Afdrukken

Adviseur-generaal audit Agentschap van de Schuld - Directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB163

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het beheren van de entiteit Audit en Advies in het kader van de missie van het Agentschap van de Schuld en zijn Strategisch Comité voor het thesaurie- en schuldbeheer van de Federale Staat, en aldus systematisch en methodologisch de werking van de organisatie in het algemeen en in het bijzonder de processen voor financieel en risicobeheer, controle en beheer en bestuur controleren en evalueren, en voorstellen formuleren om de doeltreffendheid en de efficiëntie van de werking van het Agentschap te verhogen

teneinde

het Management een relatieve zekerheid te verschaffen over de werking van het Agentschap op een doeltreffende, doelmatige, qua risico’s beheerste en continue wijze, met bescherming van de activa van de Staat, gebaseerd op betrouwbare financiële en beheerinformatie, en finaal conform de openbare opdracht, de overeengekomen strategie en de goede praktijken van de financiële sector.

 

Resultaatgebieden
Als
Beleidsadviseur / Risicobeheer van een operator in de financiële markten
  advies en bijstand verlenen aan de Voorzitter van het Strategisch Comité evenals aan de Voorzitter van het Uitvoerend Comité van het Agentschap van de Schuld, over de coherentie en de kwaliteit van het risicobeheer binnen het Agentschap, en voor hun rekening op niveau van evenwaardigheid onderhandelen met de Agentschapsdirecteurs voor corrigerende, verbeterende of vernieuwende acties

teneinde

  de hiërarchie te verzekeren op een relatieve wijze, van een voor haar voldoende geachte afdekking van de gelopen operationele, financiële en automatiseringsrisico’s in het Schuldbeheer van de Federale Staat.

 

Voorbeelden van taken
 • formuleren van onafhankelijke en objectieve aanbevelingen voor de verantwoordelijken van het Agentschap om de beheersing van de risico's en de beheerssystemen in het algemeen te verbeteren en bijdragen (via onderhandeling met de Directeurs van het Agentschap) tot implementering van deze aanbevelingen.
 • bijdragen tot de integratie van het Agentschap in de beheers- en verantwoordelijkheidsstructuren van de Algemene Administratie van de Thesaurie, rekening houdend met de dynamieken die specifiek zijn voor het optreden van het Agentschap in de primaire en secundaire financiële markten
 • deelnemen met raadgevende stem aan overlegstructuren en -vergaderingen binnen of buiten het Agentschap over operationele of strategische kwesties en over veranderingsprojecten, die de werking van het Agentschap rechtstreeks of onrechtstreeks aangaan

 

Als
Auditor/ Zekerheidsverstrekking over de organisatie
  uitvoeren van evaluaties, analyses en controles, en formuleren van aanbevelingen over alle domeinen van het thesaurie- en schuldbeheer van de Federale Staat, zoals (zonder beperking) financiële, markttechnische, operationele, administratieve, ondersteunende (ICT systemen) en beheerscontrolematige domeinen

teneinde

  onafhankelijke en objectieve adviezen te verschaffen waardoor de verantwoordelijken van het Agentschap de doeltreffendheid en de efficiëntie van de werking kunnen optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • het centraliseren, opvolgen en interpreteren van risico-indicaties binnen en buiten het Agentschap, zowel "intraday" als retro- of prospectief, zodanig dat het risicodomein van het thesaurie- en schuldbeheer van de Federale Staat optimaal overzien wordt
 • evalueren op een onafhankelijke en objectieve wijze van de risico-indicaties rekening houdend, enerzijds met de gelopen inherente risico's en de maatregelen om deze inherente risico's te beheersen, en anderzijds met de door de Voorzitter van het Strategisch Comité aanvaarde residuele risico's (binnen becijferde grenzen, en met een bepaalde waarschijnlijkheid)
 • bijzondere aandacht besteden aan de evaluatie van de afstemming van de operationele doelstellingen van het Agentschap, met deze die eigen zijn aan de openbare sector, met name de uitvoering van de openbare opdracht van het thesaurie- en schuldbeheer van de Federale Staat, de naleving van wetten en reglementen, de budgettaire normen en de voluntaristische interne hiërarchische beleidsstructuur van het Agentschap die de culturen van de ambtenarij combineert met de privaat-economische
 • samenwerking verzorgen met zekerheidverstrekkende partijen buiten het Agentschap zoals daar zijn het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO), het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en enige andere externe partij zoals (zonder beperking) auditors onderaannemers of commissarissen, of nog auditors van tegenpartijen in de financiële markten
 • rapporteren aan de Voorzitter van het Strategisch Comité van het Agentschap van de Schuld of zijn vertegenwoordiger (gewoonlijk de Lijnmanager niveau N-2), ofwel zonder verwijl over risico's verbonden aan posities ingenomen in de financiële markten tijdens de dag, ofwel dagelijks over de evaluatie van de financiële transacties van de vorige dag, ofwel periodiek (zoals over de maandelijkse performantie-indicatoren) of na het beëindigen van auditopdrachten

