten van de instelling en het uitwerken van het beleid van de Controledienst, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de raad

teneinde

  onder meer te komen tot uniforme beslissingen inzake enerzijds de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, van haar uitvoeringsbesluiten en van de in uitvoering ervan genomen omzendbrieven en anderzijds de controle op de naleving van de boekhoudkundige en financiële bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, alsook van de besluiten uitgevaardigd in uitvoering ervan

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de beleidsdiscussies binnen het technisch comité en in de schoot van een werkgroep met revisoren aangesteld in de mutualistische sector
 • het uitwerken van de grote lijnen van de op te stellen wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijke besluiten en omzendbrieven en dit met het oog op een verduidelijking, vereenvoudiging of uitdieping van de wetgeving en reglementering
 • het verdedigen van het standpunt van de Controledienst bij de bespreking van dossiers op het niveau van de beleidscel van de minister van Sociale Zaken of van interbeleidscellenvergaderingen
 • het bijstaan van de minister in het parlement bij de verdediging van ontwerpen van wet tot aanpassing van de wet van 6 augustus 1990 en, in uitzonderlijk geval, het beantwoorden van parlementaire vragen

 

Als
vertegenwoordiger
  van de Controledienst het onderhouden van relaties met derden en het vertegenwoordigen van de dienst in rechte

teneinde

  de visie en standpunten van de dienst te vertolken

 

Voorbeelden van taken
 • het vertegenwoordigen van de Controledienst in procedures in rechte die betrekking hebben op het dagelijks beheer
 • samen met de voorzitter, het verdedigen in het parlement van het jaarverslag betreffende de activiteiten van de Controledienst en de toestand van de ziekenfondsen en landsbonden
 • het ontvangen van buitenlandse vertegenwoordigingen en het uiteenzetten van de opdrachten en bevoegdheden van de Controledienst
 • het vertegenwoordigen van de Controledienst in de commissie voor de erkenning van de revisoren met het oog op hun mogelijk aanstelling in de mutualistische sectorhet vertegenwoordigen van de Controledienst in een aantal comités van het RIZIV
 • het leiden van meestal ééntalige vergaderingen met ziekenfondsen en landsbonden, dit zowel in het Frans als in het Nederlands; samen met de voorzitter het verzorgen van de relaties met de pers

 

Als
expert
  het opvolgen van de relevante evoluties op Belgisch en Europees vlak die een weerslag kunnen hebben op de werking van de mutualistische sector

teneinde

  de doelstellingen van de organisatie te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • onder andere het opvolgen van discussies op Europees gebied, onder meer betreffende de reglementering die van toepassing is op verzekeringsproducten en discussies betreffende gezondheidszorgen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de minister en zijn/haar beleidscel

schriftelijke vragen schriftelijke adviezen beslissingen (ministerraad)

per brief, e-mail ...

ad hoc

de FOD Sociale Zaken

parlementaire vragen, schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

de raad van bestuur en de voorzitter ervan

beslissingen, mondelinge vragen

persoonlijk contact

dagelijks

de FOD Personeel en Organisatie

wetgeving, beslissingen, documentatie

per brief, e-mail ...

ad hoc

de adviseur-generaal en tweetalige adjunct en de diensthoofden

rapporteringen van opgedragen projecten en taken, mondelinge vragen

persoonlijk contact

dagelijks

de revisoren

financiële en boekhoudkundige gegevens, verslagen

per brief, e-mail ...

dagelijks

de mutualistische entiteiten

financiële en boekhoudkundige gegevens, verslagen, beslissingen, mondelinge vragen, schriftelijke vr

persoonlijk contact, per brief, e-mail..

dagelijks

RIZIV

financiële en boekhoudkundige gegevens, wetgeving, beslissingen, schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de minister en zijn/haar beleidscel

schriftelijke adviezen, schriftelijke antwoorden, wetgeving

per brief, e-mail ...

ad hoc

de FOD Sociale Zaken

schriftelijke antwoorden, vergaderingen

per brief, e-mail ...

ad hoc

de raad van bestuur en de voorzitter ervan

schriftelijke adviezen, rapporteringen van uitgevoerde beslissingen

als dossier

dagelijks

de FOD Personeel en Organisatie

wetgeving, rapporteringen van uitgevoerde beslissingen

per brief, e-mail ...

ad hoc

de adviseur-generaal en tweetalige adjunct en de diensthoofden

beslissingen, mondelinge vragen

persoonlijk contact

dagelijks

de revisoren

wetgeving, beslissingen, schriftelijke vragen, schriftelijke antwoorden

per brief, e-mail ...

wekelijks

de mutualistische entiteiten

wetgeving, beslissingen, schriftelijke vragen, schriftelijke antwoorden

per brief, e-mail ...

dagelijks

RIZIV

adviezen, antwoorden

pper brief, e-mail ...

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de raad van bestuur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • alle materies die niet ressorteren onder de bevoegdheid van de raad, zoals onder meer: materies die tot het dagelijks beheer behoren (zie punt 1);
 • de goedkeuring van de nota's aan de raad en aan het technisch comité
 • het doen van voorstellen aan de raad inzake het te voeren beleid
 • het bepalen van thema's die de diensten moeten onderzoeken in het kader van het uitgestippelde beleid
 • het uitwerken van de grote lijnen van de op te stellen wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijke besluiten en omzendbrieven
 • het toekennen van verlof aan de personen waaraan hij/zij leiding geeft en toestemming geven voor elke ander afwezigheid, disponibiliteit of niet-activiteit
 • de evaluatie van de personen waaraan leiding wordt gegeven
 • het vertegenwoordigen van de dienst ten aanzien van derden en in rechte, inzake het dagelijks beheer
 • het vacant verklaren van betrekkingen die toegankelijk zijn door wijziging van graad, door verhoging van graad of door toegang tot het hogere niveau voor de functies geklasseerd in de niveaus A (vakklasse A1), B, C en D
 • het uitspreken van tuchtmaatregelen voor de personeelsleden van de niveaus C en D; het nemen van alle nuttige maatregelen om de ingediende klachten te onderzoeken, conform artikel 52, 10°, van de wet van 6 augustus 1990; het nemen van alle nuttige maatregelen om de dossiers samen te stellen die aan de raad moeten worden overlegd; de erkenning van een ongeval waarin een personeelslid is betrokken als arbeidsongeval

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • de bepaling van het activiteitsprogramma, van de hoofdlijnen van de actie en van de oriëntatie van de activiteiten van de Controledienst
 • het aanwerven van statutair personeel van niveau A en B
 • de inhoud van de uitgaande briefwisseling die door de voorzitter wordt ondertekend

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
 • de boekhoudkundige en financiële bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
 • de wet van 1975 op de boekhouding van de ondernemingen
 • de uitvoeringsbesluiten van deze wetten
 • de omzendbrieven uitgaande van de Controledienst en de reglementering betreffende het statuut van de rijksambtenaren

 

Welke vernieuwingen
 • het uitdenken van nieuwe initiatieven (werk- en controlemethodes, nieuwe reglementering, nieuwe onderrichtingen voor de mutualistische entiteiten, …) in alle domeinen die verband houden met de opdrachten van de instelling
 • het uitwerken van het beleid van de Controledienst hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de raad

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.