Afdrukken

Adviseur-generaal toegang en verblijf - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV043

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Instaan voor het administratief en functioneel beheer van de directie

teneinde

te zorgen voor de goede werking en een beter beheer van de directie.

 

Het coördineren van de verschillende bureaus die deel uitmaken van de directie "Toegang en Verblijf" (Kort Verblijf, Lang Verblijf, Gezinshereniging, Verzoeken tot herziening, Regularisatieaanvragen (artikel 9, § 3), Naturalisaties, Minderjarigen, Slachtoffers van mensenhandel en Helpdesk) en het uitwerken van principebeslissingen

teneinde

een eenvormige toepassing van de nationale en internationale reglementering inzake de toegang en het verblijf van vreemdelingen te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende en coördinator
  het organiseren en coördineren van de directie "Toegang en Verblijf"

teneinde

  te zorgen voor de goede werking van de directie, voor het realiseren van haar doelstellingen en voor een eenvormige toepassing inzake toegang en verblijf door de verschillende bureaus (Kort Verblijf, Lang Verblijf, Gezinshereniging, Verzoeken tot herziening, Regularisatieaanvragen (artikel 9, § 3), Naturalisaties, Minderjarigen, Slachtoffers van mensenhandel en Helpdesk)

 

Voorbeelden van taken
 • het verstrekken van duidelijke richtlijnen en het maken van principiële keuzes
 • het oplossen van praktische problemen die zich bij de organisatie en de uitvoering van het werk kunnen voordoen
 • het beantwoorden van vragen van interne en externe diensten
 • het beleggen van bilaterale of multilaterale vergaderingen

 

Als
deskundige
  het nemen van beslissingen in complexe dossiers

teneinde

  te zorgen voor een harmonieuze toepassing ter zake

 

Voorbeelden van taken
 • het nemen van beslissingen in bepaalde problematische individuele dossiers
 • het voorbereiden van synthesenota's voor de hiërarchie
 • het voorstellen van wijzigingen met de bedoeling de reglementering aan te passen

 

Als
vertegenwoordiger van de Dienst Vreemdelingenzaken
  deelnemen aan externe vergaderingen (onvolledig en bij wijze van voorbeeld: de FOD Buitenlandse Zaken, coördinatie van het visumbeleid; de FOD Economie, buitenlandse investeringen; het Rijksregister, de elektronische verblijfstitel; colloquia van de ADDE (Association pour le Droit des Etrangers); directiecomité, vervanging van de directeur-generaal of bepaalde zaak; het kabinet van de minister, enz.)

teneinde

  het standpunt van de DVZ inzake de toegang en het verblijf van vreemdelingen voor te leggen en te verdedigen

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan vergaderingen en, zo nodig, het voorbereiden, organiseren en begeleiden van het goede verloop van de vergaderingen
 • het uitbouwen van een netwerk van contacten
 • het onderhouden van betrekkingen met de partners

 

Als
coach
  het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de situatie van de verschillende diensten

teneinde

  een volledig overzicht te hebben van de situatie en proactieve beslissingen te nemen die problemen kunnen voorkomen

 

Voorbeelden van taken
 • het hebben van mondeling contact met de verschillende medewerkers, het geven van instructies, informeren en adviseren
 • het oplossen van problemen van individuele personen
 • het opvolgen van het personeel
 • het organiseren en opvolgen van de medewerkers
 • het voeren van gesprekken om een overzicht te krijgen van de aanwezige vaardigheden

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 201-500 medewerkers van Niveau A /SW Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.