Afdrukken

Adviseur macrobudgettaire dienst (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB031

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Op basis van zijn expertise binnen een bepaald deeldomein van de openbare financiën (begrotingsbeleid, macro-economische analyse, statistieken inzake overheidsfinanciën) de referentiepersoon zijn voor het uitwerken en voorbereiden van de belangrijkste beleidsoriëntaties op dit domein

teneinde

mee richting te geven aan een kwaliteitsvolle voorbereiding, uitvoering en rapportering van het begrotingsbeleid van de federale regering.

 

Op basis van zijn/haar expertise, de junior en senior medewerkers inhoudelijk begeleiden bij hun werkzaamheden

teneinde

de ontwikkeling van de inhoudelijke competenties van de medewerkers te faciliteren en een coherente dienstverlening te kunnen bieden aan de klanten (federale regering, nationale en internationale instellingen).

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsadviseur
  op basis van zijn/haar expertise binnen een welbepaald deeldomein van de openbare financiën (begrotingsbeleid, macro-economische analyse, statistieken inzake overheidsfinanciën,..) het formuleren van beleidsaanbevelingen, het ondersteunen van de uitvoering van het beleid en het dragen van de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het werk op dit domein van attachés en/of specialisten

teneinde

  mee richting te geven aan het begrotingsbeleid en de federale regering bij te staan bij het opmaken van en het uitvoeren van het begrotingsbeleid rekening houdend met de actuele en toekomstige economische context.

 

Voorbeelden van taken
 • Formuleren van adviezen inzake zijn/haar expertisedomein (begrotingsbeleid, macro-economische analyse, statistieken inzake overheidsfinanciën,…) alsook het dragen van de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de door de attachés en/of specialisten van de dienst geformuleerde adviezen.
 • Formuleren van aanbevelingen inzake de coördinatie van de werkzaamheden of het beleid tussen de verschillende overheidsniveaus binnen zijn/haar expertisedomein (begrotingsbeleid, macro-economische analyse, statistieken inzake overheidsfinanciën).
 • Uitvoeren van specifieke analyses.
 • Vertalen van internationale evoluties/aanbevelingen naar het Belgisch niveau.

 

Als
expert openbare financiën
  up to date houden van zijn expertise binnen een welbepaald deeldomein van de openbare financiën (begrotingsbeleid, macro-economische analyse, statistieken inzake overheidsfinanciën,..) en borg staan voor de kwaliteit van de binnen het DG gehanteerde methodes, processen en concepten op dit vlak

teneinde

  binnen zijn expertisedomein te zorgen voor een deskundige en wetenschappelijk verantwoorde onderbouw van de werkzaamheden binnen de dienst.

 

Voorbeelden van taken
 • Dragen van de eindverantwoordelijkheid voor gebruikte methodes , concepten en processen inzake zijn/haar expertisedomein (bijvoorbeeld: meerjarenramingen, de berekening van de budgettaire ruimte, rapportage over de uitvoering van de begroting, de gebruikte methodologie inzake statistiek..)
 • Op de voet volgen van de evoluties binnen zijn/haar expertisedomein ( visie van nationale en internationale instellingen, veranderingen in reglementering, conjunctuurevoluties).
 • Kritisch evalueren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens (bijvoorbeeld statistieken inzake uitgaven van de overheid, conjunctuurvoorspellingen,..) en bronnen verbonden aan zijn /haar expertisedomein.
 • Continu actueel houden en verdiepen van zijn/haar expertise.
 • De interne en externe referentiepersoon zijn voor vragen gerelateerd aan zijn expertisedomein.

 

Als
coach
  faciliteren van de ontwikkeling van de inhoudelijke competenties van de medewerkers (senior en junior coördinatoren en financieel deskundigen) van het Directoraat-generaal

teneinde

  hen in staat te stellen om de nodige kennis en ervaring op een optimale en professionele wijze te gebruiken bij de uitvoering van hun taak (training on-the-job), hen in hun taken te oriënteren en te begeleiden en de kwaliteit van de diensten aan de verschillende klanten te bewaken.

 

Voorbeelden van taken
 • Delen van zijn/expertise onder meer door het samen uitwerken van de opdrachten.
 • Geven van de nodige feedback op uitgevoerde taken om de medewerker gericht te vormen binnen een expertisedomein van de openbare financiën.
 • Minder ervaren medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Geven van interne opleidingen.
 • Opstellen van een procesdocumentatie inzake zijn/haar expertisedomein.

