Afdrukken

Adviseur Afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Afdelingshoofd (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DMP054

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid (MP)
Doel van de functie

De Belgische activiteiten beheren en meewerken aan de internationale activiteiten inzake de toekenning van vergunningen verbonden aan fases van het op de markt brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

teneinde

de hoge kwaliteit ervan te waarborgen en bij te dragen tot het dierenwelzijn en tot de bescherming van de consument en van het milieu

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  dagelijks organiseren en beheren van de werkzaamheden van de veterinaire eenheid

teneinde

  het afgewerkt beheer te waarborgen, binnen de wettelijk termijn, van de dossiers voor de aanvraag van een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen

 

Voorbeelden van taken
 • in overeenstemming met het algemeen managementbeleid, de operationele doelstellingen van de eenheid en de dringende taken bepalen
 • zorgen voor een geschikte verdeling van de dossiers volgens de specialisaties en de beschikbaarheid van de werknemers
 • het verloop van de activiteiten van het dossierbeheer controleren en verbeteren, naar gelang de kwaliteitscriteria en de voorgeschreven termijnen in de procedures
 • toezicht houden op de samenwerking tussen de interne deskundigen en het extern personeel van de dienst, hierin is het administratief en contractueel beheer van het partnershap inbegrepen
 • zorgen voor de actualisering van de farmaceutische wetgeving van het competentiedomein in samenwerking met de juridische dienst

 

Als
personenbeheerder
  beheren van het personeel van de dienst op zijn niveau

teneinde

  zijn medewerkers optimale werkomstandigheden te bieden waardoor ze zich geheel kunnen inzetten voor hun werk

 

Voorbeelden van taken
 • duidelijk de taken en functies van ieder verdelen
 • met de medewerking van P&O en van de HR-correspondent een aangepaste uitbreiding van de competenties van de werknemers organiseren
 • de evaluatie van de werknemers beheren door constructieve feedback te geven
 • leiding geven aan, begeleiden en op de hoogte brengen van de medewerkers op een duidelijke en status verhogende manier
 • een volledig en goed functionerend team in stand houden in een motiverende omgeving en een cultuur die gericht is op goed uitgevoerd werk

 

Als
netwerkontwikkelaar
  in stand houden en uitbreiden van contacten die nuttig zijn voor de uitvoering van de opdrachten

teneinde

  continu te beschikken over technische en relationele hulpmiddelen die de goede werking van de eenheid kunnen ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • contacten met collega's van de afdelingen, managers en coördinatoren van horizontale departementen onderhouden en ontwikkelen wat betreft de uitvoering van de interdepartementale projecten (als coördinator tranversaal over de verschillende DG’s heen en als enig en uniek aanspreekpunt voor de stakeholders)
 • relaties aanknopen met geschikte contactpersonen, meer bepaald de experten Internationale Betrekkingen tijdens internationale vertegenwoordigingen
 • netwerken uitbouwen en in stand houden (met de bedrijven, het academisch milieu, de (inter)nationale overheid) met betrekking tot de doelstellingen van de DGG en van het FAGG

 

Als
vertegenwoordiger
  optreden als vertegenwoordiger van de eenheid in de verschillende nationale en internationale comités

teneinde

  de belangen van de verschillende non-profit actoren (België, DG, eenheid, burger, Europa) die betrokken zijn bij het op de markt brengen van geneesmiddelen te verdedigen

 

Voorbeelden van taken
 • de studierapporten voorstellen die uitgevoerd zijn in de eenheid inzake het op de markt brengen van geneesmiddelen
 • bijdragen tot de discussies met betrekking tot het beleid dat inzake veterinaire geneesmiddelen moet worden toegepast
 • de standpunten van de DG of van België voorstellen en verdedigen bij de comités ad hoc
 • de betrokken instellingen op de hoogte brengen van de besluiten die op internationaal niveau genomen zijn opdat deze laatse toegepast zouden worden op Belgisch niveau
 • het imago en de uitstraling van de eenheid ontwikkelen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.