Afdrukken

Attaché marketing & communicatie (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB173

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Meewerken aan het organiseren en implementeren van de externe communicatie over het schuldbeheer door het Agentschap van de Schuld (Belgian Debt Agency “BDA”)

teneinde

de investeerders in Belgische overheidsschuld alsook de media een volledig en transparant beeld te geven van de evolutie van de staatsschuld en van de uitvoering van het financieringsplan.

 

Ontwikkelen van producten en van promotiemateriaal op basis van voorafgaande analyse van de markt

teneinde

het productengamma van de staatsschuld te optimaliseren, en die producten maximaal te promoten bij nationale en internationale investeerders.

 

Resultaatgebieden
Als
vertegenwoordiger / Marktontwikkeling
  promotiemateriaal van de Belgische Schuld ontwikkelen en het promotionele proces begeleiden

teneinde

  België en de effecten van de Belgische overheidsschuld op een positieve wijze te belichten en onder de aandacht van de nationale en internationale beleggers te brengen

 

Voorbeelden van taken
 • occasioneel deelnemen aan roadshows
 • Voorbereiden (en afwerken) van de presentaties die tijdens de roadshows gegeven worden
 • Voorbereiden van de roadshows: informatie verzamelen over de te bezoeken investeerders (eerdere bezoeken, deelname aan financieringsactiviteiten, …)
 • Bijwerken van de database die de identiteit van de bezochte investeerders en de desbetreffende rapporten omvat
 • deelnemen aan het selectieproces voor publiciteitscampagnes

 

Als
informatieambtenaar / Public relations
  opstellen en versturen van standaard persberichten en antwoorden formuleren of laten formuleren op door derden gestelde vragen

teneinde

  de investeerders, de pers en het publiek te informeren over de evolutie van de staatsschuld en van het financieringsplan

 

Voorbeelden van taken
 • Opmaken van gestandaardiseerde persberichten (b.v. resultaat aanbesteding)
 • Versturen van (alle) persberichten via de toepassing "presscenter"
 • Bijwerken van de lijst met te contacteren journalisten
 • Antwoorden formuleren of laten formuleren op vragen van derden (publiek, pers) en er zorg voor dragen dat er tijdig geantwoord wordt

 

Als
informatieambtenaar / Publicaties
  coördineren van de activiteiten die leiden tot het samenstellen van de jaarlijkse publicaties van de Staatsschuld (jaarverslag, Review outlook)

teneinde

  tot een moderne en kwalitatieve verslaggeving in een aangename lay-out te komen

 

Voorbeelden van taken
 • een eerste voorstel maken voor de inhoud van de verslagen en voor de lay-out
 • bijdragen voorbereiden en/of laten voorbereiden door anderen
 • verifiëren van door anderen aangeleverde bijdragen
 • contact nemen met professionele vertalers en die vertalingen verifiëren
 • contacten onderhouden met de drukkerij(en) voor de tijdige aanlevering

 

Als
informatieambtenaar / Website
  waken over de tijdige aanpassing van inhoud van de website van het Agentschap van de Schuld, en die website verder ontwikkelen

teneinde

  tot een aantrekkelijke website te komen die continu de meest relevante en recente informatie bevat

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan een globale 'review' van de website
   
 • verifiëren van de inhoud van de website
 • actualiseren en gebruiksvriendelijk maken van de funcionaliteiten van de website

 

Als
analist
  analyseren van en rapporteren over de markt van de overheidseffecten in het algemeen (buitenlandse inclusief), en die van de Belgische overheidseffecten in het bijzonder

teneinde

  de Onderdirecteur Marketing en Ontwikkeling van het Agentschap van de Schuld te informeren over de toestand van de markt, de distributie van de Belgische Staatsschuld en de prestaties van de Primary en de Recognized Dealers in bepaalde marktsegmenten

 

