Afdrukken

Adviseur-generaal begrotingsadvies - Directeur (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB036

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Op basis van doorgedreven expertise het inhoudelijk sturen van de uitgevoerde werkzaamheden inzake begroting, beheerscontrole, interne controle, beheerscontracten, enz., van de celhoofden en hun medewerkers (Jr en Sr)

teneinde

de activiteiten van de medewerkers van de dienst op een optimale, professionele wijze uit te werken, hun taken te oriënteren en te begeleiden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de verschillende klanten te bewaken en te perfectioneren.

 

Zowel voor de andere medewerkers als voor de klanten van de FOD, binnen zijn/haar bevoegheidsdomeinen, de referentiepersoon zijn voor alle aangelegenheden inzake begroting, beheerscontrole, interne controle en beheerscontracten

teneinde

op basis van zijn/haar brede expertise de federale regering en meer in het bijzonder de minister van begroting bij te staan bij de uitwerking, de opvolging en de uitvoering (inclusief de controle op de uitvoering) van het begrotingsbeleid.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  als rechterhand en naaste medewerker van de directeur-generaal gedetailleeerde instructies voorbereiden en geven aan de leden van de dienst; de werkzaamheden coördineren en leiden, de visie mee bepalen, informeren, adviseren, bijstaan en opvolgen van de acties, verrichtingen en ontwikkelingen om de dienst zo goed mogelijk te doen functioneren

teneinde

  optimale diensten te kunnen aanbieden aan de andere overheidsinstellingen opdat deze, voor het bereiken van hun voorgenomen doelstellingen de overheidsmiddelen die hun ter beschikking gesteld worden, op een doeltreffende, doelmatige en zo zuinig mogelijke manier zouden kunnen aanwenden.

 

Voorbeelden van taken
 • het vertalen van de doelstellingen, die in het managementplan van de directeur-generaal van de dienst Begeleiding Begroting zijn opgenomen, naar een duidelijke planning van acties die men wenst te verwezenlijken met de dienst voor het lopende jaar; het inzetten en beheren van de toegekende middelen teneinde deze opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol in te vullen
 • het ondersteunen van de celhoofden en medewerkers bij de opmaak van de wet- en regelgeving voor de publieke overheidsdiensten m.b.t. begrotingsaangelegenheden, beheerscontrole, interne controle, beheerscontracten, enz., alsmede bij de uitvoering van bepaalde projecten, methodes, technieken in het kader van dezelfde aangelegenheden, (ondersteunen van de finalisatie van de begrotingswerkzaamheden (initiële begroting en begrotingscontrole) en van het proces van de administratieve en begrotingscontrole (inclusief de beroepsprocedures ten opzichte van de adviezen van de inspecteur van Financiën en de regeringscommissarissen))
 • het ontwikkelen, aanpassen en communiceren van richtlijnen en parameters, modellen, handleidingen en rapporten, evenals van de aan de gang zijnde veranderingen aan de wetgeving en technieken; het uniformiseren en ontwikkelen van de technieken om dossiers conform de regels van de administratieve en begrotingscontrole efficiënt te behandelen
 • in samenspraak met de directeur-generaal Begeleiding Begroting de nodige initiatieven nemen tot aanwerving en selectie van kandidaat-medewerkers (experts) voor de dienst (cf. ook de rol van coach inzake evaluatie)
 • aan de medewerkers verslag uitbrengen over de besprekingen en de beslissingen die tijdens de coördinatievergaderingen genomen werden

 

Als
vertegenwoordiger
  van de FOD B&B en van de minister van Begroting op diverse nationale en internationale platformen en fora performant optreden

teneinde

  als horizontale FOD op methodologisch en operationeel niveau bij de andere FOD's, POD's en parastatalen aan te sturen op de naleving van de begrotingsnormen en de realisatie van de begrotingsdoelstellingen en op het helpen ontwikkelen (en het doen ingang vinden) van nieuwe denkpistes inzake begrotingstechnieken, beheerscontrole en interne controlesystemen m.b.t. de federale begroting en op boekhoudkundig vlak en deze inspanningen ook op internationaal vlak kenbaar te maken

