Afdrukken

Adviseur-generaal deposito's, consignaties en verzetbetekeningen - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB205

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Beheer en bepaling van de objectieven en prioriteiten van de Deposito- en Consignatiekas en het Nationaal Kantoor voor roerende waarden (NKRW)

teneinde

Ontvangen van de gedeponeerde sommen en waarden zoals voorgeschreven door de wetten, reglementen en rechterlijke beslissingen, hun bewaring verzekeren en deze aan de rechthebbende teruggeven, de verzetbetekeningen publiceren ten einde de verloren titels terug te geven aan de rechthebbende.

 

De operationele werking van de D.C.K. en het N.K.W.R. verzekeren, hun ontwikkeling voorzien en ontwikkelen in de tijd.

teneinde

de doelstellingen van de D.C.K. en het N.K.W.R op een efficiënte en effectieve wijze realiseren onder de controle van de autoriteiten.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  Het ontwikkelen van een visie voor de diensten in het licht van de doelstellingen van de D.C.K. en het N.K.W.R, de strategische keuzes van de D.C.K. en de het N.K.W.R omzetten in operationele doelstellingen voor de diensten, hun realisatie stimuleren en controleren, het uitwerken van strategische verbeteringsprojecten stimuleren en het stimuleren van de continue professionele ontwikkeling van de diensten.

teneinde

  de werking van de diensten verbeteren en een optimale samenwerking tussen deze garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de ontwikkelcirkels in de hoedanigheid van het hoger kader en verantwoordelijke voor de stuctuur
 • dienstvergaderingen bijwonen
 • moderniseringen aanmoedigen en de nodige middelen daarvoor bekomen
 • het personeel van de D.C.K en het N.K.W.R. optimaal beheren, meer bepaald door alle oorzaken van demotivatie weg te nemen, zowel handelend op het individuele plan als op het plan van de ploeg, de medewerkers daarbij betrekkend, door deel te nemen aan opleidingssemenaries en een individuele omkadering.
 • de dienstchefsen de medewerkers motiveren en hen op hun verantwoordelijkheden wijzen door hun ontwikkling te optimaliseren

 

Als
organisator
  de acties vastleggen die door het personeel van de DCK en de N.K.W.R in werking moeten worden gebracht, in functie van de beschikbare middelen

teneinde

  de vastgelegde doelstellingen bereiken en duidelijke richtlijnen geven aan de medewerkers.

 

Voorbeelden van taken
 • het werkvolume inschatten en verdelen over de diensten
 • de acties vastleggen die in werking moeten worden gesteld en de te bereiken resultaten
 • het werk organiseren die betrekking heeft op verschillende ploegen

 

Als
planner
  in een plan de concrete handelingen vastleggen die door de ploegen moeten worden gerealiseerd, binnen een bepaalde tijd en de respectievelijke verantwoordelijkheden voor de uitvoering tussen de departementshoofden en de ploeg aanduiden

teneinde

  er de goede en volledige uitwerking ervan verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • een plan uitwerken
 • duidelijke en precieze doelstellingen toekennen aan alle ploegen
 • een continu contact met de ploegchefs verzekeren
 • de goede uitvoering van het plan opvolgen

 

Als
beheerder
  deelnemen aan de strategische analyse van de D.C.K en het N.K.W.R, de strategische doelstellingen bepalen en dit zowel wat de werkmethodes betreft en de analyse van de financiële implicaties, de weerhouden strategische doelen omzetten in ontwikkelingsdoelstellingen en operationele doelstellingen, verzekeren dat er een overeenstemming is tussen het budget en de door de regering opgelegde veranderingen, de FOD Financiën met inbegrip van de veranderingen die aan haar werking werden aangebracht, en de Administratie van de Thesaurie, de betaling verzekeren binnen de voorziene termijn verzekeren, misbruik en fraude voorkomen binnen de schoot van de D.C.K. en het N.K.W.R., etc.

teneinde

  de beslissingen en informatie meedelen aan de medewerkers en zorgen dat de D.C.K. en het N.K.W.R bijdragen aan de betere werking van de Thesaurie met respect voor de belangen van de klanten.

 

Voorbeelden van taken
 • de beslissingen die genomen werden door de regering of andere machten en die betrekking hebben op materies ivm de bevoegdheid van de D.C.K. en het N.K.W.R. bestuderen.
 • de noden van de klanten analyseren in materies die verband houden met de bevoegdheden en de activiteiten van de D.C.K. en het N.K.W.R.
 • de prioriteiten van de de D.C.K. en het N.K.R.W. bepalen
 • de priorireiten omzetten in doelstellingen en werkmethodes van de D.C.K en het N.K.R.W.
 • beheersbeslissingen nemen die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen.

 

Als
controleur
  het kwalitatief en kwantitatief opvolgen van het werk dat werd gedaan door de ploeg- en departementschefs

teneinde

  de realisatie van doelstellingen inschatten in verhouding met de vastgelegde doelstellingen en met de ter beschikking gestelde middelen om ze te bereiken.

 

Voorbeelden van taken
 • regelmatig de boordtabel van zijn divisie onderzoeken
 • de ploeg- en departementschefs ondervragen en er zijn conclusies uittrekken
 • hen aanmoedigen om oplossingen tot verbetering te vinden.
 • de positieve inspanningen en resultaten erkennen en appreciëren
 • er over waken dat het beroepsgeheim wordt gerespecteerd.

 

Als
contactpersoon
  formele en informele, externe en interne contacten onderhouden met instanties, instellingen, federale, gewestelijke, internationale overheden, inzake materies die tot de bevoegdheid van de D.C.K en het N.K.R.W behoren.

teneinde

  de goede werking garanderen en een permanente innovatie garanderen van de D.C.K. en het N.K.R.W en op de hoogte blijven de recentste ontwikkelingen in zijn specialiteit

 

Voorbeelden van taken
 • zich spontaan tot deskundigen wenden om geïnformeerd te blijven.
 • de D.C.K. en het N.K.RW. vertegenwoordigen op interne en externe vergadering van hoog niveau
 • deelnemen aan conferenties en semenaries
 • een netwerk van professionele relaties uitbouwen om indien nodig de noodzakelijke informatie te verkrijgen.
 • de verspreiding van gekregen of gevraagde informatie bij de medewerkers en de klanten verzekeren

 

Als
rapporteur
  regelmatige en punctuele informatie verzekeren aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie, de toezichtscommissie en de Minister van Financiën betreffende de activiteiten en de resultaten van de D.C.K. en het N.K.R.W

teneinde

  hen toelaten dit te evalueren en te integeren in hun algemene beheerspolitiek en controle

 

Voorbeelden van taken
 • rapporten opstellen
 • deelnemen aan vergaderingen
 • mondeling verslag uitbrengen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Administrateur-generaal (N-1)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.