Afdrukken

Adviseur analyse van beheersinformatica (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : IIC017

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Projectleiders

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Beheren van projecten m.b.t. de analyse van de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit (kosten-baten) van de belangrijkste gespecialiseerde ICT-toepassingen en deze toepassingen opvolgen

teneinde

toepassingen te laten implementeren of te verbeteren die enerzijds voldoen aan de actuele en toekomstige behoeften van de organisatie en anderzijds technisch realiseerbaar zijn.

 

Opvolgen van de belangrijkste en gespecialiseerde ICT-toepassingen

teneinde

toepassingen te implementeren/aan te passen die voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie.

 

Resultaatgebieden
Als
leider van projecten m.b.t. beheersinformatica
  coördineren en opvolgen van de projectmedewerkers die hem/haar zijn toegewezen en die aan hem/haar rapporteren

teneinde

  de projecten te beëindigen volgens de vooraf bepaalde criteria (budget, tijd, kwaliteit, enz.)

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van vergaderingen
 • bepalen van de prioriteiten en plannen van de projectfases
 • oplossen van conflicten tussen de projectmedewerkers
 • verstrekken van de nodige informatie voor de ontwikkeling van het project

 

Als
coach
  ondersteunen, beheren en coördineren van de competenties van de projectmedewerkers die hem/haar zijn toegewezen

teneinde

  de beschikbare competenties optimaal te benutten

 

Voorbeelden van taken
 • verdelen van de taken, rekening houdend met de beschikbare competenties
 • verzekeren van de opvolging van het werk van de medewerkers
 • bijstaan van de medewerkers bij moeilijke opdrachten

 

Als
facilitator
  vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar het ICT-departement en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie

teneinde

  realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van coördinatievergaderingen
 • onderhouden van de contacten/netwerken met collega's van het ICT-departement en de organisatie
 • kaderen van de behoeften van de gebruikers in de langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie)
 • toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie
 • relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven

 

Als
adviseur
  helpen bij de evaluatie en de selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen

teneinde

  oplossingen te implementeren die voldoen aan de behoeften en de middelen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • zich ervan vergewissen dat een correcte integratie van de voorgestelde oplossingen in de huidige aanwezige systemen mogelijk is
 • voorstellen van oplossingen aan de organisatie, rekening houdend met technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit
 • verwijzen naar bestaande oplossingen
 • ondersteuning bieden bij het opmaken van een lastenboek
 • analyseren van de kostprijs/de voordelen van de bestaande en de beoogde toepassingen; opmaken van commerciële dossiers (kosten, baten, economische analyse)

 

Als
analist
  evalueren van de bestaande processen, procedures en toepassingen

teneinde

  enerzijds te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en anderzijds na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn

 

Voorbeelden van taken
 • inventariseren van procedures/processen
 • formuleren van verbeteringsvoorstellen voor de huidige procedures/processen op basis van zijn/haar expertise en ervaring
 • instaan voor standaardisatie van de gebruikte methodologie
 • gebruik maken van modulatietechnieken
 • voorstellen van draaiboeken

 

Als
evaluator
  testen en evalueren van de resultaten van ICT-toepassingen

teneinde

  zich ervan te vergewissen dat de ICT-toepassingen voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken van test-scripts voor user acceptance tests
 • opmaken van de planning van de tests
 • opvolgen van andere tests
 • laten uitvoeren of zelf uitvoeren van user acceptance tests

 

Als
change agent
  instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers

teneinde

  maximale acceptatie van het project/de toepassing(en) te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • uitwerken van cursussen en opleidingen
 • plannen van opleidingen
 • instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

ICT-verantwoordelijke

de functie geeft functioneel leiding aan 1-10 medewerkers van niveau A, B, C en D

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • organisatie van het eigen werk en het werk van de projectmedewerkers (projectorganisatie: wie doet wat, volgens welke planning en met welke middelen)
 • inhoud van de analyses
 • uitwerking van de planning van de opleidingen, de user acceptance tests, enz.
 • beslissingen binnen de projecten (binnen het door de hiërarchische meerdere vastgelegde kader)

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • gekozen methodologie
 • aanpassing van de planning
 • al wat afwijkt van de instructies
 • belangrijke beslissingen in de grote projecten worden genomen door het directiecomité
 • de belangrijke beslissingen/onderhandelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de projectleider

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

geen verantwoordelijkheid inzake budjet

 

Eigen werkbudget

geen

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. geen

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • wet m.b.t. het privacydomein
 • wet inzake openbare aanbestedingen
 • algemeen wettelijk en reglementair kader
 • technische normen binnen de organisatie en de federale overheid
 • richtlijnen van de hiërarchie

 

Welke vernieuwingen
 • verbetering van de procedures/processen
 • voorstellen ter ontwikkleing van ICT-oplossingen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • opleiding in het specifieke vakgebied
 • ervaring in de functie
 • de informatie is niet altijd aanwezig binnen de organisatie; ervaring in een andere omgeving is vereist

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.