 

Voorbeelden van taken
 • met raadgevende stem deelnemen aan vergaderingen op verschillende vlakken m.b.t. de opmaak en de uitvoering van de begroting:- de technische bilaterale vergaderingen m.b.t. alle FOD's- bepaalde postbilaterale vergaderingen met vertegenwoordigers van een betrokken FOD en de beleidscel en de beleidscel Begroting
 • met deskundige inbreng deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen in andere FOD's en POD's, al dan niet samen met de beleidscel Begroting, om oplossingen uit te werken voor bepaalde begrotingsaangelegenheden
 • het vertegenwoordigen van de minister van Begroting in diverse parastatale instellingen of in het beheerscomité van andere overheidsdiensten of als regeringscommissaris optreden
 • het voorbereiden van werkdocumenten en tussenkomsten op internationaal vlak (Europese commissie, OESO)

 

Als
coach
  het begeleiden, ondersteunen, responsabiliseren, motiveren en het ontwikkelen van de competenties van de celhoofden en hun medewerkers (attachés, specialisten en financieel deskundigen)

teneinde

  de aanwezige kennis en ervaring op een optimale en professionele wijze te kunnen gebruiken bij de uitvoering van de opdrachten (training on-the-job), hen in hun taken te oriënteren en te begeleiden en de kwaliteit van de diensten aan de verschillende klanten te bewaken, en op die manier eveneens de teamgeest te bevorderen

 

Voorbeelden van taken
 • onder meer door het samen bekijken van complexe dossiers de nodige feedback geven om op die wijze de medewerkers gericht te vormen in begrotingsmateries, beheerscontrole, enz., en het geven van specifieke onderrichtingen bij de behandeling van moeilijke dossiers, toezien en begeleiden bij de werkzaamheden in het kader van de begrotingscoördinatie en bij de behandeling van dossiers inzake administratieve en begrotingscontrole en begeleiden bij vergaderingen: voorbereiding, deelname, rapportering
 • het ondersteunen van de coördinatoren Sr, in hun rol als coach, bij de begeleiding van de nieuwe medewerkers doorheen het hele leerproces en hen mee helpen groeien naar zelfstandigheid bij de uitoefening van hun functie
 • op een constructieve en aanvaardbare manier zowel positieve als negatieve feedback geven aan de medewerkers over hun functioneren; inzicht verstrekken in de sterke en zwakke punten en altijd tijd vrijmaken voor de medewerkers
 • het vervullen van een voorbeeldfunctie en zorgen voor een goede werksfeer, het bevorderen van teamspirit, borg staan voor een correcte en tijdige interne communicatie binnen de dienst en voor goede contacten tussen de andere diensten en andere klanten

 

Als
beleidsadviseur
  ten behoeve van de minister van Begroting, de regeringsleden en de voorzitters van de FOD's het adviseren, ontwerpen, aanbrengen, informeren en bespreekbaar maken van de budgettaire aspecten van het functioneren van de overheidssector met als centraal aandachtspunt het goed beheer van schaarse middelen; helpen bij de strategie en het beheer van het financieel beleid in de overheidssector

teneinde

  een gecoördineerde werking te verkrijgen binnen en tussen de verschillende overheidsinstellingen en op die manier de doelstellingen van de regering en het Parlement op een zo doeltreffend, zo doelmatig en zo zuinig mogelijke wijze te realiseren

 

