Afdrukken

Adviseur begrotingsbeleid (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB002

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Zowel voor de andere medewerkers als voor de klanten van de dienst, binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein, de referentiepersoon zijn voor alle aangelegenheden betreffende begroting, beheerscontrole, interne controle en beheerscontracten

teneinde

op basis van zijn/haar expertise de federale regering en meer in het bijzonder de minister van Begroting bij te staan in de uitwerking en uitvoering inclusief de controle op de uitvoering van het begrotingsbeleid

 

Op basis van zijn/haar expertise, de door de junior en senior medewerkers uitgevoerde werkzaamheden betreffende begroting, beheerscontrole, interne controle, beheerscontracten enz. inhoudelijk aansturen en begeleiden

teneinde

optimale diensten te kunnen aanbieden aan de andere overheidsinstellingen opdat deze de hun ter beschikking gestelde overheidsmiddelen op een doeltreffende, doelmatige en zo zuinig mogelijke manier zouden kunnen aanwenden om hun voorgenomen doelstellingen te bereiken.

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsadviseur
  de minister van Begroting, de regeringsleden en de voorzitters van de FOD’s bijstaan op het vlak van de ontwikkeling en de uitvoering van het begrotingsbeleid en de beheerscontrole inzake de werking van de overheid, met een focus op het optimale beheer van de schaarse middelen,

teneinde

  tot een gecoördineerde werking te komen tussen de verschillende overheidsinstellingen en binnen elke instelling afzonderlijk en aldus de doelstellingen van de regering en het parlement zo doeltreffend, doelmatig en zuinig mogelijk te verwezenlijken.

 

Voorbeelden van taken
 • Adviseren, hoofdzakelijk via schriftelijke adviezen, van de minister van Begroting in het bijzonder op het vlak van de administratieve en begrotingscontrole en in het voorbereiden van parlementaire discussies.
 • Zowel mondeling (tijdens vergaderingen) als schriftelijk adviseren van de ministers, de voorzitter van de directiecomités en de directeur-generaal Begeleiding Begroting in onderhandelingen over budgettaire kwesties.
 • Zowel mondeling (tijdens vergaderingen, telefonisch) als schriftelijk (brief, e-mail) adviseren van de beleidsvoorbereidende en van de stafdiensten B&B van elke FOD, POD (programmatorische overheidsdienst) en ION (Instelling van Openbaar Nut).
 • Zowel mondeling (tijdens vergaderingen, telefonisch) als schriftelijk (brief, e-mail) geven van advies aan de deskundigen van de Stafdiensten B&B in elke FOD, POD en ION, en aan de staf- en lijndiensten van alle FOD's, POD's en ION's.
 • Ontwerpen van begrotingsomzendbrieven, het geven van advies bij de uitwerking van de programmawet; al deze adviezen kunnen worden opgesteld na overleg met externe consultants.

 

Als
deskundige/ specialist
  beschikken over een heel hoog kennisniveau in de meest verschillende domeinen en eveneens capteren, promoten en implementeren van nieuwe technieken betreffende begroting en beheerscontrole

teneinde

  de door de medewerkers ten behoeve van de minister van Begroting geformuleerde adviezen op hun correctheid te verifiëren, evenals op hun opportuniteit, goed beheer, doeltreffendheid en efficiëntie, regelmatigheid en budgettaire haalbaarheid en in het kader van rol van de dienst als horizontale partner een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan het management en aan de andere FOD's, ION's, sociale zekerheidsinstellingen.

