Afdrukken

Attaché A2 immigratie - Immigratieambtenaar (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV012

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Verzamelen, uitwisselen en analyseren van informatie inzake immigratiefenomenen, illegale immigratie, mensenhandel en mensensmokkel

teneinde

bij te dragen tot de vorming van een globaler beeld en te komen tot een betere beleidsvoorbereiding.

 

Het definiëren van problemen op vlak van migratie en het voorstellen, opstarten en coördineren van adequate beleidsmaatregelen

teneinde

een grotere impact te hebben op de strijd tegen de illegale migratie, mensensmokkel en mensenhandel.

 

het ondersteunen van de verschillende diensten betrokken bij de terugkeer van illegalen

teneinde

te komen tot een efficiënter terugkeerbeleid

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  verzamelen, uitwisselen en analyseren van informatie

teneinde

  bij te dragen tot de vorming van een globaler beeld en te komen tot een betere beleidsvoorbereiding inzake illegale immigratie, mensenhandel en mensensmokkel.

 

Voorbeelden van taken
 • fact finding missies in landen van herkomst en transit
 • ontwikkeling van netwerken
 • deelname aan vergaderingen
 • analyses maken
 • verspreiden van strategische en operationele informatie

 

Als
beleidsadviseur
  definiëren van problemen op vlak van migratie en het voorstellen, opstarten en coördineren van adequate beleidsmaatregelen

teneinde

  een grotere impact te hebben op de strijd tegen de illegale migratie, mensensmokkel en mensenhandel

 

Voorbeelden van taken
 • actieplannen ontwerpen
 • acties binnen de DVZ en bij partners initiëren en opvolgen
 • rapporteren aan hiërarchie en partners
 • evaluaties maken van de interne werking van de uitvoeringsdiensten op dit gebied
 • voorstellen, opvolgen en evalueren van preventieprojecten in landen van oorsprong en transit

 

Als
vertegenwoordiger
  ondersteunen van de verschillende diensten betrokken bij de terugkeer van illegalen

teneinde

  te komen tot een meer efficiënt terugkeerbeleid

 

Voorbeelden van taken
 • begeleiden van bijzondere repatriëringen
 • monitoring in land van herkomst
 • contacten leggen met lokale autoriteiten
 • contacten verbeteren tussen de DVZ en diplomatieke missies in België
 • bijstand aan FOD Buitenlandse Zaken en het ontwikkelen van Memoranda of Understanding

 

Als
intern raadgever/adviseur
  signaleren van bijzondere immigratiefenomenen

teneinde

  te komen tot een grotere bewustwording van de immigratiediensten omtrent een problematiek van illegale immigratie

 

Voorbeelden van taken
 • multidisciplinaire vergaderingen organiseren
 • knelpunten signaleren
 • bijstand en advies aan uitvoeringsbureau's en aan ambassades
 • verspreiding van informatie
 • organiseren van seminaries en informatiecampagnes in de landen van herkomst

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

andere federale overheidsdiensten

schriftelijke vragen, studierapporten

per brief, e-mail ...

dagelijks

andere overheden

schriftelijke vragen, studierapporten

per brief, e-mail ...

dagelijks

collega's

schriftelijke vragen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail ...

dagelijks

hiërarchie en Minister

schriftelijke en mondelinge vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

andere federale overheidsdiensten

schriftelijke vragen, schriftelijke adviezen, studierapporten

per brief, mail,..., onder de vorm van een dossier

dagelijks

andere overheden

schriftelijke vragen, schriftelijke adviezen, studierapporten

per brief, mail,..., onder de vorm van een dossier

dagelijks

cel beleidsvoorbereiding

schriftelijke vragen, schriftelijke adviezen, studierapporten

per brief, e-mail ...

wekelijks

collega's

schriftelijke en mondelinge vragen, schriftelijke en mondelinge adviezen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail ...

dagelijks

hiërarchie en Minister

schriftelijke en mondelinge vragen, schriftelijke en mondelinge adviezen, studierapporten

per brief, e-mail ..., vergaderingen en briefings

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de bureauverantwoordelijke

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De functie is geen autonoom orgaan dat beslissingen neemt.
 • Doet aan networking, rapportage, conclusies trekken en formuleren van voorstellen
 • Heeft wel het recht initiatieven te nemen, haar eigen werk te organiseren, en de partners te kiezen in het kader van de informatieuitwisseling en samenwerking

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Geplande missies in het buitenland.
 • Deelname aan seminaries en studiedagen.
 • Bepaalde engagementen in het kader van de samenwerking met andere partners.
 • Verlof en recuperatiedagen.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. twee derden van het algemeen budget zendingen van de dienst

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • De beslissing van de Ministerraad van 23.02.1999 betreffende de aanstelling door de Minister van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de Minister van Buitenlandse Zaken, van immigratieambtenaren
 • De M.B. van 08.06.2000 en 08.08.2003 tot aanstelling van de immigratieambtenaren
 • De interne inhoudelijke beschrijving van de functie van immigratieambtenaar

 

Welke vernieuwingen
 • De functie is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van informatieuitwisseling en samenwerkingsvormen met bevoegde diensten in België en in derde landen, met betrekking tot een gemeenschappelijke aanpak van fenomenen van illegale migratie, mensensmokkel en mensenhandel (zowel preventief als repressief)

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.