Afdrukken

Adviseur-generaal consulaire dossiers - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV201

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Het leiden van het team van medewerkers van een van de vier directies die tot de directie-generaal Consulaire Zaken behoort

teneinde

de uitvoering van alle opdrachten van de directie te verzekeren.

 

Het adviseren van de directeur generaal bij het nemen van beleidsopties die in verband staan met zijn competentiedomeinen

teneinde

ervoor te zorgen dat deze beleidsopties in de praktijk uitgewerkt en opgevolgd worden.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  organiseren van het werk van een team gericht op gemeenschappelijke doelen

teneinde

  de resultaten van de directie te optimaliseren en de door de hiërarchie toevertrouwde taken te vervullen

 

Voorbeelden van taken
 • de taken op een adequate en optimale manier verdelen en delegeren
 • superviseren van de werkzaamheden
 • toezien op het behalen van de vereiste resultaten
 • afbakenen van nauwkeurige strategische doelstellingen en de medewerker hierover informeren

 

Als
coördinator
  informeren, bijstaan en adviseren van de Directeur-generaal en van de directies en diensten verantwoordelijk voor deze materies

teneinde

  bij te dragen tot de coherentie van het beleid van de Directie-generaal/directie/diensten

 

Voorbeelden van taken
 • superviseren en analyseren van de dossiers van de directie/diensten van de Directie-generaal consulaire zaken
 • detecteren en signaleren van problemen inzake interne coördinatie en coherentie en het nemen van initiatieven om deze op te lossen
 • verspreiden van informatie onder de directie en diensten
 • organiseren van coördinatievergaderingen

 

Als
deskundige / beleidsadviseur
  formuleren van voorstellen over de strategische opties in de consulaire materies

teneinde

  om een dienst van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden aan de klanten

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren en interpreteren van documenten
 • onderhouden van bevoorrechte contacten met de actoren van het domein
 • formuleren van adviezen aan de directeur-generaal
 • meewerken aan de voorbereiding en/of voorbereiden van strategische nota's, beleidsdocumenten en ministeriële toespraken in deze materies
 • permanent opvolgen van de evolutie van de consulaire materies

 

Als
coach
  alles in het werk stellen voor het team en hen adviezen geven

teneinde

  bij te dragen tot de ontwikkeling van het team en hen zoveel mogelijk vooruitgang te laten boeken

 

Voorbeelden van taken
 • voeren van individuele gesprekken met de medewerkers en het evalueren van de aanwezige en de te ontwikkelen bekwaamheden
 • begeleiden en ondersteunen van elke persoon in zijn/haar vooruitgang
 • geven van opbouwende feedback

 

Als
vertegenwoordiger
  voorzitten en / of deelnemen aan nationale en internationale vergaderingen

teneinde

  de Belgische standpunten met betrekking tot de consulaire materies te verdedigen

 

Voorbeelden van taken
 • versterken en uitbreiden van nationale en internationale contacten
 • uiteenzetten en verdedigen van het Belgisch standpunt

 

Als
veranderingsagent
  voorstellen, nemen of ondersteunen van veranderingsinitiatieven

teneinde

  bij te dragen tot een modernisering van de Directie-generaal en tot de verbetering van haar werking

 

Voorbeelden van taken
 • coördineren en begeleiden van het veranderingsproces binnen de Directie-generaal
 • nemen of ondersteunen van communicatie-initiatieven m.b.t. veranderingsprojecten binnen de Directie-generaal
 • leiden van een project ter verbetering of eraan meewerken

 

Als
kennisbeheerder
  continu op de hoogte blijven van de wijzigingen in de regelgeving en de eigen kennis met anderen delen

teneinde

  geactualiseerde adviezen te kunnen geven

 

Voorbeelden van taken
 • de directeur-generaal op de hoogte houden van de belangrijkste evoluties in de consulaire materies
 • doorgeven van kennis aan de medewerkers van de directie
 • deelnemen aan vergaderingen van specialisten
 • ingewikkelde vragen inzake consulaire zaken te kunnen behandelen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

andere federale overheidsdiensten

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

beslissingen

persoonlijk contact

wekelijks

diplomatieke posten

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

dagelijks

particulieren/burgers

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

particulieren/burgers

mondelinge vragen

informeel

ad hoc

management

wetgeving (wet, KB, MB,...)

als dossier

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke informatie

per brief, e-mail ...

dagelijks

andere federale overheidsdiensten

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

wekelijks

diplomatieke posten

vergaderingen

schriftelijk en mondeling

dagelijks

particulieren/burgers

mondelinge adviezen

informeel

ad hoc

particulieren/burgers

schriftelijke adviezen

als dossier

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de voorzitter

de directeur-generaal Consulaire Zaken

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • organisatie van belangrijke vergaderingen met externe en interne contacten
 • organisatie van de directie en de diensten van de directie
 • organisatie van de werkplanningen op niveau van de directie
 • het beheer van "zijn" directie

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het bepalen van het standpunt van België over gevoelige dossiers
 • dienstreizen

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

1.223.389.000

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • het geheel van de reglementering dat de consulaire materie regelt

 

Welke vernieuwingen
 • voorstel tot verbetering van de efficiëntie van de activiteiten opgevolgd binnen de directie

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • managementplan van de directeur-generaal consulaire zaken
 • ontwikkelcirkels

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.