Afdrukken

Adviseur-generaal operationele eenheid - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV022

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

De werkzaamheden van de operationele eenheid organiseren, leiden, beheren en coördinerende

teneinde

Goede werking en de opdracht van de operationele eenheid te garanderen.

 

De verbinding tussen de algemene directie en de operationele eenheid garanderen met respect voor de wettelijke en reglementaire bepalingen en de door de algemene directie gegeven richtlijnen

teneinde

De behoorlijke werking van de operationele eenheid te verzekeren door het optimaal gebruik maken van de begrotingsmiddelen, menselijke en materiële middelen

 

Nastreven van een gecoördineerde samenwerking met de diverse federale, provinciale, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten en met de verschillende disciplines en het instellen van en deelnemen aan concrete overleg- en coördinatieplatforms om tot een gecoördineerde samenwerking te komen

teneinde

Een geïntegreerd beheer van interventies op federaal vlak te verzekeren.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  Het organiseren, coördineren en superviseren van de werkzaamheden van de operationele eenheid

teneinde

  De operationele doelstellingen te verwezenlijken en een efficiënte werking van de eenheid te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • het nemen van maatregelen om de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te behalen door prioriteiten op te stellen, gecoördineerde acties uit te werken
 • het geven van duidelijke richtlijnen en precieze doelstellingen aan de hiërarchische lijn
 • het evalueren van het personeel en het aanhangig maken van eventuele tuchtdossiers
 • het leiden van de operaties op het terrein bij grootschalige interventies: het bepalen van de inzetstrategie op het terrein i.s.m. de andere spelers op het terrein, en het coördineren van de inzet van de medewerkers en het materieel van de dienst
 • de werking van de operationele eenheid 24/24, 7/7 verzekeren

 

Als
beheerder
  Beheer van het personeel, materieel, gebouwen en budget

teneinde

  de goede werking van de operationele eenheid

 

Voorbeelden van taken
 • het administratief beheren van het personeel
 • Het beheren van het interventiematerieel: zorgen dat het materieel 24/24, 7/7 operationeel is
 • het beheren van de gebouwen: het verzekeren van het onderhoud en/of de contacten met de Regie der gebouwen en/of aannemers
 • het beheren van de fondsenvoorschotten: als ordonnateur verbindt hij/zij de dienst door de delegatie tot het ondertekenen van bestelbonnen en het aanvaarden van facturen
 • het beheren van de verbruiksgoederen: brandstoffen, hout, dekzeilen, vaten, enz.

 

Als
coach
  Sturen, motiveren, ontwikkelen en evalueren de adjuncten, teamleiders en deskundigen

teneinde

  Bij dragen tot de ontwikkeling en de groei van adjuncten, teamleiders en deskundigen

 

Voorbeelden van taken
 • het begeleiden, stimuleren en ondersteunen van de adjuncten, teamleiders en deskundigen
 • het beheren van conflicten
 • de resultaten van de adjuncten, teamleiders en deskundigen opvolgen en trachten te verbeteren
 • het opsporen van de behoeften aan opleiding bij het personeel, de opleidingen organiseren en het verzekeren van de deelname aan deze opleidingen

 

Als
coördinator
  het coördineren van de werking van de operationele eenheid, de operaties op het terrein en de communicatie tussen het hoofdbestuur en de operationnelle eenheid

teneinde

  de goede werking van de operationele eenheid

 

Voorbeelden van taken
 • coördineren van alle werkzaamheden en interventies van de operationele eenheid
 • zetelen in het coördinatiecomité van de provinciegouverneur om acties van de civiele bescherming te coördineren
 • coördineren van de veiligheid in de operationele eenheid (personeel en materieel)
 • in de functie van directeur logistiek het geheel van alle logistieke diensten die tussenkomen in discipline 4 (rampenplanning) coördineren

 

Als
vertegenwoordiger
  Gezicht en aanspreekpunt zijn voor interne en externe diensten, organisaties en overheden

teneinde

  De FOD en de Algemene Directie te vertegenwoordigen tov pers, in vergaderingen en in werkgroepen

 

Voorbeelden van taken
 • participeren aan diverse vergaderingen en commissies
 • pers en politici te woord staan
 • interne en externe overlegplatforms creëren
 • geven van lezingen n.a.v. seminaries, externe opleidingen, enz.

