Afdrukken

Adviseur actuariaat - Coördinator (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : IEC002

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

Aansturen, begeleiden en coördineren van de activiteiten van de dienst

teneinde

optimale en kwaliteitsvolle prestaties en analyses te leveren.

 

Verlenen van advies inzake het actuariaat en van gespecialiseerde interpretaties van interne en externe cijfergegevens en parameters

teneinde

de analyses aan te bieden die nodig zijn voor de besluitvorming van de verantwoordelijken op basis van relevante informatie en optimale studies.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  coördineren en organiseren van het werk van de medewerkers binnen de dienst in functie van de prioriteiten en de competenties

teneinde

  optimale en kwaliteitsvolle analyses en prestaties te leveren

 

Voorbeelden van taken
 • aanbevelingen van de directie verspreiden onder de medewerkers
 • de prioriteiten in de te behandelen dossiers vastleggen
 • de beleidsbeslissingen omzetten in duidelijke operationele doelstellingen

 

Als
coach
  de medewerkers begeleiden bij de uitvoering van hun dagelijkse taken

teneinde

  de kennis en competenties van ieder te ontwikkelen en zo de efficiëntie van de dienst te verhogen

 

Voorbeelden van taken
 • de opleidingsbehoeften van ieder opsporen
 • constructieve feedback geven over het individueel functioneren
 • zich profileren als vertrouwenspersoon om te helpen bij het oplossen van persoonlijke problemen
 • zijn/haar kennis intern verspreiden om de zelfstandigheid van de medewerkers te doen toenemen

 

Als
specialist
  behandelen van complexe dossiers die een geavanceerde expertise inzake actuariaat vereisen

teneinde

  precieze antwoorden en aangepaste actuariële analyses te bezorgen aan de verantwoordelijken

 

Voorbeelden van taken
 • verantwoordelijk zijn voor complexe dossiers en vragen
 • gespecialiseerde aanbevelingen en adviezen formuleren
 • zich bezighouden met analyses die een gevorderde actuariële kennis vragen

 

Als
actuaris
  analyseren en interpreteren van interne en externe cijfergegevens en parameters

teneinde

  tendensen op te sporen en relevante conclusies op te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • de behoeften inzake cijfergegevens bepalen ( verzekering, budget, financiën, enz.)
 • de aangepaste methode kiezen om de gebruikte gevens te analyseren en te vergelijken
 • de methodes om steekproeven te nemen vastleggen

 

Als
ontwikkelaar
  het ontwikkelen van interne en externe instrumenten voor metingen en ramingen

teneinde

  een continue verbetering te garanderen en zo de precisie en de efficiëntie van de analyse en de interpretatie van gegevens te verhogen

 

Voorbeelden van taken
 • meer doeltreffende en gebruiksvriendelijke boordtabellen en grafieken van de statistieken opstellen
 • het proces van de gegevensverzameling verbeteren
 • simulatiemodellen creëren
 • de statistische gegevens op geïnformatiseerde wijze in het voouitzichtenmodel behandelen

 

Als
kennisbeheerder
  op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen inzake actuariaat en op wettelijk en sociaal-economisch niveau

teneinde

  een optimaal niveau te behouden inzake analyses en de voorgestelde diensten

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan departementale of interdepartementale vergaderingen
 • op de hoogte blijven via de media, internet, het intranet en gespecialiseerde literatuur
 • deelnemen aan specifieke opleidingen over de materie
 • een eigen kennisnetwerk samenstellen

 

Als
redacteur
  in samenwerking met de juridische dienst de wetteksten en de wetgeving in het betrokken domein opstellen en aanpassen

teneinde

  aan de FOD's en instellingen diensten en publicaties te garanderen die overeenstemmen met en aangepast zijn aan de vooruitzichten en aan de realiteit

 

Voorbeelden van taken
 • de tariefwijzigingen aanpassen
 • de technische teksten betreffende de verschillende financiële revalorisaties aanpassen
 • de wettelijke procedures opstellen in overeenstemming met de actuariële analyses

 

Als
gegevensbeheerder
  verzamelen, raadplegen en verzamelen van de verschillende interne en externe cijfergegevens en parameters

teneinde

  te beschikken over een optimale en geactualiseerde basis van informatie en zo een geschikte analyse te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • de juiste financiële, statistische en actuariële gegevens verzamelen
 • betrouwbare en actuele informatiebronnen kiezen
 • aangepaste statistische verzamelinstrumenten kiezen
 • opvolgen van en zorgen voor de beschikbaarheid van interne en externe gegevens en parameters

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

Toutes les formes

dagelijks

organisaties/ondernemingen

mondelinge vragen

management

beslissingen

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

particulieren/burgers

mondelinge adviezen

Toutes les formes

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

dagelijks

organisaties/ondernemingen

beslissingen

management

schriftelijke vragen

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

directeur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de organisatie van de dienst
 • de keuze van de bronnen voor het verzamelen van basisgegevens en informatie
 • de keuze van geschikte meetinstrumenten
 • operationele beslissingen
 • de inhoud van de gegeven analyses en adviezen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • beslissingen die een impact hebben op de organisatie
 • extrabudgettaire uitgaven

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • diverse wetgevingen (inzameling van gegevens, het respect voor het privé-leven)
 • instructies van het kabinet
 • wetteksten
 • ministeriële richtlijnen

 

Welke vernieuwingen
 • de boordtabellen en de instrumenten voor metingen en vooruitzichten aanpassen
 • de instrumenten voor het verzamelen van informatie aanpassen (nieuwe technologieën, standaardisering, enz.)

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de persoonlijke opleiding en kennis
 • de ervaring van de medewerkers

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.