Afdrukken

Adviseur managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Coördinator (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB020

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het coördineren, aansturen, coachen en leiden van een team van medewerkers op het vlak van interne controle, organisatieontwikkeling, beheerscontrole, kwaliteitstoezicht, interne audit en begroting

teneinde

de goede werking van het team te garanderen, alsook de medewerkers toe te laten om de aan hen toevertrouwde opdrachten optimaal uit te voeren.

 

Het begeleiden, adviseren en aanmoedigen van federale overheidsorganisaties bij de uitbouw of versterking van hun internecontrolesysteem, alsook bij initiatieven die betrekking hebben op deelaspecten van een internecontrolesysteem

teneinde

internecontrolesystemen te ontwikkelen conform de gangbare internationale standaarden (o.a. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM)) die het management van de betrokken organisatie moeten toelaten redelijke zekerheid te bekomen over het behalen van de doelstellingen.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  het leiden, begeleiden, sturen, opvolgen en evalueren van een team van medewerkers

teneinde

  de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten te verzekeren en de doelstellingen van de dienst te realiseren.

 

Voorbeelden van taken
 • het bepalen van ieders rol binnen het team
 • het verdelen en coördineren van het werk in functie van de vaardigheden van de teamleden
 • het opvolgen en evalueren van de uitvoering van de taken door middel van werkoverleg en ontwikkelcirkels
 • het bevorderen van een goede teamgeest
 • het informeren en begeleiden van de medewerkers

 

Als
coach
  inhoudelijk ondersteunen van de medewerkers van het team

teneinde

  hen toe te laten hun competenties verder te ontwikkelen in functie van hun huidig en toekomstig takenpakket.

 

Voorbeelden van taken
 • in samenspraak met de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen en in functie daarvan de medewerker de nodige opleidingen verschaffen
 • samen met het betrokken personeelslid complexe dossiers bespreken en nagaan welke aanpak het probleem kan oplossen
 • de medewerkers aanmoedigen en ondersteunen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden
 • vanuit uw ervaring de medewerkers de nodige inzichten aanleren in diverse processen zodat ze realistische inschattingen kunnen maken of hun kritisch redeneervermogen kunnen aanscherpen

 

Als
consultant
  de klanten op hun vraag bijstaan, ondersteunen, begeleiden en adviseren op het domein van interne controle, organisatieontwikkeling, beheerscontrole, kwaliteitstoezicht, interne audit en begroting

teneinde

  hen toe te laten hun internecontrolesysteem te versterken in de richting van government governance.

 

Voorbeelden van taken
 • begeleiden van een organisatie bij de uitbouw van een adequaat en effectief systeem van interne controle
 • het adviseren van een klant bij de reorganisatie van de structuren
 • het uitvoeren van risicoanalyses
 • ondersteunen van het management bij opmaak van o.a. balanced scorecards (BSC), managementplannen en bestuursovereenkomsten
 • veranderingsprojecten begeleiden

 

Als
deskundige
  permanent op de hoogte zijn van trends en nieuwe technieken binnen het domein van corporate/government governance

teneinde

  moderne kwaltitatieve dienstverlening te kunnen verschaffen aan de klant.

 

Voorbeelden van taken
 • zich permanent vormen in vakgebieden die bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van deugdelijk bestuur
 • het volgen van seminaries, workshops, conferenties die handelen over alle facetten van interne controle en interne audit
 • uitwerken van allerlei concepten en tools voor procesbeschrijvingen, risicoanalyses, meten van maturiteit, enz.
 • uitbouwen van of deelnemen aan netwerken
 • studiewerk verrichten, papers schrijven, benchmarks uitvoeren, opvolgen van nieuwe richtlijnen

 

Als
communicator
  het team, dienst of organisatie vertegenwoordigen op interne en externe vergaderingen en op een duidelijke manier communiceren naar derden zowel schriftelijk (via teksten) als mondeling (via presentaties)

teneinde

  de visibiliteit van het team of de organisatie te vergroten, standpunten kenbaar te maken of te verdedigen, zekerheid te hebben dat de kern van de boodschap door iedereen op de juiste wijze wordt gevat.

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan vergaderingen,de dienst vertegenwoordigen op diverse fora
 • beargumenteren en verdedigen van ingenomen standpunten
 • deelnemen als spreker aan seminaries, presentaties geven over geleverde dienstverlening aan directiecomités
 • fungeren als permanent aanspreekpunt van het team naar het Auditcomité
 • publiceren van artikels omtrent corporate/government governance

 

Als
projectleider
  aansturen, coördineren en opvolgen van projecten die betrekking hebben op het implementeren of versterken van alle componenten van het internecontrolesysteem en organisatieontwikkeling

teneinde

  het project uit te voeren conform de gemaakte afspraken en binnen de opgelegde timing en het opgelegde budget.

 

Voorbeelden van taken
 • aansturen en coachen van de projectmedewerkers
 • opmaken van projectfiches en uitwerken van een projectplan, en desgevallend bijsturen in functie van gewijzigde omgeving
 • samenbrengen van de verschillende betrokken personen en consensus bekomen over de te volgen aanpak
 • regelmatig voortgangsrapporten opmaken en erover communiceren
 • permanent aanspreekpunt zijn bij eventuele vragen omtrent het betrokken project

 

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

manager

beslissingen, instructies, vragen, raad, opdrachten, toelatingen,...

alle

dagelijks

medewerkers

afgewerkt werk, vragen

alle

dagelijks

andere diensten (staf-,...)

vragen

alle

dagelijks

desgevallend beleidsvoorbereidende cel, minister,...

vragen

schriftelijk, mondeling

ad hoc

burgers (studenten,...)

vragen, klachten

schriftelijk, mondeling

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

manager

feedback, antwoorden, voorstellen,...

alle

dagelijks

medewerkers

beslissingen, instructies, vragen, technische informatie, opdrachten...

alle

dagelijks

andere diensten (staf-,...)

antwoorden, suggesties,...

alle

dagelijks

desgevallend beleidsvoorbereidende cel, minister,...

adviezen, antwoorden,...

schriftelijk, mondeling

ad hoc

burgers (studenten,...)

antwoorden

schriftelijk, mondeling

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de adviseur-generaal Management Support

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • correcties op bepaald werk (dossiers, correspondentie, ...) van anderen (medewerkers, andere diensten)
 • de opmaak van de operationele doelstellingen voor elk teamlid en dit in functie van de strategische doelstellingen van de adviseur-generaal
 • de organisatie van het eigen werk

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • zaken die een budgettaire impact hebben
 • dossiers die een strategische impact kunnen hebben
 • dossiers die een invloed hebben op de positionering

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet specifiek vastgelegd

 

Eigen werkbudget

Niet specifiek vastgelegd

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de Koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 met betrekking tot interne controle, interne auditactiviteiten en het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO)
 • de gangbare internationaal aanvaarde standaarden met betrekking tot audit en interne controle

 

Welke vernieuwingen
 • begeleiden van het invoeren van internecontrolesystemen (inclusief interne audit, beheersontrole, kwaliteitstoezicht, deugdelijk bestuur, BPR, enz) binnen de federale overheidsinstellingen d.m.v. de ontwikkeling van aangepaste templates, methoden, technieken en instrumenten op maat van de klant.
 • permanent verbeteren van de werking van de dienst

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • COSO, COSO-ERM, INTOSAI, IIA (Institute of Internal Auditors)
 • PIFC
 • internationale kwaliteitsnormen

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.