 

Als
deskundige/specialist
  het geven van technische adviezen, analyses en raadgevingen aan zijn/haar medewerkers, aan de algemene directie en aan de administratieve en operationele overheden betreffende specifieke en operationele materies

teneinde

  het verloop van de uitgevoerde operaties te vergemakkelijken en de directie de mogelijkheid te bieden haar strategische doelstellingen te formuleren en te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • het opstellen van functionele analyses van materieel om de aankoop van materieel mogelijk te maken
 • het opstellen van een meerjarig aankoopprogramma
 • het opstellen van opleidingsprogramma's voor het personeel
 • zetelen, als deskundige Civiele Veiligheid, in adviesraden, commissies en het coördinatiecomité van de gouverneurs
 • fungeren als jurylid bij interne en externe wervings- en overgangsexamens

 

Als
verantwoordelijke
  Steeds beschikbaar en bereikbaar zijn

teneinde

  De werking van de operationele eenheid te garanderen en te ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • Beslissingen nemen die enkel tot de bevoegdheid van de directeur operaties eenheid of zijn afgevaardigde behoort
 • niet delegeerbare onbeperkte opeising van personeel en middelen bij grote interventies
 • het in werking stellen van de nucleaire en chemische (Seveso) sirenes
 • problemen oplossen en/of beheersen
 • interveniëren voor het bekomen van de meest geschikte oplossing in complexe dossiers

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

beslissingen

per brief, e-mail ...

dagelijks

management

wetgeving (wet, KB, MB,...)

vergadering, stuurgroep

dagelijks

management

mondelinge adviezen

als dossier

dagelijks

management

schriftelijke vragen

als dossier

dagelijks

management

mondelinge vragen

persoonlijk contact

dagelijks

management

schriftelijke vragen

persoonlijk contact

dagelijks

particulieren/burgers

schrijftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

particulieren/burgers

mondelinge vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

mondelijke vragen

vergadering, stuurgroep

ad hoc

andere federale overheids[...]

schrijftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

beslissingen

als dossier

ad hoc

andere federale overheids[...]

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

mondelinge adviezen

vergadering, stuurgroep

ad hoc

organisaties/ondernemingen

mondelinge vragen

vergadering, stuurgroep

wekelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

beslissingen

als dossier

wekelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

management

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

dagelijks

management

mondelinge vragen

vergadering, stuurgroep

dagelijks

management

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

dagelijks

management

beslissingen

als dossier

dagelijks

particulieren/burgers

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

particulieren/burgers

mondelinge adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

particulieren/burgers

beslissingen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

beslissingen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

mondelinge vragen

vergadering, stuurgroep

ad hoc

organisaties/ondernemingen

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

mondelinge adviezen

vergadering, stuurgroep

wekelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

organisaties/ondernemingen

mondelinge vragen

persoonlijk contact

wekelijks

organisaties/ondernemingen

beslissingen

als dossier

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Directeur Operaties Civiele Veiligheid (A5)= federale coördinator van de eenheden

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 201-500 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de operationele inzet van materieel en personeel
 • de verloftoekenning aan het personeel
 • de aankoop van verbruiksgoederen en materieel (tot het plafondbedrag)
 • het onderhoud van het materieel en de gebouwen
 • de opleidingsprogramma's voor het personeel
 • de tijdsbesteding van het personeel (verdeling van de opdrachten en taken)
 • de interne en externe communicatie, ook naar pers toe
 • deelname aan oefeningen met externe diensten
 • onbeperkte opeising van personen en middelen binnen het interventiegebied
 • alarmering van nucleaire en chemische (Seveso) sirenes bij incidenten

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • de aankoop van investeringsgoederen
 • de operationele inzet buiten de wettelijke opdrachten
 • buitenlandse zendingen (behalve bij grensoverschrijdende hulpverlening)
 • eigen verloven

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

130.000 EUR

 

Eigen werkbudget

130.000 EUR

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. verantwoordelijk voor 20 miljoen euro aan materieel

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • KB's en MB's omtrent de organisatie van de Civiele Bescherming
 • richtlijnen en instructies van het hoofdbestuur Civiele Veiligheid
 • statuut van het personeel
 • rampenplanning

 

Welke vernieuwingen
 • het aanpassen van het materieel naargelang de veranderde operationele noden
 • de organisatie van de dienst

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.