Voorbeelden van taken
 • hoofdzakelijk via schriftelijke adviezen de minister van Begroting adviseren, in het bijzonder op het vlak van de administratieve en begrotingscontrole en het voorbereiden van parlementaire discussies
 • het zowel mondeling (tijdens vergaderingen) als schriftelijk adviseren van de ministers, de voorzitter van de directiecomités en de directeur-generaal Begeleiding Begroting in onderhandelingen met betrekking tot budgettaire kwesties
 • het zowel mondeling (tijdens vergaderingen, telefonisch) als schriftelijk (brief, e-mail) adviseren van de beleidsvoorbereidende cel, adviseren van de stafdiensten B&B van elke FOD, POD en ION
 • zowel mondeling (tijdens vergaderingen, telefonisch) als schriftelijk (brief, email) advies geven aan de deskundigen van de stafdiensten B&B in elke FOD, POD en ION, en aan de staf- en lijndiensten van alle FOD, POD en ION
 • het ontwerpen van de begrotingsomzendbrief; advies geven bij de uitwerking van de programmawet; alle vermelde adviezen kunnen worden opgesteld na overleg met externe consultants.

 

Als
kennisbeheerder
  het deskundig aansturen van processen waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld die toegankelijk gemaakt wordt voor en gedeeld wordt met verschillende medewerkers binnen de organisatie en waarbij de beschikbare kennis wordt gevaloriseerd

teneinde

  doelbewust kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een centraal kenniscentrum op te bouwen omtrent begrotingsaangelegenheden (de federale begroting, beheersovereenkomsten van de sociale zekerheidsinstellingen), inclusief nieuwe budgettaire technieken, beheerscontrole, overheidsopdrachten, dubbele boekhouding en analytische kostprijsberekening, interne controle, audit en verschillende kennisgebieden te combineren over verschillende werkterreinen heen

 

Voorbeelden van taken
 • het aanzetten van de medewerkers tot het invoeren van gegevens (dossiers) in het centraal kenniscentrum omtrent begrotingsaangelegenheden; het regelmatig verifiëren (responsabiliseren en kwaliteitscontrole) van de opgestelde en bijgewerkte principedossiers, die de mechanismen en parameters verduidelijken die aan de basis liggen van de samenstelling en evolutie van de grote begrotingsposten
 • het verifiëren van de door de medewerkers gegroepeerde, geïntegreerde en geïnterpreteerde (cijfer)gegevens met betrekking tot de opmaak en uitvoering van de federale begroting ten behoeve van de beleidscel Begroting (overzichtstabellen kredieten - provisies - enveloppes e.d.)
 • het permanent evalueren van het door de medewerkers aangelegde en bijgewerkte informatiebestand met gegevens van FOD's en van andere instellingen, met het oog op het opstellen van interpretatieve nota's en de adequate opvolging ervan in de tijd
 • op een gestructureerde wijze meer algemene informatie omtrent het vakgebied uit diverse kennisbronnen identificeren en groeperen met het oog op een duiding in een zo breed mogelijk kader (specifieke deelaspecten van een begroting); het formaliseren en standaardiseren van kennis en het opzetten en implementeren van een kennisinfrastructuur die het kennisbeleid ondersteunt op basis van de strategische en operationele doelstellingen (kennismanagement)
 • het identificeren van kennisbronnen en kennisvragers en het creëren van kanalen voor de doorstroming van de eerste naar de tweede categorie binnen of buiten de organisatie en op die manier werken aan de kennisoverdracht omtrent alle aspecten van de federale begroting en beheerscontrole (coaching / training)

 

Als
facilitator/raadgever
  de interne en externe interveniënten op alle niveaus deelgenoot maken van de budgettaire doelstellingen van de regering in het algemeen en van de minister van Begroting in het bijzonder

teneinde

  de medewerking van deze interveniënten te bekomen tot het realiseren van deze doelstellingen en hen, op basis van deskundigheid, te ondersteunen om hen toe te laten hun projecten in dit kader zo doeltreffend mogelijk te kunnen ontwikkelen

 

