Afdrukken

Adviseur-generaal private veiligheid - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV108

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Het leiden en organiseren van de dienst en het personeel

teneinde

de uitvoering van alle opdrachten van de directie Private veiligheid te waarborgen in functie van de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken om de publieke belangen inzake private veiligheid te verzekeren.

 

Het verzekeren van de uitvoering van de opdrachten

teneinde

de goede werking van de directie private veiligheid te waarborgen overeenkomstig het beleid van de minister van Binnenlandse Zaken en de normen en waarden van de FOD en van de algemene directie (AD).

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  het organiseren en coördineren van de dienst

teneinde

  de doelstellingen die werden toegewezen aan de directie Private veiligheid te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • het bepalen en vertalen van de doelstellingen en prioriteiten naar het personeel toe
 • het opvolgen van het werk en het uitbrengen van verslag bij de directeur-generaal
 • het coachen van de celverantwoordelijken door de taken te verdelen en door de controle van de werking van de cellen te verzekeren
 • aanzetten tot verbeteringen en een efficiëntere werking
 • toezien op een flexibele aanpassing van de leiding aan de wijzigingen inzake private en bijzondere veiligheid en aan de publieke belangen hieromtrent.

 

Als
strategisch adviseur
  het voorstellen van een beleid en van maatregelen aan de minister van Binnenlandse Zaken

teneinde

  een adequaat openbaar beleid te ontwikkelen inzake private en bijzondere veiligheid

 

Voorbeelden van taken
 • het ontwikkelen van een visie in de materies die verbonden zijn met de private en bijzondere veiligheid
 • het hebben van een goed overzicht op het vlak van de organisatie van de private en bijzondere veiligheid, alsook van de veranderingsprocessen die een invloed hebben op deze sector
 • het verstrekken van relevante informatie
 • het opvolgen van de evoluties in de sector van de private en bijzondere veiligheid op nationaal en internationaal vlak
 • voorstellen om de reglementering te actualiseren

 

Als
strategisch adviseur
  het inzamelen, in naam van de overheid, van advies bij de partners die betrokken zijn bij de sector van de private en bijzondere veiligheid

teneinde

  het beleid hieromtrent voor te bereiden

 

Voorbeelden van taken
 • het onderhouden van de belangrijkste contacten, het inzamelen van advies, het organiseren van overleg met de afgevaardigden van de privésector, de afgevaardigden van de vakbonden en van de politiediensten, en de klanten van de privésector
 • het informeren van de minister over het advies van de belangrijkste partners uit de sector
 • het organiseren van informeel contact in de vorm van een netwerk

 

Als
vertegenwoordiger
  tussenkomen als afgevaardigde van de Belgische overheid, op initiatief van de minister, van de FOD of van de AD m.b.t. de materies van de private en bijzondere veiligheid

teneinde

  het bestaande beleid kenbaar te maken

 

Voorbeelden van taken
 • het organiseren van initiatieven teneinde de partners die betrokken zijn binnen het domein van de private en bijzondere veiligheid snel en correct te informeren over het beoogde beleid
 • tussenkomen als spreker tijdens belangrijke vergaderingen op nationaal en internationaal niveau
 • het inbrengen van literaire bijdragen
 • communiceren met de pers en het verstrekken van uitleg aan het Parlement op vraag van de minister
 • tussenkomen als nationale overheid inzake expertise op het vlak van het beleid en van de wetgeving en elke andere expertise betreffende private en bijzondere veiligheid

 

Als
dossierbeheerder
  het verdedigen van de dossiers die van cruciaal politiek belang zijn met het oog op het resultaat van het gevoerde beleid

teneinde

  het succes van het beleid van de private veiligheid te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • het beheren van bepaalde cruciale dossiers
 • het controleren, vanuit inhoudelijk oogpunt, van de samenhang van de parlementaire vragen en de vragen uit het buitenland die een belangrijke politieke impact hebben

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

kabinet van de minister

mondelinge, schriftelijke vragen, richtlijnen

persoonlijk contact, dossiers, mails

dagelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke, mondelinge vragen

brieven, e-mails, telefonische contacten, overleg

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen, vragen om inlichtingen

dossiers, telefonische contacten

dagelijks

diensthoofden

mondelinge, schriftelijke vragen

persoonlijk contact, vergaderingen

dagelijks

ad

schriftelijke, mondelinge vragen

persoonlijk contact, vergaderingen

dagelijks

buitenlandse diensten

schriftelijke vragen

schriftelijk

ad hoc

vergadering, stuurgroep ...

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

organisaties/ondernemingen, via de medewerkers, dossierbeheerder

uitleg, beslissingen, motieven

dossiers, brieven

dagelijks

kabinet van de minister

schriftelijke of mondelinge antwoorden

als dossier, e-mail, brieven

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke antwoorden

brieven

maandelijks

diensthoofden

mondelinge antwoorden

persoonlijk contact, telefonisch contact

ad hoc

ad

mondelingen adviezen, uitleg over de wetgeving

persoonlijk contact

dagelijks

vergadering, stuurgroep ...

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal VPB (Veiligheids- en Preventiebeleid)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de eigen organisatie van het werk
 • de verdeling van het werk onder het team, de overdracht van dossiers naar medewerkers en de opvolging van de prestaties
 • het bepalen van de prioriteit van de dossiers
 • de opvolging van de vordering van de dossiers en, in voorkomend geval, de heroriëntering van de planning of van de acties
 • de supervisie van de dossiers en de correctie
 • het geven van adviezen en het beantwoorden van elke niet-beleidsmatige vraag in de behandelde materies
 • onderhandelingen over de standpunten van de dienst, zelfs van de FOD, voor zover de opdracht waarmee de dienst belast is, het toestaat
 • het aanwenden van het budget van het bewakingsfonds

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het aanwerven van bijkomend personeel door middel van aanvragen tot verhoging van de plafonds die via hiërarchische weg gericht worden aan de minister van Begroting
 • het opzetten van nieuwe projecten die de minister of de FOD verbinden (op budgettair en/of politiek vlak)
 • het aanpassen van de wetgeving tot regeling van de sector van de private veiligheid
 • het realiseren van interventies in de media
 • belangrijke interpretaties van het beleid en van de wetgeving

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

budget van het bewakingsfonds: werkingskosten: 636.000 euro; personeelskosten: 1,341 miljoen euro

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. 245 bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten die 15.000 bewakingsagenten tewerkstellen; 741 beveiligingsondernemingen die 3.500 personen tewerkstellen

2. 1.435 privédetectives, 34 opleidingsinstellingen, 500 veiligheidsconsulenten, 3 veiligheidsdiensten

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de reglementering inzake private veiligheid en inzake privédetectives
 • de beleidsnota's en richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. de betrokken materies
 • de richtlijnen die geformuleerd worden door de administratieve hiërarchie

 

Welke vernieuwingen
 • het verbeteren van de methodes en van de efficiëntie van de dienst
 • het oprichten van netwerken en platformen
 • het opvolgen en sturen van het beleid in de betrokken materies

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de wetgeving en actualisering van de reglementering
 • activiteitenverslagen
 • de beleidsnota's
 • de operationele planning en de ervaring op het terrein

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.