Afdrukken

Adviseur-generaal macrobudgettaire dienst (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB046

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Op basis van een uitgebreide expertise de werkzaamheden van de attachés, specialisten en experten inhoudelijk sturen, zowel wat betreft de macrobudgettaire analyse als de statistieken

teneinde

de activiteiten van de dienst uit te werken, de medewerkers van de dienst in hun taken te oriënteren en te begeleiden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de verschillende klanten te bewaken.

 

Zowel voor de andere medewerkers als voor de klanten van de dienst de referentiepersoon zijn voor bepaalde deeldomeinen van de openbare financiën en voor de uitwerking en voorbereiding van de belangrijkste oriëntaties inzake het begrotingsbeleid in dit domein

teneinde

op basis van die uitgebreide expertise de federale regering en meer in het bijzonder de minister van Begroting bij te staan bij de uitwerking en uitvoering van het begrotingsbeleid.

 

Het conceptualiseren en coördineren van de werkzaamheden inzake statistiek

teneinde

te waken over de homogeniteit en de relevantie van de door de macrobudgettaire dienst afgeleverde statistieken.

 

Resultaatgebieden
Als
topexpert openbare financiën
  op basis van een doorgedreven expertise in een aantal deeldomeinen van de openbare financiën, het formuleren van aanbevelingen met een strategische impact inzake het begrotingsbeleid, het ondersteunen van de uitvoering van het begrotingsbeleid en het dragen van de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het werk in dit domein van attachés en/of specialisten en/of experten

teneinde

  het begrotingsbeleid van de federale regering de nodige deskundige onderbouw te geven en een kwaliteitsvolle dienstverlening van de dienst te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • het dragen van de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de door de dienst geformuleerde adviezen en aanbevelingen
 • het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de methodes die gehanteerd worden voor meerjarenramingen, de berekening van de budgettaire ruimte, de rapportage over de uitvoering van de begroting, enz.
 • het formuleren van aanbevelingen inzake de coördinatie van het begrotingsbeleid tussen de verschillende overheidsniveaus
 • het kritisch opvolgen van de visie van nationale en internationale instellingen inzake het begrotingsbeleid en ze vertalen naar het Belgisch niveau
 • het formuleren van adviezen en aanbevelingen over de krachtlijnen van het begrotingsbeleid

 

Als
topexpert macro-economie
  het dragen van de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten van de dienst in verband met het opvolgen van de conjunctuur en de impact ervan op de begroting

teneinde

  het begrotingsbeleid te kaderen binnen de ruimere macro-economische context

 

Voorbeelden van taken
 • het coördineren en plannen van deze activiteiten voor de dienst
 • het ontwikkelen van en waken over de methodes die gebruikt worden om de impact van de conjunctuur op de begroting te meten
 • het opvolgen en evalueren van de conjunctuurvoorspellingen van nationale en internationale instellingen
 • het adviseren van de beleidscel van de minister van Begroting over de pertinentie van de bij de opmaak van de begroting gehanteerde macro-economische parameters
 • het uitvoeren van specifieke analyses

 

Als
projectleider
  het coördineren, leiden en ontwikkelen van diverse projecten (zowel inhoudelijk als ondersteunend)

teneinde

  de werking van de dienst te verbeteren, bepaalde werkmethodes te verfijnen, enz.

 

Voorbeelden van taken
 • het opstellen van een planning en het bewaken van deze planning
 • het organiseren van werkgroepen (met internen en externen)
 • het evalueren van de resultaten en het dragen van verantwoordelijkheid voor de tussentijdse rapportage
 • het opvolgen van de implementatie van de projecten

 

Als
expert statistiek
  de eindverantwoordelijke zijn voor de gebruikte methodologie en concepten

teneinde

  de betrouwbaarheid en correctheid van de afgeleverde statistieken te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • waken over de betrouwbaarheid van de verschillende bronnen en het verifiëren van de kwaliteit, in het bijzonder bij de voorbereiding van analyses, studies of consolidatie, maar ook bij de voorbereiding van de begroting, die ook op vergelijkbare gegevens gestoeld is
 • het opvolgen van de door internationale instellingen vooropgestelde methodologie inzake statistieken en als eindverantwoordelijke toezien op de correcte vertaling naar handleidingen die toegespitst zijn op de Belgische context
 • het waarborgen van de coherentie van de statistische analyses inzake openbare financiën, het verzekeren van hun homogeniteit en het verifiëren van de samenhang
 • verantwoordelijk zijn voor de homogene exploitatie van de economische en functionele hergroepering
 • eindverantwoordelijke zijn voor de activiteiten van de Algemene Gegevensbank en voor de kwaliteit van de binnen dit kader verzamelde gegevens

 

Als
leidinggevende
  instaan voor de coördinatie en opvolging van een aantal attachés en/of specialisten en/of experten

teneinde

  te waken over de homogeniteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de belangrijkste klanten

 

Voorbeelden van taken
 • het geven van coaching, vorming en omkadering aan de attachés, specialisten of experten in hun verschillende opdrachten
 • het opvolgen van de dossiers die behandeld worden door de attachés, specialisten of experten, het verifiëren en finaliseren van hun werk
 • waken over het vormingstraject van de medewerkers
 • het aansturen en evalueren van de medewerkers

 

Als
vertegenwoordiger
  de FOD of de minister van Begroting vertegenwoordigen op diverse platformen en fora

teneinde

  de visie en informatie over het begrotingsbeleid over te brengen naar derden

 

Voorbeelden van taken
 • instaan voor de ontvangst van officiële internationale instellingen
 • deelnemen als vertegenwoordiger van de FOD of de minister van Begroting aan vergaderingen van verschillende gespecialiseerde werkgroepen (Commissie Vergrijzing, Wetenschappenlijk Comité voor de Economische Begroting, enz.)
 • het voorbereiden en geven van presentaties inzake openbare financiën en het begrotingsbeleid voor diverse fora

 

Als
eindredacteur
  het dragen van de eindverantwoordelijkheid (voor officiële teksten) inzake het begrotingsbeleid of openbare financiën

teneinde

  al dan niet in opdracht van de beleidscel publicaties te verzorgen over het begrotingsbeleid

 

Voorbeelden van taken
 • het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van ontwerpteksten over het begrotingsbeleid, bedoeld voor nationale (Algemene Toelichting voor het parlement), en internationale officiële instellingen (Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie)
 • het verzekeren van de coördinatie tussen verschillende diensten teneinde in samenwerking met elkaar bepaalde teksten te realiseren
 • het voorbereiden van teksten over het begrotingsbeleid bestemd voor een ruimer publiek
 • instaan voor de inhoud van een deel van de website van de FOD

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal (N-1)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.