Afdrukken

Attaché conceptuele aansturing en beleidsondersteuning (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV015

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

De werkmethoden, gegevensbronnen en documentatiebronnen (regelgevingen en andere) met betrekking tot een of meer gespecialiseerde materies die door het directoraat-generaal beheerd of gevolgd worden voortdurend verzamelen, analyseren en bestuderen.

teneinde

- over een zo geschikt en volledig mogelijke documentatie en kennis te kunnen beschikken inzake de betrokken materies;
- de voor de uitvoering van de opdrachten benodigde specifieke kennis (kennis en knowhow) te evalueren en te onderhouden en verbeteroplossingen te formuleren;
- deel te nemen aan de uitwerking van het strafrechtelijk beleid dat verband houdt met de opdrachten van het Directoraat generaal Justitiehuizen (DG MJH) door de verworven en ontwikkelde kennis ter beschikking te stellen van het college van Procureurs-generaal en van het Kabinet;
- nieuwe kennis over de behandelde materies te ontwikkelen;
- te waarborgen dat de opdrachten efficiënt worden uitgevoerd en teneinde de operationele resultaten van de dienst op doeltreffende wijze te bereiken, zulks in overeenstemming met de strategische en operationele doelstellingen van het DG MJH;
-de voor de uitvoering van de opdrachten noodzakelijke expertise ter beschikking te stellen van het terrein.

 

Resultaatgebieden
Als
kennis- en gegevensbeheerder
  de gegevens met betrekking tot de theorie (regelgeving en andere documentatiebronnen) en de praktijk van een of meer gespecialiseerde materies, maatregelen of expertisegebieden die door de organisatie beheerd of gevolgd wordt voortdurend verzamelen, volgen, bestuderen, systematiseren en bijwerken

teneinde

  aan het management en de medewerkers de kennis en deskundigheid die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten ter beschikking te stellen;
  technische kennis en een grondig inzicht ter zake te verwerven;
  over bijgewerkte theoretische en praktische gegevens te beschikken die gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd.

 

Voorbeelden van taken
 • de relevante informatie, documentatie en laatste nationale en internationale ontwikkelingen over de verschillende behandelde onderwerpen zoeken en een bibliografie opstellen;
 • regelmatig rechtsbronnen en andere nuttige informatie opzoeken, raadplegen en onderhouden;
 • contacten leggen met de experten van het terrein of externe partners die over nuttige gegevens beschikken;
 • relevante kennis en documentatie overdragen / ter beschikking stellen; in samenwerking met de leidinggevenden, collega’s en experten repertoria van gegevens en kennis uitwerken en deze regelmatig bijwerken;
 • regelmatig samenwerken met de experten van de andere cellen van de dienst expertise, de experten van het terrein, de externe partners, …

 

Als
analist/deskundige
  de kennis en praktijken van de justitiehuizen evalueren, verslag uitbrengen over de toepassing van een of meer gespecialiseerde materies of maatregelen en verbeteroplossingen formuleren voor de uitvoering van de opdrachten benodigde kennis (kennis en knowhow)

teneinde

  - het management alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om de opdrachten van de diensten optimaal te vervullen;
  - deel te nemen aan de uitwerking van het beleid en de ontwikkeling van nieuwe kennis over de behandelde onderwerpen;
  - de dienstverlening aan de justitiabelen, de opdrachtgevers en de maatschappij te optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • de behoeften van de justitiehuizen (JH’s) en justitiabelen en de moeilijkheden waarmee zij worden geconfronteerd, onderzoeken en analyseren, de kwaliteit van de dienstverlening aan de opdrachtgevende overheden en de justitiabelen analyseren, de relevantie van de gevoerde acties in het licht van de te bereiken doelstelling evalueren, ...;
 • de beschikbare statistische gegevens analyseren;
 • technische nota’s, evaluatieverslagen, ... over de uitvoering van de opdrachten opstellen;
 • de relevante informatie zoeken en antwoorden op de parlementaire vragen formuleren;
 • deelnemen aan vergaderingen, verschillende werkgroepen, ...

 

Als
ontwikkelaar
  werkprocedures, -modellen en -methoden verbeteren

teneinde

  de werkmethoden aan te passen aan de evolutie van de opdrachten, over geschikte werkinstrumenten te beschikken en een praktische en organisatorische ondersteuning te bieden voor de verspreiding van kennis (kennis en knowhow).

 

Voorbeelden van taken
 • de bestaande procedures, methoden en modellen analyseren;
 • de goede praktijken analyseren;
 • de werkinstrumenten ontwikkelen (vademecum, ...);
 • de bestaande procedures verbeteren;
 • de evaluatiemethoden uitwerken voor procedures, werkmethodes, ...

 

Als
adviseur / expert
  adviezen geven, kennis overbrengen en informatie verspreiden met betrekking tot een of meer gespecialiseerde materies en met betrekking tot expertisegebieden of maatregelen die door de organisatie beheerd of gevolgd worden

teneinde

  - de praktische toepassing en de impact van de materie of van de maatregelen te bevorderen;
  - de praktijken en de kwaliteit van de overheidsdienst te verbeteren;
  - ondersteuning te bieden bij de uitwerking van het strafrechtelijk beleid.

