Afdrukken

Penitentiair technisch assistent keuken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV003

Niveau: C

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Begeleiden, leiden van gedetineerden* die tewerkgesteld zijn binnen de keukendiensten van de penitentiaire inrichtingen

teneinde

bij te dragen tot het klaarmaken en verdelen van kwaliteitsvolle maaltijden

 

Bewaken van gedetineerden* die tewerkgesteld zijn binnen de keukendiensten van de penitentiaire inrichtingen

teneinde

de veiligheid binnen de keukendiensten te garanderen.
(*)Hiermee wordt gedetineerden en/of geïnterneerden bedoeld. In de rest van de tekst moet onder gedetineerden steeds gedetineerden en/of geïnterneerden worden begrepen.

 

Resultaatgebieden
Als
logistiek beheerder
  Instaan voor het beheer van het keukenmateriaal en voor de grondige reiniging van de keuken

teneinde

  over het nodige materiaal te beschikken en steeds te voldoen aan de regels inzake hygiëne (HACCP, …).

 

Voorbeelden van taken
 • Naleven van de instructiefiche en de gebruiksaanwijzing van het materiaal en de machines.
 • Verzekeren van de controle en de opvolging van het onderhoud van het materiaal, de machines en het gebruik van het rollend materiaal.
 • Nazicht van het materiaal en de machines voor en na het werk.
 • Reinigen van de keuken.

 

Als
coördinator
  Instaan voor de organisatie van het werk van de gedetineerden die tewerkgesteld zijn binnen het keukenteam en voor de handhaving van de orde en discipline in de keuken

teneinde

  een optimale dienstverlening te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Verdelen van het werk over de gedetineerden rekening houdend met hun attitude en competenties.
 • In staat zijn het werk uit te leggen aan de gedetineerden en ervoor te zorgen dat het werk correct uitgevoerd wordt.
 • Kennis van de reglementaire voorschriften en het correct toepassen ervan.
 • Voorkomen en zo nodig oplossen van conflicten.

 

Als
coach
  Motiveren van de gedetineerden die tewerkgesteld zijn binnen het keukenteam

teneinde

  de prestaties van de gedetineerden te optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • Ondersteunen van de gedetineerden bij het uitvoeren van hun taken.
 • Instaan voor de training-on-the-job van nieuwe gedetineerden binnen het keukenteam.

 

Als
bewaker
  Bewaken van de gedetineerden die tewerkgesteld zijn binnen het keukenteam

teneinde

  de veiligheid binnen de keuken te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Toezicht houden op de gedetineerden die deel uitmaken van het keukenteam.
 • Controleren van het keukenmateriaal (gebruiksvoorwerpen) en summiere fouille van de gedetineerden.
 • Uitvoeren van het appel en opvolgen van de bewegingen.
 • Nemen van adequate maatregelen in geval van een incident (verwijdering, …) en rapporteren van een incident aan de bewuste dienst(en).

 

Als
kok
  Instaan voor de bereiding van kwaliteitsvolle maaltijden

teneinde

  smaakvolle en voedzame gerechten te kunnen voorschotelen.

 

Voorbeelden van taken
 • Uitvoeren van de mise en place (hoeveelheden bepalen, kiezen, klaarzetten, controleren, reinigen, …).
 • Tijdig klaarmaken, (pro)portioneren en verdelen/bedelen van de maaltijden.

 

Als
contactpersoon
  Contacten onderhouden met de hiërarchie, de medewerkers (collega’s, gedetineerden, …) en de externe partners

teneinde

  bij te dragen tot een goede communicatie binnen de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • Beantwoorden van vragen van de hiërarchie, de medewerkers en de externe partners.
 • Overbrengen van alle nuttige informatie op een pertinente manier.
 • Efficiënt samenwerken met de externe partners (leveranciers, externe firma’s, …) volgens de geldende richtlijnen.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Technisch deskundige logistiek keuken

Vragen

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

Assistant technique pénitentiaire-chef d'équipe cuisine

Toutes les informations fonctionnelles sur la préparation des repas

Verbalement et par écrit

dagelijks

Penitentiair technisch assistent- ploegchef keuken

Taakverdeling

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Penitentiair technisch assistent- ploegchef keuken

Vragen

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

Penitentiair technisch assistent- ploegchef keuken

Regelgevende voorschriften

Schriftelijk

ad hoc

Gedetineerden

Vragen

Mondeling

dagelijks

Collega’s

Vragen, adviezen

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Externe partners

Vragen

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Technisch deskundige logistiek keuken

Vragen en antwoorden

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

Penitentiair technisch assistent- ploegchef keuken

Vragen en antwoorden, problemen

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Gedetineerden

Taakverdeling

Mondeling

dagelijks

Collega’s

Vragen en antwoorden, adviezen

Mondeling en schriftelijk

dagelijks

Externe partners

Vragen en antwoorden, adviezen

Mondeling en schriftelijk

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Penitentiair technisch assistent – ploegchef keuken

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De verdeling van de taken binnen de ploeg gedetineerden met inachtneming van de door de hiërarchie vastgestelde prioriteiten.
 • De uitvoeringswijze van de te realiseren taken door de gedetineerden
 • Het tijdelijk verwijderen van een gedetineerde die moeilijkheden veroorzaakt (niet-efficiënt, tucht…).

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Alles wat afwijkt van het normale takenpakket, reglementaire bepalingen en vastgestelde regels specifiek voor de functie.
 • Contacten met de externe partners.
 • Zijn uurroosters, zijn verloven.
 • Het eventueel te bestellen materiaal, grondstoffen, machines of gereedschap.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet relevant.

 

Eigen werkbudget

Niet relevant.

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Niet relevant.

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen
 • Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
 • Elke reglementering die onmiddellijk verband houdt met de uitgeoefende functie (o.a. HACCP)
 • Huishoudelijk Reglement
 • Arbeidsreglement

 

Welke vernieuwingen
 • Kan suggesties doen met betrekking tot het verbeteren van de werking van de dienst.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
 • Statuut van het Rijkspersoneel
 • Circulaire betreffende het deontologisch kader van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.