Afdrukken

Adviseur-generaal vreemdelingenzaken - Directeur gesloten centrum (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV025

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

De werkzaamheden van het gesloten centrum organiseren, leiden, beheren en coördineren

teneinde

de goede werking en de opdracht van het gesloten centrum (het vasthouden van vreemdelingen met het oog op verwezelijken van de terugkeer binnen een zo kort mogelijke termijn of verlenen van de toegang tot het grondgebied wanneer dit reglementair nodig blijkt) te garanderen.

 

De verbinding tussen de algemene directie en het centrum garanderen met eerbied voor de door de wettelijke en reglementaire bepalingen en de door de algemene directie gegeven richtlijnen

teneinde

het optimaal gebruiken van de begrotingsmiddelen, menselijke middelen en materiële middelen die beschikbaar zijn om de behoorlijke werking van het centrum te garanderen.

 

De interactie met interne en externe diensten en actoren verzekeren en het verlenen van adviezen aan de partners

teneinde

voorstellen tot verbetering en mogelijke opportuniteiten op het werkterrein te realiseren.

 

Resultaatgebieden
Als
leiding gevende
  de werkzaamheden van het centrum in overleg met de Adviseur-generaal plannen, organiseren en coördineren

teneinde

  de doelstellingen van de Algemene Directie DVZ te verwezelijken

 

Voorbeelden van taken
 • voorstellen doen, planningen opstellen en prioriteiten bepalen
 • verbeteringsvoorstellen voorstellen naar de interne werking als naar de partners toe
 • dataverzameling tot stand brengen en verslag uitbrengen
 • de werking van het centrum 24/24u garanderen

 

Als
coach
  aansturen van adjuncten en de diverse teams

teneinde

  de operationele doelstellingen van het centrum verwezlijken

 

Voorbeelden van taken
 • motiveren en de concrete doelstellingen in overleg bepalen
 • samenwerking tussen de teams bevorderen en voorstellen ter verbetering provoceren
 • de resultaten van de adjuncten en teams opvolgen en trachten te verbeteren

 

Als
beheerder
  personeelsbeleid, het bewonersbeheer en budget coördineren en opvolgen

teneinde

  een efficiënte, rechtvaardige en correcte aanwending van middelen te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen, controleren en overleg met personeel
 • de bewoner met het nodige respect en in waardigheid voorbereiden en aanzetten tot vertrek
 • als goede huisvader het budget, de infrastructuur en de logistiek coördineren en opvolgen

 

Als
interne raadgever en adviseur
  geven van adviezen en voorstellen aan de algemene directie

teneinde

  het verwijderingsbeleid en het beheer van een centrum te optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • feedback over genomen beslissingen
 • relevante informatie doorgeven aan alle belanghebbenden
 • adviezen formuleren die eventueel in beleidsopties kunnen worden opgenomen
 • deelnemen aan beleidsvergaderingen

 

Als
coördinator
  opvolgen van de veiligheid van het centrum en het personeel en complexe dossiers

teneinde

  de werking van het centrum continu te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • uitwerken van noodplannen, structuurplannen en stroomdiagrammen inzake veiligheid en crisissituaties
 • interne en externe hulpdiensten aansturen
 • interventies om oplossingen te bekomen in complexe dossiers

 

Als
vertegenwoordiger
  gezicht en aanspreekpunt zijn voor interne en externe diensten, organisaties en overheden

teneinde

  de FOD en Algemene Directie te vertegenwoordigen tov pers, in vergaderingen en in werkgroepen

 

Voorbeelden van taken
 • participeren aan diverse vergaderingen
 • pers, politici en NGO's te woord staan
 • overlegplatforms creëren

 

Als
verantwoordelijke
  steeds beschikbaar en bereikbaar zijn

teneinde

  de werking van het centrum te garanderen en te ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • beslissingen nemen die enkel tot de bevoegdheid van de centrumdirecteur of zijn afgevaardigde behoort
 • instructies geven en coördineren bij crisissituaties
 • problemen oplossen en/of beheersen
 • interventies voor het bekomen van de meest geschikte oplossing in complexe dossiers

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

directeur verwijdering - gesloten centra - inspectiediensten

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 51-200 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.