Afdrukken

Penitentiair bewakingsassistent (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV001

Niveau: C

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Uitvoeren van controle- en begeleidingsopdrachten m.b.t. gedetineerden (*) in een penitentiaire (of gelijkgestelde) inrichting

teneinde

de uitvoering van een legale, veilige en humane detentie mee te helpen verzekeren.

* Hiermee wordt gedetineerden en/of geïnterneerden bedoeld. In de rest van de tekst moet onder gedetineerden steeds gedetineerden en/of geïnterneerden worden begrepen.

 

Resultaatgebieden
Als
veiligheidsmedewerker
  alle voorziene interne en externe controles uitvoeren

teneinde

  de naleving van de veiligheidsvoorschriften in specifieke omstandigheden te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Uitvoeren van controles van personen, installaties, ruimtes
 • Toezicht houden op gedetineerden tijdens recreatieve, socio-culturele, educatieve en andere activiteiten
 • Toezicht houden op gebouwen en veiligheidsinstallaties, rapporteren van defecten aan de bevoegde persoon of dienst
 • Rapporteren van incidenten en communiceren van voor de veiligheid relevante informatie aan de hiërarchie en/of collega’s

 

Als
begeleider
  organiseren van het dagelijks leven van de gedetineerden binnen de penitentiaire inrichting

teneinde

  een humane en zinvolle strafuitvoering mee te helpen verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Plannen en begeleiden van de voorziene faciliteiten voor gedetineerden (telefoon, briefwisseling, …)
 • Bedelen van maaltijden, kantinegoederen, kledij, …
 • Toezien op de hygiënische en sanitaire omstandigheden en leefgewoonten van gedetineerden op de sectie en, indien mogelijk, initiatieven nemen om deze te verbeteren

 

Als
aanspreekpunt voor de gedetineerde
  instaan voor een respectvolle behandeling en een correcte dienstverlening ten aanzien van gedetineerden

teneinde

  bij te dragen tot een sereen klimaat in de penitentiaire inrichting.

 

Voorbeelden van taken
 • Beantwoorden van vragen van gedetineerden op een integere en objectieve wijze
 • Overmaken van vragen van gedetineerden aan andere diensten/personen binnen de inrichting
 • Initiatieven nemen om de relaties tussen gedetineerden onderling en tussen personeel en gedetineerden te verbeteren
 • Behandelen van klachten van gedetineerden op een transparante wijze

 

Als
contactpersoon voor de collega’s
  goede contacten onderhouden met de collega’s

teneinde

  bij te dragen tot een goede communicatie binnen de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • Doorgeven van alle nuttige informatie waarvan men tijdens de dienst kennis neemt
 • Deelnemen op een constructieve wijze aan (multidisciplinair) teamoverleg en werkvergaderingen
 • Beantwoorden van informatieve vragen van de collega’s

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Technisch deskundige bewaking

Vragen

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

Penitentiair bewakingsassistent- ploegchef

Alle functionele informatie betreffende de bewakings- en controleopdrachten

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Penitentiair bewakingsassistent- ploegchef

Taakverdeling

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Penitentiair bewakingsassistent- ploegchef

Vragen

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

Penitentiair bewakingsassistent- ploegchef

Regelgevende voorschriften

Schriftelijk

ad hoc

Collega’s

Vragen, adviezen

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Andere personeelsleden (psychologen, … )

Vragen

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Technisch deskundige bewaking

Vragen en antwoorden

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

Penitentiair bewakingsassistent- ploegchef

Alle functionele informatie betreffende de bewakings- en controleopdrachten

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Penitentiair bewakingsassistent- ploegchef

Vragen en antwoorden, problemen

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Collega’s

Alle functionele informatie betreffende de bewakings- en controleopdrachten

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Andere personeelsleden (psychologen, … )

Alle informatie die nuttig is voor hun taakuitvoering

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

Andere personeelsleden (psychologen, … )

Inlichtingen over de detentieomstandigheden binnen de reglementaire beperkingen

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Penitentiair bewakingsassistent-ploegchef

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Binnen de vastgestelde regels, het oplossen van operationele problemen die zich stellen tijdens de dagelijkse uitvoering van de taken.
 • Waar de werkorganisatie het toelaat, op dagelijkse basis prioriteiten stellen met betrekking tot het eigen werk.
 • Het tijdelijk verwijderen van een gedetineerde die moeilijkheden veroorzaakt (niet-efficiënt, tucht…).

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Alles wat afwijkt van het normale takenpakket, reglementaire bepalingen en vastgestelde regels specifiek voor de functie.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet relevant.

 

Eigen werkbudget

Niet relevant.

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Niet relevant.

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Interne werkprocedures.
 • Dienstnota’s, interne onderrichtingen.
 • Het Algemeen Reglement, de Bijzondere Instructie van toepassing op de personeelsleden van de buitendiensten, Algemene Instructie voor de strafinrichtingen.
 • Statuut van het rijkspersoneel en andere reglementaire bepalingen.
 • Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.
 • Arbeidsreglement.

 

Welke vernieuwingen
 • Kan suggesties doen met betrekking tot het verbeteren van de werking van de dienst.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Reglementaire bepalingen en vastgestelde regels.
 • Externe regelgeving (wetten, …).
 • Het huishoudelijk reglement.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.