Afdrukken

Attaché A2 applicatiebeheer FEDCOM (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB101

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het realiseren en faciliteren van de noodzakelijke evolutieve aanpassingen op het niveau van een of meer van de modules (budgetering, uitgaven, inkomsten of financieel beheer) van de boekhoudkundige toepassing van de federale overheid (FEDCOM, SAP platform)

teneinde

ervoor te zorgen dat de toepassing foutenvrij werkt, dat ze optimaal wordt gebruikt door klanten, en aangepast is aan het huidig wettelijk en regelgevend kader en aan de behoeften van de gebruikers.

 

Resultaatgebieden
Als
FEDCOM expert
  het up to date houden van zijn/haar kennis op het vlak van het FEDCOM informatica platform (SAP), de specifiek geconfigureerde of ontwikkelde toepassingsmodules en de boekhoudkundige context

teneinde

  steeds een juiste probleemanalyse op te maken, een correct advies te kunnen geven aan de klanten en in een adequate oplossing te kunnen voorzien

 

Voorbeelden van taken
 • transversaal op de hoogte blijven van de evolutie van het FEDCOM systeem via opleiding en intervisie met collega’s
 • op de hoogte blijven van de evolutie van de SAP toepassing (via het volgen van opleiding)
 • op de hoogte blijven van de evolutie in de regelgeving (via zelfstudie, intervisie, seminaries)
 • op de hoogte blijven van de boekhoudkundige evoluties in overheidscontext (bijscholing, seminaries)

 

Als
functioneel analist
  elk nieuw incident/probleem opsporen en analyseren, en er de oorzaken van identificeren op het vlak van een of meer modules van de toepassing (budgetering, uitgaven, inkomsten of financieel beheer) en bestuderen van de functionele specificaties van de nieuwe behoeften van de gebruikers

teneinde

  een gepaste oplossing te kunnen voorstellen en invoeren rekening houdend met de meest geschikte aanpak voor de technische ontwikkeling in coherentie met de FedCom applicatie

 

Voorbeelden van taken
 • nieuwe incidenten/problemen analyseren aan de hand van de bestaande documentatie en observatie van het geval (testen en reproduceren) = cause analysis
 • de veranderingen die voortvloeien uit de oplossing van nieuwe incidenten/problemen en nieuwe behoeften van gebruikers omzetten in beschrijvende procesdocumentatie en functionele specificaties, rekening houdend met de bestaande standaarden in de administratie en binnen het Fedcom team
 • valideren of laten valideren van de eigenschappen van de voorgestelde oplossingen in samenwerking met de andere leden van het team en controleren of laten controleren van de homogeniteit en de logische coherentie van de gegevens in het licht van het algemeen FedCom model

 

Als
innovator
  voorstellen doen om de applicatie te laten evolueren in een of meer domeinen ingevolge ontwikkelingen op wetgevend en regelgevend vlak, nieuwe behoeften van gebruikers of vastgestelde incidenten/problemen

teneinde

  ervoor te zorgen dat de toepassing steeds betrouwbare gegevens levert en aangepast is aan de regelgevende context

 

Voorbeelden van taken
 • acties voorstellen en toepassen om in de toekomst een incident of probleem te vermijden (risicoanalyse)
 • acties voorstellen om het systeem te laten evolueren in functie van aanpassingen aan de regelgeving of de noden van de gebruikers
 • nieuwe visies of methodes en nieuwe instrumenten ontwikkelen buiten het traditioneel denkkader
 • opvolgen van wijzigingen die zich voordien op het vlak van ERP applicaties om mogelijke innovaties te ontdekken voor het gebruikte systeem

 

Als
configurator
  de FedCom applicatie op het niveau van een of meer modules configureren

teneinde

  de correcte werking van de aplicatie te verzekeren om te voldoen aan de wet- en regelgeving en de gebruikersbehoeften

 

Voorbeelden van taken
 • interfaces opzetten opdat de gegevens correct worden uitgewisseld en de verwerking ervan wordt geoptimaliseerd
 • rapporten opmaken die toelaten gegevens op een gebruiksvriendelijke manier te presenteren volgens het doelpubliek waarvoor ze bestemd zijn.
 • meewerken aan kwaliteitscontroles van de gerealiseerde ontwikkelingen om de globale performantie van het systeem te bewaken

 

Als
kennisbeheerder
  de procesdocumentatie opmaken en aanpassen in verband met het applicatiebeheer, de applicatie zelf, het opleidingsmateriaal en de communicatiemedia

teneinde

  de processen te harmoniseren opdat de toepassing op een homogene manier wordt gebruikt

 