 

Voorbeelden van taken
 • Bieden van precieze antwoorden op vragen, inclusief het verifiëren van de door de medewerkers geformuleerde antwoorden inzake rijkscomptabiliteit en begrotingsrecht, en het leveren van gemotiveerde adviezen (incl. verificatie) bij dossiers inzake administratieve en begrotingscontrole, met inbegrip van dossiers bestemd voor de ministerraad.
 • Probleemoplossend en proactief optreden met het oog op het beïnvloeden van de beslissingsprocessen en het leveren van voorafgaande adviezen omtrent begrotingsopties in meerjarenperspectief (voor de minister van Begroting, voor de andere regeringsleden, voor werkgroepen, enz.
 • Het adviseren van de minister van Begroting m.b.t. het gevolg dat gegeven moet worden aan adviezen van de Inspectie van Financiën, regeringscommissarissen en vertegenwoordigers van de minister van Begroting.
 • Het doen nadenken van de medewerkers over het standaardiseren van procedures en het formuleren van voorstellen tot verbetering van de procedures en hen hiervoor ook gegevensbestanden laten aanleggen en bijhouden en grondige analyses laten maken omtrent specifieke problemen; het appreciëren en ondersteunen van het gebruik van technieken inzake beheerscontrole, analytische boekhouding, audit, interne controle en prestatiemeting voor de hele federale overheid (FOD's, ION's, soc.zekerheidsinstellingen, overheidsbedrijven); het ondersteunen van de opstelling, de analyse en de opvolging van beheersovereenkomsten die tussen de federale overheid en diverse instellingen werden afgesloten.
 • België vertegenwoordigen op vergaderingen in nationaal en Europees/internationaal verband.

 

Als
kennisbeheerder
  op een deskundige en sturende wijze organiseren van processen waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld, toegankelijk gemaakt voor en gedeeld met verschillende medewerkers in de organisatie en waarbij de beschikbare kennis wordt gevaloriseerd

teneinde

  doelbewust kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en een centraal kenniscentrum op te bouwen omtrent begrotingsaangelegenheden (de federale begroting, beheersovereenkomsten sociale zekerheidsinstellingen), inclusief nieuwe budgettaire technieken, beheerscontrole, overheidsopdrachten, dubbele boekhouding en analytische kostprijsberekening, interne controle, audit en verschillende kennisgebieden samen te brengen en ze te combineren over verschillende werkterreinen heen.

 

Voorbeelden van taken
 • Verzekeren van een homogene verspreiding van de informatie binnen de dienst; de medewerkers stimuleren en aanzetten om gegevens ( principedossiers) aan te brengen in het centraal kenniscentrum omtrent begrotingsaangelegenheden en vervolgens verifiëren van opgestelde en bijgewerkte principedossiers die de mechanismen en parameters verduidelijken die aan de basis liggen van de samenstelling en evolutie van de grote begrotingsposten (responsabiliseren en kwaliteitscontrole).
 • Verifiëren van door de medewerkers gegroepeerde, geïntegreerde en geïnterpreteerde (cijfer)gegevens met betrekking tot de opmaak en uitvoering van de federale begroting ten behoeve van de beleidscel Begroting (overzichtstabellen kredieten - provisies - enveloppen).
 • Permanent evalueren van het door de medewerkers aangelegde en bijgewerkte informatiebestand met gegevens van FOD's en van andere instellingen, met het oog op het opstellen van interpretatieve nota's en de adequate opvolging ervan in de tijd.
 • Op een gestructureerde wijze identificeren en groeperen van meer algemene informatie omtrent het vakgebied uit diverse kennisbronnen met het oog op een duiding in een zo breed mogelijk kader (specifieke deelaspecten van een begroting); het formaliseren en standaardiseren van kennis en het opzetten en implementeren van een kennisinfrastructuur die het kennisbeleid ondersteunt op basis van de strategische en operationele doelstellingen (kennismanagement).
 • Het identificeren van kennisbronnen en van kennisvragers en het creëren van kanalen voor de kennisdoorstroming binnen en buiten de organisatie en op die manier werken aan kennisoverdracht omtrent alle aspecten van de federale begroting en beheerscontrole (coachen/ training).

 

Als
projectleider
  het coördineren, leiden en ontwikkelen van diverse projecten (zowel direct gerelateerd aan begrotingsprocedures als meer ondersteunend)

teneinde

  de werking van de dienst te optimaliseren, de bestaande begrotingsprocedures en -processen en technieken inzake beheerscontrole te verbeteren en nieuwe technieken te ontwikkelen met het oog op het bereiken van een meer performante overheidsbegroting en –comptabiliteit.

