Afdrukken

Adviseur-generaal private veiligheid - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV108

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Het leiden en organiseren van de dienst en het personeel

teneinde

de uitvoering van alle opdrachten van de directie Private veiligheid te waarborgen in functie van de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken om de publieke belangen inzake private veiligheid te verzekeren.

 

Het verzekeren van de uitvoering van de opdrachten

teneinde

de goede werking van de directie private veiligheid te waarborgen overeenkomstig het beleid van de minister van Binnenlandse Zaken en de normen en waarden van de FOD en van de algemene directie (AD).

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  het organiseren en coördineren van de dienst

teneinde

  de doelstellingen die werden toegewezen aan de directie Private veiligheid te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • het bepalen en vertalen van de doelstellingen en prioriteiten naar het personeel toe
 • het opvolgen van het werk en het uitbrengen van verslag bij de directeur-generaal
 • het coachen van de celverantwoordelijken door de taken te verdelen en door de controle van de werking van de cellen te verzekeren
 • aanzetten tot verbeteringen en een efficiëntere werking
 • toezien op een flexibele aanpassing van de leiding aan de wijzigingen inzake private en bijzondere veiligheid en aan de publieke belangen hieromtrent.

 

Als
strategisch adviseur
  het voorstellen van een beleid en van maatregelen aan de minister van Binnenlandse Zaken

teneinde

  een adequaat openbaar beleid te ontwikkelen inzake private en bijzondere veiligheid

 

Voorbeelden van taken
 • het ontwikkelen van een visie in de materies die verbonden zijn met de private en bijzondere veiligheid
 • het hebben van een goed overzicht op het vlak van de organisatie van de private en bijzondere veiligheid, alsook van de veranderingsprocessen die een invloed hebben op deze sector
 • het verstrekken van relevante informatie
 • het opvolgen van de evoluties in de sector van de private en bijzondere veiligheid op nationaal en internationaal vlak
 • voorstellen om de reglementering te actualiseren

 

Als
strategisch adviseur
  het inzamelen, in naam van de overheid, van advies bij de partners die betrokken zijn bij de sector van de private en bijzondere veiligheid

teneinde

  het beleid hieromtrent voor te bereiden

 

Voorbeelden van taken
 • het onderhouden van de belangrijkste contacten, het inzamelen van advies, het organiseren van overleg met de afgevaardigden van de privésector, de afgevaardigden van de vakbonden en van de politiediensten, en de klanten van de privésector
 • het informeren van de minister over het advies van de belangrijkste partners uit de sector
 • het organiseren van informeel contact in de vorm van een netwerk

 

Als
vertegenwoordiger
  tussenkomen als afgevaardigde van de Belgische overheid, op initiatief van de minister, van de FOD of van de AD m.b.t. de materies van de private en bijzondere veiligheid

teneinde

  het bestaande beleid kenbaar te maken

 

Voorbeelden van taken
 • het organiseren van initiatieven teneinde de partners die betrokken zijn binnen het domein van de private en bijzondere veiligheid snel en correct te informeren over het beoogde beleid
 • tussenkomen als spreker tijdens belangrijke vergaderingen op nationaal en internationaal niveau
 • het inbrengen van literaire bijdragen
 • communiceren met de pers en het verstrekken van uitleg aan het Parlement op vraag van de minister
 • tussenkomen als nationale overheid inzake expertise op het vlak van het beleid en van de wetgeving en elke andere expertise betreffende private en bijzondere veiligheid

 

Als
dossierbeheerder
  het verdedigen van de dossiers die van cruciaal politiek belang zijn met het oog op het resultaat van het gevoerde beleid

teneinde

  het succes van het beleid van de private veiligheid te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • het beheren van bepaalde cruciale dossiers
 • het controleren, vanuit inhoudelijk oogpunt, van de samenhang van de parlementaire vragen en de vragen uit het buitenland die een belangrijke politieke impact hebben

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal VPB (Veiligheids- en Preventiebeleid)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.