Voorbeelden van taken
 • het bevorderen van de samenwerking in teams over de grenzen van de cellen, de interne diensten en de FOD's heen; werkgroepen en netwerken opstarten en zorgen voor een goed imago
 • meedenken rond de voorbereiding en de uitwerking van de strategische keuzes in het kader van de begroting en de beheerscontrole en dit zowel voor de federale overheid zelf als in het kader van de te sluiten beheerscontracten
 • het vertalen van de strategische keuzes en beleidslijnen naar operationele en rationele richtlijnen en standaarden die bruikbaar zijn voor de hele federale overheid, met inbegrip van de ervan afhangende instellingen
 • vanuit een strategische en methodologische reflectiecapaciteit, het ondersteunen, begeleiden, coördineren en evalueren van het proces van de invoering van een nieuwe begrotingsstructuur en beheerscontrole
 • aan elke correspondent de bestaansredenen van de begrotingsdoelstellingen constant in herinnering brengen

 

Als
deskundige/specialist
  in de meest verschillende domeinen over een uitstekend kennisniveau beschikken en eveneens nieuwe technieken inzake begroting en beheerscontrole capteren, promoten en implementeren

teneinde

  de door de medewerkers ten behoeve van de minister van Begroting geformuleerde adviezen op correctheid te verifiëren, evenals op opportuniteit, goed beheer, doeltreffendheid en efficiëntie, regelmatigheid en budgettaire haalbaarheid en in het kader van onze rol als horizontale partner een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan het management en aan de andere FOD's, ION's en sociale zekerheidsinstellingen

 

Voorbeelden van taken
 • het formuleren van preciese antwoorden op vragen, inclusief het verifiëren van de door de medewerkers geformuleerde antwoorden, inzake rijkscomptabiliteit en begrotingsrecht en het leveren van gemotiveerde adviezen (incl. verificatie) bij dossiers inzake administratieve en begrotingscontrole, met inbegrip van dossiers die bestemd zijn voor de ministerraad
 • probleemoplossend en proactief optreden met het oog op het beïnvloeden van debeslissingsprocessen en het leveren van voorafgaande adviezen omtrent begrotingsopties in meerjarenperspectief (voor de minister van Begroting, voor de andere regeringsleden, voor werkgroepen, enz.)
 • het adviseren van de minister van Begroting m.b.t. het gevolg dat gegeven moet worden aan adviezen van de inspectie van Financiën, van regeringscommissarissen en van vertegenwoordigers van de minister van Begroting
 • de medewerkers aanzetten tot nadenken over het standaardiseren van procedures en het formuleren van voorstellen tot verbetering van de procedures en hen hiervoor ook gegevensbestanden laten aanleggen en bijhouden en grondige analyses laten maken omtrent specifieke problemen; het appreciëren en ondersteunen van het gebruik van technieken inzake beheerscontrole, analytische boekhouding, audit, interne controle en prestatiemeting voor de hele federale overheid (FOD's, ION's, sociale zekerheidsinstellingen, overheidsbedrijven); het ondersteunen van de opstelling, de analyse en de opvolging van beheersovereenkomsten die tussen de federale overheid en diverse instellingen werden afgesloten
 • het vertegenwoordigen van België op vergaderingen in nationaal en Europees/internationaal verband

 

Als
projectleider
  het coördineren, leiden en ontwikkelen van diverse projecten (zowel direct gerelateerd aan begrotingsprocedures als meer ondersteunend)

teneinde

  de werking van de dienst te optimaliseren, de bestaande begrotingsprocedures en -processen en de technieken inzake beheerscontrole te verbeteren en nieuwe technieken te ontwikkelen met het oog op het bereiken van een meer performante overheidsbegroting en -comptabiliteit

 

Voorbeelden van taken
 • het opstellen van een planning middels het uittekenen van projectfiches en deze planning bewaken door het permanent beheren en opvolgen van deze fiches
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van studieopdrachten (benchmarking), enz.; samenwerken en contacten onderhouden met de consultancywereld, onderzoeksinstellingen en universiteiten.
 • het organiseren van vergaderingen, het opstarten en dynamiseren van werkgroepen (met internen en externen) en het uitbouwen van netwerken
 • het evalueren van de bereikte resultaten en de verantwoordelijkheid dragen voor tussentijdse en finale rapporteringen
 • het nemen van de nodige initiatieven om de projecten te laten valideren, deze te helpen implementeren en het opvolgen van de implementatie

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke instruct.,adv.

brief, e-mail,verg,, stuurgr ...