 

Als
Deskundige in het operationeel beheer van een ontlener in de primaire financiële markten
  de referentiepersoon zijn binnen het Agentschap van de Schuld voor alle kwesties die verband houden met de expertisedomeinen operationeel risicobeheer, interne controle, interne audit en beheerscontrole met monitoringinstrumenten, het actueel houden van deze expertise en haar overdragen aan de medewerkers en aan de hiërarchie

teneinde

  het optimaliseren van het beheer van het Agentschap als entiteit die gespecialiseerd is in het ontlenen van grote geldvolumes in de primaire financiële markten en via een pool van internationale banken (Primary Dealers genoemd)

 

Voorbeelden van taken
 • uitwisselen van kennis en ervaring met andere experts, zowel intern binnen het Agentschap, als extern binnen de federale overheid, nationaal of internationaal
 • opvolgen van het complex van openbare verordeningen en professionele normen, evenals de veranderingen in de sociale, politieke en economische omgeving, teneinde de basiskennis van de expertise te actualiseren
 • vulgariseren van de expertise teneinde de kennis te kunnen delen met niet-ingewijden. Ook kan de toepassing van de theorie nuttig een geraden zijn
 • strict opvolgen van de specifieke normen die internationaal gelden voor interne audit (normen van het IIA), voor risk management (ERM) en voor de gerelateerde interne contrôle tot beheersing van de risico's (COSO), evenals de normen voor het beheer van geautomatiseerde systemen en processen (COBIT)

 

Als
Tussenpersoon / Interne audit in de rol van “facilitator”
  stimuleren en organiseren van de interne communicatie rond risicobeheer, interne controle en interne audit binnen het Agentschap, en verzorgen van de relaties hieraangaande met externe betrokkenen

teneinde

  de verantwoordelijken van de entiteiten en de hiërarchische meerderen gepast te informeren over de toepassing van het risicobeheer, de interne controle en de interne audit binnen het Agentschap, evenals de contacten met de externe betrokkenen te verzorgen en het Agentschap te vertegenwoordigen in verband met deze materie

 

Voorbeelden van taken
 • intern het vertalen van het beleid (top-down / stroom afwaarts) aangaande risicobeheer, interne controle en interne audit onder de vorm van jaar- of andere periodieke doelstellingen, en daarna het terugkoppelen (bottom-up / stroom opwaarts) naar de hiërarchie van de resultaten van de uitvoering van het beleid
 • extern de nodige informatie verstrekken aan de bevoegde controleorganen
 • verzorgen van de externe communicatie over de werking van de auditeenheid en haar rol binnen het Agentschap, met inbegrip van de aspecten risicobeheer en interne controle
 • opstellen en opvolgen van contracten met onderaannemers van auditprestaties, en hun uitvoering controleren

 

Als
Verantwoordelijke / Entiteit Interne Audit
  de activiteiten van de entiteit interne audit binnen het Agentschap organiseren, met inbegrip van planning, uitvoering en opvolging

teneinde

  de algemene doelstellingen van de entiteit audit te realiseren (zekerheidsverstrekking en advies)

 

Voorbeelden van taken
 • zorgen enerzijds voor de nodige expertise, eventueel door insourcing of door outsourcing, en anderzijds voor de nodige administratieve omkadering (auditcharter) en voor de terbeschikkingstelling van de menselijke en materiële middelen (instrumenten, systemen en budgetten)
 • naleven van de professionele normen opgesteld door het IIA (Institute of Internal Auditors) en onderschreven door het KB over interne audit van 17 augustus 2007, en aldus uitvoeren van risicogebaseerde audits die voldoende dekking van de risico's verzekeren gespreid in de tijd
 • bepalen van de prioritair te evalueren risico's door een strategische risicoanalyse, verfijnd door een operationele risicoanalyse, waarbij de inherente risico's gesteld worden tegenover de vigerende (en betrouwbaar geachte) maatregelen van risicobeheersing, zodanig dat de overblijvende (residuele) risico's de leidraad vormen voor de auditplanning
 • uitvoeren van de auditopdracht op basis van een auditprogramma dat aangepast is aan elke opdracht, en waarbij de werkpapieren bewaard worden ter validatie van de besluiten en aanbevelingen. De conclusies worden getrokken na tegensprekelijk overleg met de geauditeerden. De Voorzitter van het Strategisch Comité is eigenaar van de verslagen en beslist over hun eventuele verspreiding
 • opvolgen van de aanbevelingen en evalueren van hun realisatie. Dit kan aanleiding geven tot nieuwe auditopdrachten.