 

Als
vertegenwoordiger
  de FOD of de minister van Begroting vertegenwoordigen op diverse platformen en fora

teneinde

  de visie en informatie over het begrotingsbeleid en statistieken overheidsfinanciën over te brengen naar derden, het beleid op dit gebied voor te bereiden of uit te voeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Instaan voor de ontvangst van officiële internationale instellingen.
 • Op zelfstandige wijze instaan voor de organisatie van werkgroepen, het voorzitten van werkgroepen.
 • Deelnemen als vertegenwoordiger van de FOD of de minister van Begroting aan vergaderingen van verschillende gespecialiseerde werkgroepen
 • Het voorbereiden en geven van presentaties inzake openbare financiën en begrotingsbeleid voor diverse fora.

 

Als
eindredacteur
  het dragen van de eindverantwoordelijkheid (voor officiële teksten) inzake het begrotingsbeleid of openbare financiën

teneinde

  al dan niet in opdracht van de beleidscel publicaties te verzorgen over het begrotingsbeleid.

 

Voorbeelden van taken
 • Dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van ontwerpteksten over het begrotingsbeleid, bedoeld voor nationale (Algemene Toelichting voor het parlement), en internationale officiële instellingen (Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie).
 • Verzekeren van de coördinatie tussen verschillende diensten teneinde in samenwerking met elkaar bepaalde teksten te realiseren.
 • Dragen van de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van teksten over het begrotingsbeleid bestemd voor een ruimer publiek.
 • Instaan voor de inhoud van een deel van de website van de FOD.
 • Instaan voor de inhoud van specifieke procesdocumentatie.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

instructies

per brief, e-mail ...

wekelijks

management

instructies, vragen

persoonlijk contact

dagelijks

beleidscel begroting

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

beleidscel begroting

mondelinge vragen

telefonisch

wekelijks

medewerkers

mondelinge vragen, dossiers

persoonlijk contact, per brief, e-mail

dagelijks

andere fed. overh. diensten

vragen, cijfergegevens

per brief, e-mail ...

maandelijks

gewesten en gemeenschappen

vragen, cijfergegevens

per brief, e-mail ...

maandelijks

organisaties/ondernemingen

vragen, cijfergegevens

per brief, e-mail ...

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

beleidscel begroting

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

medewerkers

instructies, opleiding

persoonlijk contact

dagelijks

andere fed. overh. diensten

instructies,omzendbr.

per brief, e-mail ...

wekelijks

andere fed. overh. diensten

antwoord op vragen

brief, vergadering, stuurgroep

wekelijks

gewesten en gemeenschappen

instructies en antwoorden

per brief, e-mail ...

maandelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

maandelijks

andere fed. overh. diensten

adviezen, opmerkingen

vergadering, stuurgroep ...

maandelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de directeur-generaal (N-1)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • zijn eigen werkplanning, voor zover deze kadert binnen een algemene planning
 • het opnemen van contact indien noodzakelijk met andere diensten, instellingen
 • de inhoud van zijn nota's en rapporten
 • conceptuele, methodologische aspecten inzake statistieken
 • aanpassingen in gehanteerde werkmethodes

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • belangrijke meer strategische opties

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. De adviezen en rapporten hebben betrekking op het geheel van de overheidssector of een deelsector

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Wetten op de rijkscomptabiliteit
 • Het Europees kader inzake het begrotingsbeleid (verdrag van Maastricht, stabiliteitspact)
 • Europese / internationale richtlijnen inzake overheidsboekhouding
 • Grondwet en bijzondere wetten inzake staatshervorming

 

Welke vernieuwingen
 • Informatisering van de systemen voor de opmaak van statistieken
 • Het inpassen van de methode inzake de opmaak van hergroeperingen in het nieuw boekhoudsysteem (FEDCOM)
 • Aanpassingen van de methodologie betreffende de hergroeperingen (ESR (Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen), COFOG (Classification of the Functions of Government))
 • Het ontwikkelen van nieuwe rapportagevormen en ramingsmethodes voor bepaalde deelaspecten van de openbare financiën
 • Het ontwikkelen van nieuwe visies op bepaalde aspecten van het begrotingsbeleid, onder meer rekening houdende met wijzigingen in het Europees kader inzake het begrotingsbeleid.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Nieuwe mogelijkheden die de informatica-infrastructuur biedt
 • Europees referentiekader inzake de beoordeling van het begrotingsbeleid
 • Interpretaties en vernieuwing van de methodologie inzake de hergroeperingen
 • Effectieve implementatie van FEDCOM

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.