Voorbeelden van taken
 • Verifiëren van de kwantitatieve rapporten van de Primary Dealers en van de elektronische handelsplatformen
 • Incorporeren van de informatie uit die rapporten in de geëigende databases
 • voorbereiden van gestandaardiseerde en/of ad hoc analyses, op basis van de toegeleverde informatie
 • suggereren van verbeteringen in de rapporteringen
 • de Primary Dealers inlichten over zowel globale als specifieke resultaten

 

Als
intern raadgever/adviseur / Secundaire markt
  het Secretariaat van het Government Debt Securities Committee (GSDC) waarnemen dat de elektronische platformen beheert waarop de secundaire markt van de Belgische Schuld verloopt

teneinde

  het functioneren van het GSDC te bewerkstelligen

 

Voorbeelden van taken
 • voorbereiden en samenstellen van de agenda van de GSDC-vergaderingen
 • opstellen van de verslagen
 • implementeren van de beslissingen van het GSDC

 

Als
intern raadgever/adviseur / Productontwikkeling
  adviseren inzake productontwikkeling, in het bijzonder voor de financiële producten bestemd voor de particuliere beleggers

teneinde

  financiële producten te bekomen waarmee de Staat op een zo voordelig mogelijke wijze kan gefinancierd worden
   

 

Voorbeelden van taken
 • voorbereiden en evalueren van marktonderzoeken
 • analyseren van behaalde resultaten inzake distributie
 • raadgevingen formuleren met betrekking tot aspecten van de financiële producten

 

Als
kennisbeheerder
  economische en financiële documentatie over België en de overheidsschuld bijhouden

teneinde

  het management en de andere departementen van de Thesaurie bij te staan in het opzoeken van die gegevens
   

 

Voorbeelden van taken
 • opsporen en bijhouden van rapporten over België vanwege internationale instellingen
 • in opdracht van het management en van andere departementen gegevens opzoeken
 • beheren van het documentatiecentrum

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

particulieren/burgers lokale

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

organisaties/ondernemingen lokale en internationale

mondelinge adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

management

mondelinge vragen

persoonlijk contact

dagelijks

andere federale overheids[...]

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

particulieren/burgers lokale

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

organisaties/ondernemingen lokale en internationale

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere federale overheids[...]

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

management

schriftelijke adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De Adviseur marketing en ontwikkeling - Onderdirecteur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de inhoud en het doorsturen van gestandaardiseerde persberichten
 • de update van gestandaardiseerde informatie in de marketing-presentaties en op de website
 • de correcties die moeten aangebracht worden in de rapporteringen van de Dealers en de elektronische platformen
 • het al dan niet formuleren van antwoorden op door derden gestelde vragen
 • de opzoeking van financiële en economische gegevens over België

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • de inhoud van niet-gestandaardiseerde persberichten
 • grondiger (niet-standaard) updates van de website van het Agentschap

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Budget rentelasten Rijksschuld: € 12,4 miljard. De Federale Overheidsschuld bedraagt in totaliteit € 350 miljard

 

Eigen werkbudget

Budget promotie van de Schuld : € 1.600.000

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Jaarlijks uitgiftevolume OLO : € 34 miljard

2. Jaarlijks uitgiftevolume Schatkistcertificaten : € 50 miljard

3. Dagelijkse kasverrichtingen : tot € 5 miljard

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Vooreerst aan de wetgeving en reglementering inzake de financiële producten van de Staat met inbegrip van de Rijksmiddelenbegroting die in Artikel 8 bepaalde beslissingsprocessen regelt. Daarbij komen de regelgeving voor overheden, alsook Belgische en buitenlandse regelgevingen, zoals inzake consumentenbescherming en verkoopsbeperkingen

 

Welke vernieuwingen
 • Vernieuwing inzake financiële producten teneinde de evoluties in de financiële markten te kunnen leiden of volgen,  
 • Vernieuwing ook inzake marketingstrategie teneinde marktaandeel te winnen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • "peers" als referentiekader, met name andere sovereigns en andere concurrenten (zoals openbare schuldagentschappen en private emittenten)  
 • kwaliteitsnormen (cfr. de generische modellen EFQM, CAF)

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.