 

Voorbeelden van taken
 • Opstellen van een planning middels het uittekenen van projectfiches en het bewaken van deze planning door het permanent beheren en opvolgen van deze fiches; het evalueren van de bereikte resultaten en het dragen van de verantwoordelijkheid voor tussentijdse en finale rapporteringen.
 • Het organiseren van vergaderingen, het opstarten en dynamiseren van werkgroepen (met internen en externen) en het uitbouwen van netwerken.
 • Coördineren, faciliteren en stimuleren van het projectteam, bestaande uit enkele mensen uit de diverse betrokken diensten en eventueel consultants.
 • Uitvoeren of laten uitvoeren van studieopdrachten (benchmarking) enz.; samenwerken en contacten onderhouden met de consultancywereld, onderzoeksinstellingen en universiteiten
 • Het nemen van de nodige initiatieven om de projecten te laten valideren, deze te helpen implementeren en het opvolgen van de implementatie.

 

Als
intern raadgever/adviseur
  geven van advies aan de DG, de chefs en de medewerkers van de dienst

teneinde

  deze in hun taken te oriënteren en te begeleiden en de kwaliteit van de diensten aan de verschillende klanten te bewaken

 

Voorbeelden van taken
 • Ondersteunen van medewerkers bij de opmaak van wet- en regelgeving voor de publieke overheidsdiensten m.b.t. begrotingsaangelegenheden, beheerscontrole, interne controle, interne audit, beheerscontracten, evenals bij de uitvoering van bepaalde projecten, methoden, technieken in het kader van dezelfde aangelegenheden en het ondersteunen van de finalisatie van de begrotingswerkzaamheden (initiële begroting en begrotingscontrole) en van het proces van de administratieve en begrotingscontrole (inclusief de beroepsprocedures tegen de adviezen van de Inspecteur van Financiën en de regeringscommissarissen).
 • Verslag uitbrengen aan de medewerkers over de besprekingen en de beslissingen die genomen werden de coördinatievergaderingen.
 • Formuleren van schriftelijke of mondelinge algemene adviezen t.b.v. het management.
 • Geven van specifiek technisch advies.

 

Als
coach
  begeleiden en ondersteunen van de werkzaamheden en ontwikkelen van de inhoudelijke competenties van de medewerkers (senior en junior coördinatoren en financieel deskundigen) van het Directoraat-generaal (de Dienst Begeleiding Begroting)

teneinde

  hen in staat te stellen om de nodige kennis en ervaring op een optimale en professionele wijze te gebruiken bij de uitvoering van hun taak (training on-the-job), hen in hun taken te oriënteren en te begeleiden en de kwaliteit van de diensten aan de verschillende klanten te bewaken.

 

Voorbeelden van taken
 • Delen van zijn deskundigheid door het samen bekijken van de te behandelen of behandelde dossiers en het geven van specifieke onderrichtingen bij de behandeling van dossiers.
 • Geven van de nodige feedback bij uitgevoerde werkzaamheden op een constructieve manier om de medewerker gericht te vormen in begrotingsmateries, en beheerscontrole, en hem inzicht te verschaffen in sterke en zwakke punten.
 • Toezien op en begeleiden bij de werkzaamheden in het kader van de begrotingscoördinatie en de behandeling van dossiers inzake administratieve en begrotingscontrole.
 • Begeleiden van medewerkers bij vergaderingen: voorbereiding, deelname, rapportage.
 • Geven van interne opleidingen.

 

Als
vertegenwoordiger
  van de FOD B&B (Budget en Beheercontrole) en van de minister van Begroting op diverse nationale en internationale platformen en fora performant optreden

teneinde

  als horizontale FOD op methodologisch en operationeel niveau bij de andere FOD's, POD's en parastatalen aan te sturen op de naleving van de begrotingsnormen en de realisatie van de begrotingsdoelstellingen, helpen ontwikkelen (en doen ingang vinden) van nieuwe denkpistes inzake begrotingstechnieken, beheerscontrole en interne controlesystemen m.b.t. de federale begroting en op boekhoudkundig vlak; het kenbaar maken van de inspanningen op internationaal vlak.

