Afdrukken

Adviseur advies - Diensthoofd (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DWO090

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 14. Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek (WO)
Doel van de functie

Het coördineren van de processen van het wetenschappelijk secretariaat van de afdeling adviesverlening

teneinde

een onafhankelijk en wetenschappelijk advies inzake problemen met betrekking tot de volksgezondheid te verlenen aan de administratie en de minister, met als doel op wetenschap gebaseerde beleidsbeslissingen mogelijk te maken.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  het coördineren van de activiteiten van de afdeling Adviesverlening

teneinde

  wetenschappelijk en onafhankelijk advies te verlenen (zie functiebeschrijving junior (DWO 081) en senior (DWO 082))

 

Voorbeelden van taken
 • het opvolgen van de wetenschappelijke activiteiten (het opvolgen van wetenschappelijke literatuur, analyses en rapporten, het voorstellen van projecten, het formuleren van adviezen, ...) binnen de afdeling; alsook het opvolgen van de verschillende projecten van de medewerkers
 • het coördineren van de activiteiten van de junior en senior experts adviesverlening
 • het controleren van de kwaliteit en objectiviteit van de wetenschappelijke onderzoeken
 • het bepalen en verdelen van de nodige middelen (menselijke en financiële middelen) in samenspraak met de hoofdcoördinator van de HGR (Hoge Gezondheidsraad)
 • het organiseren van dienstvergaderingen, alsook het coördineren van het vademecum, de procedures, de templates, ... van het kwaliteitssysteem

 

Als
deskundige/specialist
  door het inbrengen van de eigen expertise en ervaring, bijdragen tot de adviesvorming van de Hoge Gezondheidsraad en tot de ondersteuning van het bureau (dagelijks bestuur) van de Raad zodat een voorafgaandelijke evaluatie een betere inschatting van een aangekaarte problematiek toelaat

teneinde

  beleidsbeslissingen mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen, analyseren en interpreteren van wetenschappelijke gegevens in de eigen specialisatiedomeinen en tegelijk instaan voor de juistheid van de gegevens die door de medewerkers in hun domeinen worden ingezameld
 • het opstellen van wetenschappelijke rapporten en het voorbereiden van de adviezen voor de Raad in het eigen specialisatiedomein, het formuleren van projecten voor aanbevelingen en tegelijk instaan voor de juistheid van de rapporten en adviesvoorstellen van de medewerkers
 • het opvolgen en rapporteren van tendensen en wetenschappelijke onderzoeken met een mogelijke impact op de volksgezondheid in het eigen kennisdomein en tegelijk instaan voor de informatie die door de medewerkers wordt doorgespeeld inzake hun kennisdomeinen
 • samenwerken met universitaire en wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland in functie van projecten
 • deelnemen aan werkgroepen van de Raad waar een eigen inbreng mogelijk is

 

Als
coach
  het motiveren en ontwikkelen van de medewerkers

teneinde

  de expertise te behouden en te ontwikkelen

 

Voorbeelden van taken
 • het identificeren van de opleidingsbehoeften van de medewerkers
 • het overdragen van expertise en ervaring binnen het eigen kennisdomein en op het vlak van algemene kennis (methodologie, ...
 • het nalezen van de rapporten van de medewerkers vooraleer ze voor te leggen aan de werkgroepen of de Raad, alsook het verstrekken van duidelijke richtlijnen
 • het formuleren van een opleidingsplan voor de medewerkers
 • het houden van functioneringsgesprekken met de medewerkers, het evalueren van hun bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de Raad en het geven van constructieve feedback in functie van de ontwikkelcirkels

 

Als
contactpersoon
  contactpunt zijn voor de afdeling adviesverlening, zowel intern als naar buiten toe

teneinde

  informatie te kunnen uitwisselen over wetenschappelijke onderzoeken betreffende de materies van volksgezondheid

 

Voorbeelden van taken
 • het voeren en opvolgen van de mondelinge en schriftelijke communicatie rond de adviesverstrekking van de Hoge Gezondheidsraad, zowel op wetenschappelijk niveau als op niveau van de burger
 • het uitbouwen van een netwerk met universitaire en wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland
 • deelnemen aan congressen en seminaries

 

Als
projectleider
  het leiden van projectgroepen

teneinde

  tijdig kwaliteitsvolle wetenschappelijke adviezen aan de Raad voor te leggen

 

Voorbeelden van taken
 • het voorstellen van onderwerpen
 • het voorbereiden van dossiers
 • het inschatten van het budget, het bepalen van de doelstellingen, het samenstellen van het team (eventueel ook interuniversitair of met buitenlandse specialisten), ...
 • het opvolgen van de vooruitgang
 • rapporteren, ...

 

Als
projectmedewerker
  deelnemen aan projecten

teneinde

  tijdig kwaliteitsvolle wetenschappelijke adviezen aan de Raad voor te leggen

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan o.a. interuniversitaire projecten of projecten met buitenlandse specialisten
 • het toevoegen van de eigen inbreng
 • rapporteren aan de Raad en intern
 • het inbrengen van het standpunt van de Raad

 

Als
facilitator
  het voorbereiden van adviezen die ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd

teneinde

  het werk van de Raad te faciliteren/ te versnellen

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van de literatuurgegevens
 • het formuleren van conclusies
 • het vertalen van conclusies naar adviezen voor de Raad

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de hoofdcoördinator van de Hoge Gezondheidsraad

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.