Afdrukken

Adviseur-generaal financiële controle van de posten in het buitenland - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB631

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Een beheerscontrole invoeren van de boekhoudkundige en budgettaire documenten van de diplomatieke en consulaire posten

teneinde

de uitgaven correct en optimaal aan te kunnen rekenen en de normale werking van de posten te verzekeren door periodieke terugstortingen van hun uitgaven.

 

Het op systematische en kritische wijze maken van financiële analyses en overzichten van de posten

teneinde

managementinformatie te produceren voor het management in Brussel en voor de posten zelf.

 

Het introduceren en bijsturen van innoverende principes in de boekhouding (aanstelling van rekenplichtigen, het toekennen van jaarlijkse budgetten, …)

teneinde

te komen tot een optimaal gezond financieel beheer in de posten.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  het organiseren en coördineren van de werkzaamheden van de dienst

teneinde

  een optimale, tijdige en correcte aanrekening van de verrichtte uitgaven op de posten in het buitenland mogelijk te maken.

 

Voorbeelden van taken
 • het houden van stafvergaderingen
 • het bepalen van prioriteiten en de manier van werken van de dienst
 • het organiseren van het werk
 • het uitvoeren van een kwaliteitscontrole op de werkzaamheden van de dienst

 

Als
beleidsadviseur
  systematisch analyses en financiële rapporten maken en aanbevelingen en raadgevingen doen

teneinde

  een feedback te kunnen geven over de stand van zaken aan de posten in het buitenland en het management in Brussel en dus de posten toe te laten hun boekhouding aan te passen en de stafdirecteur B&B strategische beslissingen te nemen

 

Voorbeelden van taken
 • een beheerscontrole van de diplomatieke en consulaire posten uitwerken
 • ontwikkelen van prestatie-indicatoren van de kosten
 • opstellen van instructies voor de posten in het buitenland, aanbevelingen doen aan de stafdirecteur B&B
 • de rekeningen met tekorten presenteren aan het Rekenhof
 • opstellen van een rapport voor het directiecomité over klachten en/of conflicten

 

Als
coördinator
  de coherentie verzekeren van de politiek van beheerscontrole ten behoeve van de diplomatieke en consulaire posten

teneinde

  de betrouwbaarheid en de kwaliteit te verzekeren van instrumenten van beheerscontrole

 

Voorbeelden van taken
 • de politiek van beheerscontrole ten behoeve van de diplomatieke en consulaire posten coördineren
 • de installatie van instrumenten van beheerscontrole coördineren
 • waken over de continue verbetering van de processen en instrumenten van beheerscontrole
 • controleren van de behandeling van enkele specifieke dossiers (delicaat)

 

Als
projectleider
  het introduceren en bijsturen van innoverende principes (BPR (Business Process Reengineering)) in de boekhouding van de posten

teneinde

  een optimaal gezond beheer mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • het invoeren van regionale verantwoordelijken
 • het integreren van de consulaire boekhouding in de 'gewone' boekhouding van de post
 • het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van boekhoudingprogramma verzekeren
 • de begeleiding van de verschillende projecten "financiële controle van de posten in het buitenland" verzekeren

 

Als
controleur
  het uitvoeren van de nodige supervisies

teneinde

  de nauwkeurigheid en regelmatigheid van de boekhoudkundige controles te kunnen nagaan

 

Voorbeelden van taken
 • het controleren van bewijsstukken, toelatingen, beschikbare kas- en banksaldi, budgettaire roosters, ...
 • inspecteren ter plaatse
 • het controleren van de rekening bij de Nationale Bank van België

 

Als
coach
  het begeleiden en adviseren van de medewerkers

teneinde

  bij te dragen aan hun vorming

 

Voorbeelden van taken
 • de verantwoordelijkheid van de medewerkers verhogen op het gebied van resultaten
 • het begeleiden van nieuwkomers en het toelichten van de procedures
 • het begeleiden van de medewerkers en het geven van constructieve feedback over hun functioneren
 • het formuleren van voorstellen voor permanente opleiding van de medewerkers
 • erop toezien dat binnen de dienst een teamgeest groeit

 

Als
deskundige
  zorgen voor een correcte en vlotte budgettaire rapportering

teneinde

  budgettaire ontsporingen tijdig te kunnen detecteren en eventueel te voorkomen.

 

Voorbeelden van taken
 • het management informeren over eventuele ontsporingen
 • de budgettaire enveloppes aanpassen
 • boordtabellen installeren

 

Als
ordonnateur
  het laten afhouden van de wettelijk voorziene maandelijkse afhoudingen voor de bedrijfsvoorheffing

teneinde

  deze te kunnen doorstorten naar de directe belastingen

 

Voorbeelden van taken
 • ordonnateur van de betalingen
 • het laten opmaken van loonfiches
 • het informeren van de posten bij iedere nieuwe aanwerving over de te volgen procedure

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de Voorzitter

de stafdirecteur B&B

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.