 

Voorbeelden van taken
 • Met raadgevende stem deelnemen aan vergaderingen op verschillende vlakken m.b.t. de opmaak en de uitvoering van de begroting: - vergaderingen van de begrotingscel van een aantal andere FOD's - de technische bilaterale vergaderingen m.b.t. diverse FOD's - bepaalde postbilaterale vergaderingen met vertegenwoordigers van een betrokken FOD en zijn beleidscel en de beleidscel Begroting.
 • Als expert deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen in andere FOD's en POD's, al dan niet samen met de beleidscel Begroting, om oplossingen uit te werken voor bepaalde begrotingsaangelegenheden.
 • Vertegenwoordigen van de minister van Begroting in diverse parastatale instellingen of in het beheerscomité van andere overheidsdiensten of als regeringscommissaris optreden.
 • Vanuit een budgettair standpunt de onderhandelingen van diverse comités en overlegfora volgen en de besluitvorming beïnvloeden (comité B, sectorcomités).
 • Voorbereiden van werkdocumenten en tussenkomsten op internationaal vlak (Europese commissie, OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

 

Als
ontwikkelaar
  evalueren en bijsturen van de bestaande instrumenten voor beheerscontrole en ontwikkelen van nieuwe instrumenten

teneinde

  de overheidsinstellingen via aangepaste instrumenten voor beheerscontrole in staat te stellen tal van (kwantitatieve) parameters op te volgen en de kostenbeheersing te verbeteren.

 

Voorbeelden van taken
 • Het management en de entiteiten bevragen omtrent opties en prioriteiten.

 • Uniformiseren en ontwikkelen van technieken om dossiers administratieve en begrotingscontrole te behandelen.
 • Nagaan van de aanwezigheid, de werking en de resultaten van de bestaande beheerssystemen; consistentie creëren in de parameters en de meetwijzen van de bestaande beheerssystemen.
 • Uitwerken van nieuwe beheersinstrumenten, vaak ondersteund door externe consultants, meestal gebaseerd op (buiten de overheidsinstellingen) gekende systemen (balanced scorecards, analytische boekhouding enz.); parametriseren van deze systemen (indicatoren definiëren) naargelang de concrete situatie en de gewenste prioriteiten.
 • Aanpassen, ontwikkelen en communiceren van richtlijnen en parameters, modellen, handleidingen en rapporten evenals van de aan de gang zijnde veranderingen in de wetgeving en technieken.

 

Als
facilitator/ raadgever
  de interne en externe interveniënten op alle niveaus deelgenoot maken van de budgettaire doelstellingen van de regering in het algemeen en van de minister van Begroting in het bijzonder

teneinde

  de medewerking van deze interveniënten te bekomen tot het realiseren van deze doelstellingen en hen, op basis van deskundigheid, te ondersteunen om hen toe te laten hun projecten in dit kader zo doeltreffend mogelijk te kunnen ontwikkelen.

 

Voorbeelden van taken
 • Het bevorderen van de samenwerking in teams over de grenzen van de cellen, de interne diensten en de FOD's heen; het opstarten van werkgroepen, netwerken enz. en zorgen voor een goed imago.
 • Meedenken rond de voorbereiding en de uitwerking van de strategische keuzes in het kader van begroting en beheerscontrole en dit zowel voor de federale overheid zelf als in het kader van te sluiten beheerscontracten.
 • Het vertalen van de strategische keuzes en beleidslijnen in operationele en rationele richtlijnen en standaarden die bruikbaar zijn voor de hele federale overheid met inbegrip van de ervan afhangende instellingen.
 • Vanuit een strategische en methodologische reflectiecapaciteit, het ondersteunen, begeleiden, coördineren en evalueren van het proces van de implementatie van een nieuwe begrotingsstructuur en beheerscontrole.
 • Het constant in herinnering brengen van de bestaansredenen van de begrotingsdoelstellingen aan elke correspondent.

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De directeur-generaal (N-1)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.