 

Voorbeelden van taken
 • beschikbare gegevens en informatie integreren in informatieve teksten voor de medewerkers, de partners of het publiek (brochures, websites, enz.);
 • adviezen opstellen voor de minister van Justitie en het college van Procureur-Generaal (PG) inzake de ontwikkeling van het strafrechtelijk beleid dat verband houdt met de opdrachten en inzake de verbetering van de praktijken;
 • mondeling en schriftelijk informatie verstrekken, voordrachten geven;
 • deelnemen aan informatievergaderingen;
 • informatie opzoeken - die nodig is om problemen op te lossen, specifieke dossiers te behandelen en de opdrachten goed uit te voeren - en deze terugkoppelen naar het management en de medewerkers.

 

Als
projectmedewerker
  deeltaken uitvoeren in projecten binnen zijn expertisegebied en in voorkomend geval deelprojecten leiden

teneinde

  de doelstellingen van het project en van de instelling binnen de gestelde termijnen te helpen bereiken.

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de projectplanning;de acties plannen en uitvoeren;
 • de dynamische matrixteams omkaderen ;
 • met de medewerkers en de projectleider communiceren over de voortgang van het project;
 • de gevoerde acties evalueren;
 • expertise aanbrengen.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Kabinet

Verzoek om verslag, advies, MB

Groene nota, vergadering, e-mail

Hoofd van dienst

Verzoek om verslag, advies, wet, richtlijnen, instructies, opdrachten

E-mail, vergadering, gesprek, dienstorder

Directeurs JH, medewerkers

Beschrijving en evaluatie van de praktijken, behoeften, moeilijkheden, …

Ad hoc vragen

Operationele cel

Te ontwikkelen kennis, schriftelijke vragen, mondelinge vragen van het terrein of van externe partners, moeilijkheden die ervaren worden of behoeften die door het terrein geformuleerd worden, didactisch materiaal, …

Vergadering, e-mail

Externe partners (college van PG, gemeenschappen en gewesten, vzw’s, …)

Schriftelijke en mondelinge vragen

E-mail, telefoon, omzendbrief, vergadering

Andere diensten, andere beleidsniveaus

Schriftelijke vragen, mondelinge vragen, adviezen, documentatie, informatie over de praktijken

Vergadering, e-mail, intranet

Academische autoriteiten, andere FOD’s

Studieverslagen, documentatie, literatuur, raad, adviezen

Internet, telefoon, vergadering, colloquia, studiedagen

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Directeur-generaal

Statistiek, evaluatie van resultaten, praktijken, processen, beleid; adviezen en verbetervoorstellen; verslagen over de prestaties; problematische dossiers of vragen; goede praktijken

Gestructureerd verslag

Kabinet

Resultaten, praktijken, processen, verwachtingen en moeilijkheden van de justitiabelen; statistieken, adviezen en verbetervoorstellen, antwoorden op parlementaire vragen

Gestructureerd verslag, e-mail, vergadering

Hoofd van dienst

Werking van de dienst; analyse van ontvangen verzoeken; voorstel van antwoord op de gestelde vragen; analyse van de goede praktijken

Vergadering, nota, verslag

Directeurs JH, medewerkers

Antwoorden op vragen, informatieverzoeken, documentatie, wetgevende teksten, ...

Intranet, e-mail, dienstorder

Andere cellen van de dienst Expertise

Te organiseren opleiding of supervisie; te ontwikkelen kennis en competenties; overleg en samenwerking

E-mail, verslag, vergadering

Externe partners (college van PG, gemeenschappen en gewesten, vzw’s,…)

Antwoorden op vragen, statistieken, adviezen, raad, voorstellen, evaluatieverslagen

E-mail, verslag, vergadering

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de Adviseur “conceptuele aansturing en beleidsondersteuning”

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • het geven van raad en het opstellen van adviezen in de hoedanigheid van expert;
 • de verspreiding van gevalideerde technische of praktische informatie;
 • de organisatie van het eigen werk;

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • de externe activiteiten zoals de deelname aan informatievergaderingen of conferenties;
 • de definitieve versie van documenten die moeten worden verspreid (imprimatur);
 • verspreiding van eventueel gevoelig documenten (voorbeelden: strategische keuzes, ontwerpteksten);
 • de definitieve versie van nota’s, verslagen of antwoorden op parlementaire vragen;
 • verbintenissen die de werking grondig of permanent wijzigen;
 • het bepalen van de inhoud van de opdrachten en praktijken;
 • procedurewijzigingen;
 • de wijziging van de projecttermijnen;
 • het bepalen van prioriteiten inzake dossiers;
 • contacten met de pers.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

geen eigen budget (een deel van de werkingskredieten is afkomstig van het directoraat-generaal)

 

Eigen werkbudget

geen

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • het managementplan van de FOD en het DG MJH, de opdracht en visie van het DG MJH;
 • de werkinstructies en wetten betreffende de specifieke opdrachten van de JH’s;
 • nota inzake het strafrechtelijk beleid van de minister;
 • de procedureregels met betrekking tot antwoorden op parlementaire vragen;
 • de vormvereisten met betrekking tot schriftelijke correspondentie;
 • instrumenten voor evaluatie en sensibilisering.

 

Welke vernieuwingen
 • suggesties ter verbetering van de regelgeving, de kennis en het werkproces;
 • organisatie van het eigen werk;
 • de repertoria van gegevens en de eigen informatie moeten dan ook regelmatig worden bijgewerkt;
 • de invoering van nieuwe technieken inzake gegevensbeheer (geïnformatiseerde gegevensbestanden) en inzake verspreiding van informatie (internet, e-mails).

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • geldende regelgevingen, interne opleidingen, evaluatieverslag, ervaring van de collega’s, nationale en internationale literatuur, academische publicaties, ...;
 • wijzigingen aan de wetgeving;
 • aanpassingen en verbeteringen van de praktijken.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.