4 per.van 1maand (dagel))

medewerkers

mondel.vragen,schriftel adv.

pers. contact, brief,email,..

dagelijks

beleisdcel begroting

schriftel vragen en instruct

per brief, e-mail ...

wekelijks

beleidscel begroting

mondelinge vragen

telefonisch

wekelijks

andere fed. overh. diensten

overmaking gegevens

brief, email, fax,, tel

meerdere keren per week

andere fed. overh. diensten

mondelinge vragen

telefonisch

meerdere keren per week

andere diensten B & B

schriftelijke vragen

persoonlijk contact,email

4 per. 1 maand(meer/week)

andere (IF, Rekenh, Thes)

mondel. en schriftl vragen

formeel en informeel,tel.

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

medewerkers

mondel adviezen, isntruct

persoonlijk, brief, e-mail ...

dagelijks

beleidscel begroting

schriftel adviezen, vragen

dossier,brief,email

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

e-mail ...

dagelijks

andere fed. overh. diensten

mondelinge vragen

telefonisch

4 x 1 maand(meerm/week)

andere fed. overh. diensten

mondelinge adviezen

vergadering, stuurgroep ...

ad hoc

andere diensten B & B

schriftelijke vragen

e-mail ...

wekelijks

andere (IF,Rekenh, Thes)

beslissingen

per brief, e-mail,fax ...

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

directeur-generaal (n-1)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de werkplanning binnen de opgelegde tijdslimieten
 • het coördineren van de inzameling en verwerking van de budgettaire gegevens van de verschillende FOD's, ION's en sociale zekerheidsinstellingen
 • de inhoud van de eigen nota's, rapporten en van die van de medewerkers die onder zijn/haar bevoegdheid vallen
 • contacten met de beleidscel begroting, de stafdienst B&B van andere FOD's, de inspectie van Financiën, het Rekenhof, de thesaurie, de consultancy wereld, universiteiten, nationale en internationale instellingen, enz.
 • als tweedelijnshulp het beantwoorden van vragen en het geven van informatie aan de contactpersonen van de FOD 's, ION's en sociale zekerheidsinstellingen, enz.
 • het leiden van en/of deelnemen aan vergaderingen en mee onderhandelen
 • de wijze van aansturen van de specialisten begrotingsadvies en andere medewerkers
 • het verlenen van adviezen in de hoedanigheid van regeringscommissaris en afgevaardigde van de minister van begroting
 • de wijze van organiseren van de controle van de vastleggingen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • strategische maatregelen inzake begroting, beheerscontrole, beheersovereenkomsten die in de hele federale overheid moeten toegepast worden
 • de realisatie van de strategische doelstellingen van de FOD B&B en de dienst B&B in het bijzonder
 • het volgen van opleidingen

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

0

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. de omvang van de begroting van de FOD's en/of andere instellingen (ION) die tot het bevoegdheidsdomein behoren

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit; de wetgeving inzake overheidsopdrachten; het KB van 16.11.1994 m.b.t. de administratieve en begrotingscontrole
 • de wet van 16 maart 1954 - controle instellingen van openbaar nut; het KB van 3 april 1997- maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; het KB van 22 juni 2001 - vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid; de wet van 21 maart 1991 - hervorming sommige economische overheidsbedrijven
 • het KB van 2 oktober 2002 - interne audit binnen de federale overheidsdiensten; het KB van 26 mei 2002 - intern controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten
 • het KB van 31.5.1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat

 

Welke vernieuwingen
 • de nieuwe wet op de rijkscomptabiliteit (wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat): prestatiebegroting, nieuwe overheidsboekhouding, nieuwe begrotingsstructuur en -cyclus, interne audit en interne controle
 • de herziening van het KB inzake de administratieve en begrotingscontrole (controle ex ante, ex post, enz.)
 • de wetgeving, begrotingsinstructies, omzendbrieven, nota's en studies

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.