Afdrukken

Adviseur Europees Sociaal Fonds (ESF) - Coördinator (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSD036

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming (SD)
Doel van de functie

De coördinatie van de voorbereiding, de implementatie, de evaluatie en de opvolging van het activeringsbeleid

teneinde

tot een transversaal beleid van maatschappelijke integratie bij te dragen

 

De coördinatie van de opvolging van de krachtlijnen voor sociale insluiting van het federale ESF( Europees Sociaal Fonds)

teneinde

maximale synergieën tussen de betrokken partijen te bekomen

 

De coördinatie van de OCMW-ondersteuning

teneinde

de social-economische inpassing te bevorderen van personen die van maatschappelijke hulp afhankelijk zijn

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  het coördineren, leiden en begeleiden van het werk van de afdeling

teneinde

  de goede werking van de afdeling en de verwezenlijking van de opdrachten en doelstellingen te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het leiden van de afdelingsvergaderingen
 • het verdelen van de taken onder de medewerkers
 • fungeren als schakel tussen de afdeling en het management
 • deelnemen aan stafvergaderingen om aan de afdeling de genomen beslissingen mee te delen

 

Als
coach
  het begeleiden van de medewerkers van de afdeling en het creëren van een sfeer die de ontwikkeling van hun capaciteiten, kwaliteiten en vaardigheden bevordert.

teneinde

  een optimale werkomgeving te behouden voor de verwezenlijking van de opdrachten en doelstellingen van de afdeling

 

Voorbeelden van taken
 • het waarborgen van de opvolging van de ontwikkelcirkels van elke aparte medewerker
 • rekening houden met de verwachtingen en de wensen van de medewerkers
 • het formuleren van de antwoorden op de verwachtingen en van de wensen van de medewerkers met inachtneming van de goede werking van de afdeling

 

Als
deskundige/specialist activering
  de POD MI ondersteunen en adviezen formuleren in verband met de voorbereiding, de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van een activeringsbeleid

teneinde

  maximale synergieën te bereiken tussen het federale beleid, de Europese reglementering, de gewestelijke maatregelen en de mogelijkheden van de lokale overheden

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van de problemen, het schrijven van samenvattingen, het formuleren van nota's en voorstellen
 • het voorstellen van een visie op middellange en lange termijn van een transversaal activeringsbeleid
 • het beheren en animeren van een thematische groep over activeringsproblemen en over het ESF
 • het verzamelen van de nodige Europese inlichtingen en documenten
 • het oprichten van een contactennetwerk-networking

 

Als
kennisbeheerder
  het bestuderen van het beleid op elk overheidsniveau en zich over de actueel geldende nationale en internationale voorschriften en wetten informeren

teneinde

  gepaste en geactualiseerde adviezen te formuleren in verband met de voorbereiding, de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van een activeringsbeleid.

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van de activeringsmaatregelen in Vlaanderen/Wallonië/Brussel Hoofdstedelijk Gewest: het bestuderen van het beleid van de verschillende overheden
 • deelname aan overleg, het organiseren van studies, het opstellen van rapporten, verslagen en voorstellen
 • het samenvatten van tegenstellingen en synergieën
 • het verzamelen van noodzakelijke Europese inlichtingen en documentatie
 • het bestuderen van de reglementering en wetgeving

 

Als
deskundige/specialist activering
  het volgen van de federale programmatie over insluiting in verband met het Europees Sociaal Fonds (doelstelling III/krachtlijn 2)

teneinde

  de uitvoering en de opvolging van de maatregel te coördineren

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren van de reglementering
 • het opstellen van oproepen, het evalueren van kandidaturen, het indienen van adviezen bij het selectiecomité
 • deelnemen aan vergaderingen (beheersautoriteit, kabinet van de Minister van Ml (Maatschappelijke Integratie), opvolgingscomité ... en als lid van de afgevaardigde beheersautoriteit optreden
 • analyse en opvolging van de projecten op het gebied van inhoud en boekhouding
 • analyse van de bestaande reglementering, bijdragen tot de toekomstige reglementering

 

Als
coördinator van het transversaal EFS-project
  het coördineren van de activiteiten in verband met de EFS-projecten

teneinde

  een algemeen EFS-project binnen de optimale termijnen op te starten

 

Voorbeelden van taken
 • overlegactiviteiten betreffende de projecten met de verschillende afdelingen van de POD MI
 • opvolging van de uitvoering van de maatregel binnen de POD
 • boekhoudkundige controle van de projecten
 • het opstellen van een financieel verslag en per boekjaar van een activiteitenrapport

 

Als
extern raadgever/adviseur
  het bijstaan en adviseren van de kandidaat-promotoren van activeringsprojecten met de hulp van het Europees Sociaal Fonds.

teneinde

  ervoor te zorgen dat de OCMW's beter aan de vereisten voldoen

 

Voorbeelden van taken
 • het bezoeken en contacteren van de promotoren en hen begeleiden bij hun budgetaire benadering (de mechanismen uitleggen, de budgetten en de boeken analyseren, ...
 • het ondersteunen van de verantwoordelijke personen in hun ontwikkeling van Europese projecten
 • het leren toepasen van de methodes van de programmatie leren en het organiseren en leiden van opleidingen, infovergaderingen, seminaries en andere gebeurtenissen
 • het analyseren en formuleren van adviezen in verband met concrete dossiers met inachtname van de reglementering
 • het organiseren van een helpdesk

 

Als
projectmedewerker
  bijdragen tot een maatregel die die past in het kader van de nieuwe programmatie 2007

teneinde

  activeringspistes aan de OCMW's voor te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • het één voor één analyseren van EG-documenten volgens hun beschikbaarheid
 • het opstellen en verdedigen van voorstellen
 • het doorspelen van de verwachtingen van de optredende partijen aan de uitvoerende macht

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke adviezen

als dossier

dagelijks

management

mondelinge vragen

persoonlijk contact

dagelijks

management

beslissingen

vergadering, stuurgroep ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

dagelijks

organisaties/ondernemingen

mondelinge vragen

persoonlijk contact

wekelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen

als dossier

maandelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke adviezen

als dossier

wekelijks

andere fed. overh. diensten

wetgeving (wet, KB, MB ...

als dossier

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke adviezen

als dossier

wekelijks

management

mondelinge adviezen

informeel

wekelijks

management

schriftelijke adviezen

als dossier

wekelijks

organisaties/ondernemingen

wetgeving (wet, KB, MB ...

als dossier

wekelijks

organisaties/ondernemingen

beslissingen

als dossier

wekelijks

organisaties/ondernemingen

beslissingen

als dossier

wekelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

als dossier

wekelijks

andere fed. overh. diensten

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

hiërarchische overste (verantwoordelijke subsidies OCMW DSD123)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • het budgettair beheer van het Europees Sociaal Fonds

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • moet het advies van de voorzitter inwinnen voor het activeringsbeleid

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

4957900

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Van 150 à 200 OCMW's per jaar

2. van 2.500 tot 3.000 begunstigden per jaar

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • programmering van prioriteit 2 van de ESF Doelstelling III
 • EG (Europese Gemeenschap) en EU (Europese Unie)
 • EPD (Enig Programmatiedocument)
 • federaal

 

Welke vernieuwingen
 • activeringsaanzetten, nieuwe procedures
 • meetmanagement
 • synergieën
 • klantenzorg
 • projecten

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • ontmoetingen op het terrein
 • seminaries voor goede praktijken
 • studies en publicaties

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.