Voorbeelden van taken
 • uitwerken en aanpassen van procesdocumentatie in verband met probleemclassificatie en -oplossing aan de hand van daartoe specifieke programmatuur (zoals RWD - e-learning-software, Visio en Powerpoint)
 • de aanpassingen meedelen aan collega’s en gebruikers (via handleidingen, FAQ, werkvergaderingen)
 • documentbeheer: de bestaande documentatie en opleidingen aanpassen, de tests documenteren (na validering van de configuraties en procedures)
 • ontwikkelen van e-learningmodules voor gebruikers aan de hand van specifieke programmatuur
 • uitwerken van de documentatie en meewerken aan de ontwikkeling van een communicatieplan en de opleiding van de gebruikers

 

Als
applicatiebeheerder
  de applicatie aanpassen, de verschillende testfasen uitvoeren en de nieuwe versie van de applicatie in productie brengen

teneinde

  incidenten/problemen correctief en preventief op te lossen en de door gebruikers geïnduceerde veranderingen te operationaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • het initiatief nemen tot het evolutief en bijsturend onderhoud, het uitvoeren en het opvolgen ervan, eventueel in samenwerking met de dienst “ISIT”
 • het systeem laten evolueren: aanpassingen doen aan de configuratie
 • eenheids- en integratietesten maken op basis van bestaande draaiboeken
 • voorstellen de nieuwe versie van de toepassing in productie te brengen

 

Als
derdelijnshelpdesk
  incidenten of problemen die zich voordoen bij klanten van de toepassing snel en efficiënt oplossen

teneinde

  voor te zorgen dat de toepassing optimaal wordt gebruikt en correcte gegevens biedt

 

Voorbeelden van taken
 • antwoorden op vragen van de gebruikers over het gebruik van het systeem
 • het soort incident of probleem identificeren (eenvoudig, ingewikkeld, terugkerend) dat de helpdesk doorspeelt via ticketsysteem
 • incidenten en problemen oplossen volgens de onderhoudsprocedures

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

adviseur applicatiebeheer

acties te ondernemen, tijdschema en prioriteiten

coordinatievergadering/mails/rechtsstreeks

wekelijks/ad hoc

gebruikers

vragen, mededeling van een voorval

mails, tickets, telefoon

dagelijks

collega's

nieuwe wijzigingen in de toepassing als gevolg van het oplossen van voorvallen of problemen; Informatie over andere processen

bilaterale contacten, mails, vergaderingen, documentatie

wekelijks

technici

stand van het systeem in zijn verschillende omgevingen

mail, documentatie, vergadering

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

adviseur applicatiebeheer

stand van zaken van de oplossing van voorvallen, problemen of verbeteringen aan het systeem

coördinatievergaderingen, mails, rechtstreekse communicatie

1x per week

gebruikers

antwoorden op vragen; Ze op de hoogte houden van de oplossing van voorvallen, problemen of verbeteringen aan het systeem waarbij ze rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn

mails, telefoon, werkvergaderingen, tickets

werkvergaderingen: maandelijks/andere:dagelijks

collega's

informatie over de processen waarin hij/zij onderlegd is; Stand van zaken van wijzigingen met weerslag om andere processen, functies of SAP transacties

bilaterale contacten, mails, vergaderingen, documentatie

1x per week

technici

geeft de wijziging van de programmering aan die moeten worden gemaakt in de toepassing

functionele specificaties, werkvergaderingen

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Adviseur toepassingsbeheer FEDCOM - coördinator

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • organisatie van het eigen werk
 • beslissingen aangaande te implementeren kleine aanpassingen in het/de functionele proces(sen) waarvoor hij /zij verantwoordelijk is, met rapportage aan de hiërarchische verantwoordelijke
 • inhoud van de adviezen
 • beslissingen aangaande uit te voeren tests in het kader van geïmplementeerde kleine aanpassingen, met rapportage aan de hiërarchische verantwoordelijke
 • inhoud van de documentatie bestemd voor de gebruikers, mits de gebruikte standaarden worden gerespecteerd.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • aanpassingen met belangrijke impact op de werking van de toepassing
 • de te volgen opleidingen

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • wetgeving en reglementering inzake overheidsopdrachten
 • wetgeving en reglementering inzake openbare comptabiliteit

 

Welke vernieuwingen
 • de dienst Federale accountant ondersteunt de continue evolutie van de overheidsboekhoudkundige applicatie (FEDCOM) naar aanleiding van wijzigingen in de openbare comptabiliteit.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Europees/internationaal kader inzake het boekhoudkundig beleid
 • ERP informaticasysteem
 • Europees Stelsel der Rekeningen (ESR 95)
 • algemene boekhoudplan (KB 10/11/2009)
 • tendensen in overheidsboekhouding

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.