Afdrukken

Adviseur-generaal B&B - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB998

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Vastleggen van de doelstellingen en prioriteiten van een van de drie afdelingen van de stafdienst B&B (Budget & Beheerscontrole), hetzij 'Boekhouding' (wat betreft de correcte rapportage van de kosten en uitgaven van de FOD Financiën), hetzij 'Budget' (wat betreft de verwerving van de nodige budgetten voor de realisatie van de doelstellingen van de FOD Financiën), hetzij 'Ondersteuning van het management/de gebruikers' (wat betreft de efficiënte ondersteuning van de interne en externe klanten enz.), in overeenstemming met het beleid van de directeur van de stafdienst B&B en de eindverantwoordelijkheid voor deze doelstellingen op zich nemen en de afdeling leiden op operationeel vlak

teneinde

de doelstellingen van de afdeling effectief en efficiënt te bereiken.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  meewerken aan de strategische analyse van de stafdienst B&B, vastleggen van strategische doelstellingen, zowel van de werkwijze als van de evaluatie en de analyse van de financiële gevolgen, in het kader van de toepassing van de beslissingen met betrekking tot de budgettaire politiek en omzetten van de strategische doelstellingen in ontwikkelingsdoelstellingen en operationele doelstellingen zoals bijvoorbeeld voor de afdeling 'Budget': verzekeren dat het budget in overeenstemming is met de wijzigingen beslist door de regering, de FOD B&B of als gevolg van de wijzigingen aangebracht in het beheer van de FOD Financiën; voor de afdeling 'Boekhouding': verzekeren van de betaling van de goedgekeurde uitgaven binnen de termijn; voor de afdeling "Ondersteuning van het management/gebruikers": misbruik en fraude binnen de FOD voorkomen

teneinde

  die mee te delen aan de medewerkers en de afdeling te laten meewerken aan de best mogelijke werking van de entiteit

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van de behoeften van de interne klanten op het gebied van financiële noden, enz.
 • hieruit conclusies trekken
 • vastleggen van de prioriteiten van de afdeling
 • bestuderen van de beslissingen genomen door de regering of de regionale of internationale overheden op het gebied van budget, enz.

 

Als
organisator
  de acties bepalen die door de teams van zijn/haar afdeling moeten worden uitgevoerd in functie van de beschikbare middelen

teneinde

  de gestelde doelstellingen te verwezenlijken en duidelijke richtlijnen te geven aan het personeel

 

Voorbeelden van taken
 • beoordelen van het werkvolume en/of de verdeling van de diensten
 • vastleggen van de uit te voeren acties en de te bereiken resultaten
 • organiseren van het werk waar meerdere teams bij betrokken zijn

 

Als
planner
  in een plan organiseren van de concrete acties die door de teams moeten worden uitgevoerd binnen een opgegeven termijn en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan verdelen onder de teamchefs

teneinde

  de goede en volledige uitvoering ervan te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • een plan opstellen
 • vergaderingen met teamchefs organiseren
 • duidelijke en precieze opdrachten toekennen aan alle teams
 • een continu contact met de teamchefs verzekeren

 

Als
leidinggevende
  motiveren, evalueren en leiden van de verschillende teamchefs

teneinde

  een optimale inzet van elk van hen op te wekken

 

Voorbeelden van taken
 • alle oorzaken van demotivatie aanpakken
 • zowel op individueel niveau als op het niveau van het team handelen
 • de medewerkers bij het werk betrekken door te delegeren
 • deelnemen aan seminaries m.b.t. opleiding en individuele coaching

 

Als
controleur
  de kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van het werk van de groepschefs en de eventuele medewerkers waarborgen

teneinde

  het werk van de teamchefs en eventueel hun medewerkers kwalitatief en kwantitatief op te volgen

 

Voorbeelden van taken
 • de boordtabel van de afdeling regelmatig bekijken
 • conclusies trekken en de teamchefs ondervragen
 • aansporen om verbeteringen te vinden
 • de inspanningen en positieve resultaten erkennen en appreciëren
 • waken over de naleving van de regels inzake het beroepsgeheim

 

Als
contactpersoon
  de vereiste interne en externe, formele en informele contacten leggen met de instanties, instellingen, federale, regionale en internationale autoriteiten op het gebied van boekhouding, budget, enz.

teneinde

  de goede werking en permanente vernieuwing te garanderen binnen de afdeling en geïnformeerd te blijven over de meest recente ontwikkelingen in zijn/haar specialiteit

 

Voorbeelden van taken
 • zich spontaan richten tot experten om geïnformeerd te blijven
 • de afdeling vertegenwoordigen op interne en externe vergaderingen
 • deelnemen aan conferenties
 • de ontvangen informatie verspreiden onder de medewerkers

 

Als
verslaggever
  regelmatig en gericht feedback geven aan de directeur van de stafdienst B&B over de activiteiten en de resultaten van de afdeling

teneinde

  hem/haar in staat te stellen om ze te evalueren en te integreren in zijn managementbeleid

 

Voorbeelden van taken
 • verslagen opstellen
 • deelnemen aan vergaderingen
 • informele ontmoetingen met de directeur van de stafdienst B&B hebben

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur van de stafdienst B&B

voor de afdeling 'Budget' geeft de functie de leiding aan een groep van minimum 30 personen /
voor de afdeling 'Boekhouding', geeft de functie de leiding aan een groep van minimum 30 personen / voor de afdeling 'Ondersteuning voor het management/de gebruikers' geeft de functie de leiding aan een groep van minimum 30 personen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.