Afdrukken

Attaché beheer contracten (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB013

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het opvolgen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten en overheidsfinanciën

teneinde

te waken over de goede toepassing ervan binnen de financiële en administratieve opvolging van de O&O-programma's (Organisatie en Ontwikkeling).

 

Resultaatgebieden
Als
contractbeheerder
  steun bieden bij de voorbereiding van de contracten en bijstand verlenen bij de afwikkeling van overheidsopdrachten

teneinde

  de administratieve en financiële voorschriften inzake onderzoekcontracten te harmoniseren

 

Voorbeelden van taken
 • hulp verlenen bij het opstellen van een typecontract en typeaanhangsel
 • het nalezen van nieuwe contracten en bijlagen, het controleren en paraferen van de begrotingstabel
 • assisteren bij het opstellen of zelf opstellen van een bestek voor een overheidsopdracht, zorgen voor de correcte publicatie en assisteren bij de selectie
 • het opmaken van meerjarenramingen voor de onderzoeksprogramma's bij de opstelling van de begroting en bij de begrotingscontrole
 • het onderhouden van contacten met de bevoegde instanties (bv. inspecteur van financiën, ...)

 

Als
contractbeheerder
  het opvolgen van de financiële en administratieve aspecten van de O&O-contracten

teneinde

  ervoor te zorgen dat de rechthebbenden de bedragen die hen verschuldigd zijn op het juiste moment ontvangen en dat de budgettaire doelstellingen worden bereikt

 

Voorbeelden van taken
 • het behandelen van aanvragen tot vastlegging van kredieten
 • het bijhouden van een klassement per contract, het opstellen van briefwisseling
 • het bijhouden van de tabellen voor het financieel beheer van de contracten, het invoeren van gegevens
 • het behandelen van vragen om voorschotten en schuldvorderingsdossiers
 • het behandelen van aanvragen voor budgetaanpassingen, het opmaken van aanhangsels bij de contracten

 

Als
controleur
  het controleren van de uitgaven van het onderzoek

teneinde

  na te gaan of de toegewezen middelen op een correcte wijze worden aangewend

 

Voorbeelden van taken
 • het controleren van de verantwoordingsstukken
 • nagaan of de reglementering en contractuele voorschriften correct worden toegepast
 • het opsporen van problemen en mogelijke fouten in het dossier
 • het controleren van de overeenstemming tussen de gegevens van de secties Begroting en Boekhouding met de eigen gegevens

 

Als
adviseur
  een antwoord bieden op vragen van derden en van programmabeheerders en het bieden van technische raadgevingen met betrekking tot financiële en begrotingsaangelegenheden

teneinde

  zijn deskundigheid te doen benutten en over te brengen.

 

Voorbeelden van taken
 • het adviseren van programmabeheerders over financiële en begrotingsaangelegenheden
 • het informeren en adviseren van de rechthebbenden (bv. inzake de uitbetalingen, …)
 • het geven van advies, het formuleren van een voorstel voor dossiers die een specifiek probleem geven
 • deelnemen aan interne werkgroepen

 

Als
kennisbeheerder
  zich op de hoogte houden van de rechtspraak, de wetgeving en de budgettaire en boekhoudkundige regelgeving, van de wetgeving en de regelgeving over de overheidsopdrachten en van de ministeriële besluiten

teneinde

  pertinente en relevante informatie te leveren.

 

Voorbeelden van taken
 • het opvolgen van de wet- en regelgeving
 • het volgen van de ontwikkeling van de informatica in de sector
 • zelfstudie, het lezen van vakliteratuur
 • deelnemen aan specifieke opleidingen en seminaries
 • het verschaffen van informatie aan de betrokken personen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het hoofd van de contractbeheerders

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.