Afdrukken

Expert-Controleur van werken (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : TI007

Niveau: B

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 16. Techniek en Infrastructuur (TI)
Doel van de functie

Opvolgen van de uitvoering van de werken in het kader van grote en complexe projecten/werven, zoals bepaald in de bestekken en de uitvoeringsplannen, en met inachtneming van het budget, de termijnen en de reglementering van de overheidsopdrachten

teneinde

gebouwen, verbouwingen en herstellingen af te leveren die aan de behoeftes van de huurder-gebruiker voldoen en gerealiseerd worden met duurzame en betrouwbare bouwtechnieken en materialen.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige
  opvolgen van de uitvoering van werken in het kader van grote en complexe werven/werken zoals die in het bestek en de plannen is bepaald, daarbij zeer aandachtig toeziend op het budget, de termijnen en de veiligheid op de bouwplaats

teneinde

  de kwaliteit, hoeveelheid en tijdigheid van de afgeleverde werken en de veiligheid op de werf te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de uitgevoerde werken aan de hand van de planning en controleren van de conformiteit van de werken en de hoeveelheden met het lastenboek
 • de opmetingsstaten opmaken en nakijken van de vorderingsstaten
 • organiseren van het onderhoud en het beheer van het gebouw
 • concrete adviezen formuleren en oplossingen zoeken bij afwijkingen mbt budget, termijnen, veiligheid, …
 • opmaken van bestekken en geven van ondersteuning in voorontwerpfase

 

Als
controleur
  de conformiteit van de grote en complexe werven/werken met de wetgeving controleren

teneinde

  tijdig afwijkingen te detecteren en hierbij de juiste adviezen te formuleren aan de architect, de districtschef en/of de huurders.

 

Voorbeelden van taken
 • verslag uitbrengen bij de leidende ambtenaar (architect, ingenieur of districtchef) en samenwerken met zijn collega’s en de andere controlediensten
 • de verrekeningen of kostenramingen voorbereiden om ze met de leidende ambtenaar te bespreken
 • ter plaatse onderhandelen, adviezen formuleren/oplossingen aanreiken en beslissingen nemen

 

Als
administratief beheerder
  zorgen voor een volledige administratieve opvolging van de werken

teneinde

  een gestructureerd overzicht te hebben over alle aspecten van de werken en alle afspraken vast te leggen.

 

Voorbeelden van taken
 • administratief opvolgen van de gemaakte (en herziene) afspraken met de externe bouwfirma’s: oplossingen mbt de kwaliteit van de werken, wijzigingen tegenover plannen en bestek
 • administratief opvolgen van de opmerkingen met huurder-gebruikers van het gebouw inzake schade aan de gebouwen
 • de post voorbereiden, bijvoorbeeld de PV’s van vaststelling, de definitieve PV’s
 • de notulen van de vergaderingen voorbereiden (bijvoorbeeld de algemene bouwplaatsvergaderingen, de meer technische vergaderingen, de planningsvergaderingen) en de PV’s opmaken
 • gegevens invoeren in de databank, follow-up van de databank

 

Als
contactpersoon
  de communicatie verzorgen tussen de verschillende partijen (huurders/bezetters van gebouwen, verhuurders/eigenaars van gebouwen, andere overheden zoals brandweer, bouwdiensten, politie,… en collega’s)

teneinde

  erop toe te zien dat iedereen over de juiste informatie beschikt, dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat deze worden nageleefd.

 

Voorbeelden van taken
 • Verzorgen van briefwisseling (brieven, fax, nota’s)
 • Verschaffen van inlichtingen, specifieke informatie (schriftelijk of mondeling)
 • Doorsturen van informatie naar derden
 • Schriftelijk vastleggen van afspraken

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Architect, ingenieur of districtchef

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.