Afdrukken

Attaché beheer van de website-inhoud (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DCO013

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Het verzekeren van het inhoudelijk beheer van de websites van het departement

teneinde

de verschillende segmenten van het doelpubliek ( binnen- en buitenlandse overheidsinstanties, de Belgische en buitenlandse burger, scholen en universiteiten) zoveel mogelijk relevante informatie te bieden over de taken en bevoegdheden van de FOD en een daadwerkelijke dienstverlening aan deze burgers te bieden.

 

alle betrokkenen op de hoogte te houden van de vooruitgang van de webprojecten die zij hebben aangevraagd

teneinde

de interne coördinatie en communicatie inzake deze projecten te garanderen

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  van de informatie die op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken verschijnt

teneinde

  de websites - in het bijzonder www.diplomatie.be, de sites van de Belgische diplomatieke posten en de federale portaalsite www.belgium.be en andere toekomstige nieuwe websites - actueel te houden en verder uit te bouwen

 

Voorbeelden van taken
 • het creëren en uitwerken van de site in overleg met een contactpersoon op elke directie-generaal; deze projecten volledig autonoom coördineren of de DG's begeleiden
 • de teksten door de dossierbeheerders laten opstellen en webklaar maken
 • het bepalen van algemeen concept van de site in overleg met de ICT-diensten
 • het coördineren van de vertalingen van de teksten

 

Als
informatieambtenaar
  het onderhouden en tot stand brengen van de communicatie tussen de diensten

teneinde

  de dienstverlening aan het binnen- en buitenlands publiek te optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • het beantwoorden van de vragen die het publiek stelt aan de FOD Buitenlandse Zaken via de websites
 • het bezorgen van de vragen van het publiek aan de bevoegde diensten
 • het helpen van de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland met het uitbouwen van hun lokale website
 • het onderzoeken van bezoekersstatistieken en het analyseren van vragen van de bezoekers om de site nog beter af te stemmen op de noden van de verschillende segmenten van het doelpubliek

 

Als
coördinator
  instaan voor het promoten van het doelmatig gebruik van de websites

teneinde

  het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken wegwijs te maken in de websites

 

Voorbeelden van taken
 • het organiseren van informatiesessies per directie-generaal of per dienst
 • het integreren van de suggesties en reacties van de personeelsleden ter verbetering van de informatie die op de site wordt aangeboden

 

Als
redactielid
  de leesbaarheid van de aangeboden teksten verbeteren

teneinde

  teksten aan te bieden in het juiste formaat of in de juiste taal

 

Voorbeelden van taken
 • het editen van teksten die door de diensten werden opgesteld
 • het vertalen van teksten

 

Als
gegevensbeheerder
  instaan voor het oploaden van de website

teneinde

  de sites op elk moment actueel te houden

 

Voorbeelden van taken
 • het inzamelen van de teksten
 • het oploaden van teksten in de verschillende talen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

eigen diensten

beleidsnota's, persberichten

per brief, e-mail ...

dagelijks

kabinetten

achtergrondnota's

per brief, e-mail ...

dagelijks

management

administratief-technische informatie

als dossier

dagelijks

posten in het buitenland

consulaire informatie

als dossier

dagelijks

particulieren/burgers

reizigersinfo

per brief, e-mail ...

dagelijks

personeelsleden

suggesties, reacties

e-mail

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

particulieren/burgers

wetgeving (wet, KB, MB ...

website

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke adviezen

e-mail ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

beslissingen

e-mail, nota's

wekelijks

management

informatieve teksten

e-mail, nota's

dagelijks

vreemdelingen die zich in België willen vestigen

documentatie, formulieren, procedures

e-mail, brief

dagelijks

zowel Belgische als buitenlands reizigers

reglementering, adviezen

e-mail, brief

dagelijks

personeelsleden

commentaar

e-mail

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Directeur Pers en Communicatie N-1

Diensthoofd Communicatie N-2; Functie N-3

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de opmaak van de site van het departement
 • de uitbouw van het coördinerend overleg noodzakelijk voor de creatie van een gebruiksvriendelijke website
 • de uitbouw van de contacten en de communicatielijnen binnen het departement
 • de organisatie van zijn/haar werk

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • elke publicatie die op de site gebeurt, en dit steeds in overleg met de dienst die de tekst heeft opgesteld en aangebracht
 • de creatie van nieuwe rubrieken en thema's in overleg met de betrokken diensten
 • creatie van een nieuwe website (diensthoofd + hiërarchie)
 • zendingen (diensthoofd)

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

1 223 389 000 euro

 

Eigen werkbudget

nihil

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. nihil

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • wet op de privacy
 • wetgeving inzake verkiezingspropaganda

 

Welke vernieuwingen
 • opleidingen, zowel op technisch als op inhoudelijk vlak
 • het volgen van nieuwe media- en informaticatechnieken
 • andere oriëntaties op beleidsvlak inzake communicatie

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • het communicatieplan Buitenlandse Zaken
 • het managementplan van de voorzitter

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.