 

Als
leidinggevende en coach
  Beroep doen op auditoren van binnen de eigen FOD (insourcing) of van buiten de eigen FOD (outsourcing), en ondersteunende taken laten uitvoeren door het secretariaat en de informaticadienst van het Agentschap

teneinde

  te kunnen beschikken over voldoende en adequate expertise, mankracht en in het algemeen middelen om de auditopdrachten uit te voeren en de Directeurs als consultant te kunnen bijstaan in de implementering van de auditaanbevelingen

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van de werkzaamheden en leiden van medewerkers van het Agentschap (secretariaat en informaticadienst), evenals van ingehuurde medewerkers van andere diensten of dienstenleveranciers
 • de interne en externe medewerkers informeren, vertrouwd maken met en opleiden in het specifieke werkdomein van het Agentschap
 • evalueren van de geleverde prestaties door de interne of externe auditoren, in dit laatste geval afhankelijk van de inhoud van de dienstleveringscontracten
 • doeltreffendheid en doelmatigheid opleggen in de ondersteunende dienstverlening door het secretariaat en de informatici van het Agentschap, door het promoten van automatisering, omwille van de beperkte permanente bemanning van de interne auditfunctie van het Agentschap

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge vragen

persoonlijk contact

ad hoc

management

schriftelijke vragen

als dossier

ad hoc

andere federale overheids[...]

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

organisaties/ondernemingen

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke adviezen

als dossier

ad hoc

andere federale overheids[...]

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

organisaties/ondernemingen

schriftelijke adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Voorzitter van het Strategisch Comité van het Agentschap van de Schuld

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau B

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Toepassing van de expertise en de methodologie
 • De vraag naar ondersteunende dienstverlening van binnen het Agentschap (secretariaat, informatici) of van buiten het Agentschap (externe dienstverleners uit andere entiteiten van de FOD, of volgens onderleveringscontract)
 • De draagwijdte van de dienstverlening gevraagd aan de ondersteunende diensten en aan de in onderaanneming genomen auditoren

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Prioritisering van de auditopdrachten
 • Het beroep op hulpmiddelen (insourcing en outsourcing van menselijke middelen, en/of materiële hulpmiddelen)
 • Bijzondere audit- of adviesopdrachten

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Budget rentelasten Rijksschuld: € 12,4 miljard euro

 

Eigen werkbudget

Federale overheidsschuld: € 360 miljard

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Uitgiftevolume OLO: € 34 miljard

2. Uitgiftevolume Schatkistcertificaten: € 50 miljard

3. Dagelijkse kasverrichtingen: tot € 5 miljard

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Koninklijke Besluiten van 17 augustus 2007 over interne controle, interne audit en auditcomité.
 • De rol van het Agentschap van de Schuld als afdeling van de Algemene Administratie van de Thesaurie, belast met het thesaurie- en schuldbeheer, wordt bepaald in de Rijksmiddelenbegroting (Art. 8).

 

Welke vernieuwingen
 • Verbeteren van de risicobeheersing binnen het Agentschap op bestuurlijk en operationeel vlak, inclusief de financiële en de automatiseringsdomeinen, op basis van objectieve argumenten en verwijzend naar algemeen aanvaarde goede praktijken
 • Aanbevelingen formuleren qua bestuur en werking van het Agentschap, en als consultant de Directeurs bijstaan in de implementering van de gesuggereerde verbeteringen
 • De openbare administratie aanvullen met organisatorische en beheersingsconcepten uit de privé-sector, zodanig dat deze beide sectoren gemakkelijk kunnen samenwerken voor het schuld- en het thesauriebeheer

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Koninklijke Besluiten van 17 augustus 2007 over interne controle, interne audit en auditcomité.
 • Referentiekaders zoals ERM (risicobeheer), COSO (interne controle), COBIT (informaticabeheer), CAF (kwaliteit)
 • Professionele normen zoals IIA (The Institute of Internal Auditors), ISDA (International Swaps and Derivatives Association), ACI (Association Cambiste Internationale), FSMA (Financial Services and Markets Authority)
 • United Nations (UNITAR) “Audit of public debt”.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.