Afdrukken

Erfgoedbewaker (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV006

Niveau: D

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Uitvoeren van bewakings- en veiligheidsactiviteiten in al dan niet publiek toegankelijke ruimtes van een erfgoedinstelling

teneinde

het erfgoed, de instelling, het personeel en de bezoekers te vrijwaren van schade veroorzaakt door derden, incidenten of natuurfenomenen.

 

Resultaatgebieden
Als
bewakingsagent
  waken over het patrimonium en de algemene veiligheid (binnen de context van de wetgeving van de private veiligheid)

teneinde

  schade aan het erfgoed, de gebouwen en de installaties te vermijden en het welzijn van de aanwezigen te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Controleren van de bewakingszone/post en de werkmiddelen
 • Signaleren van veiligheids- en beveiligingsproblemen
 • Beveiligen/bewaken van een zone/post en rapporteren van de vaststellingen
 • Interveniëren bij veiligheidsrisico’s en incidenten
 • Toegangscontrole tot de gebouwen, dit voor zowel de bezoekers als de medewerkers van de instelling

 

Als
onthaalmedewerker
  bezoekers verwelkomen en wegwijs maken

teneinde

  hen een aangenaam bezoek te bezorgen.

 

Voorbeelden van taken
 • Antwoorden met een correct taalgebruik op vragen van de bezoekers
 • Tonen van het parcours en de faciliteiten
 • Hulp bieden aan de bezoeker (met speciale zorgvragen)

 

Als
eerste aanspreekpunt
  bezoekers te woord staan bij vragen en klachten en deze beantwoorden of doorgeven

teneinde

  de klanttevredenheid te verhogen en de algemene werking te verbeteren.

 

Voorbeelden van taken
 • Opvangen van opmerkingen en klachten
 • Uitleggen van de redenen van de richtlijnen van het bezoekersreglement
 • Antwoorden op een correcte en diplomatische manier
 • Rapporteren van de feedback ten aanzien van de functionele chef
 • Vragen en klachten die de bevoegdheid van de functie overschrijden doorgeven aan de functionele chef of andere betrokkenen in de publiekswerking

 

Als
evacuatiesteward
  het evacueren van aanwezige bezoekers en personeel na een evacuatiebevel

teneinde

  de bezoekers en het personeel in veiligheid te brengen bij een incident of calamiteit

 

Voorbeelden van taken
 • (Preventief) Controleren van de nooduitgangen
 • Hulp bieden bij het ontruimen van de gebouwen
 • Verifiëren van ruimtes en zones
 • Begeleiden van bezoekers en personeel naar het verzamelpunt
 • Informeren van de directie(s) en hulpdiensten

 

Als
lid van de eerste interventieploeg
  tussenkomen bij beginnende incidenten zoals brand en waterlekken

teneinde

  calamiteiten te vermijden en de schade te beperken en dit tot overname door de hulpdiensten

 

Voorbeelden van taken
 • Controleren van de eerste interventiemiddelen
 • Gebruiken van de eerste interventiemiddelen
 • Communiceren volgens de noodprocedures
 • Uitvoeren van de noodprocedures
 • Informeren van de hulpdiensten

 

Als
hulpverlener
  eerste hulp bieden aan personen in nood of bij ongelukken

teneinde

  de situatie van het slachtoffer te stabiliseren tot de professionele hulpdiensten kunnen overnemen

 

Voorbeelden van taken
 • Verifiëren van de aanwezigheid van het EHBO-materiaal
 • Toedienen van eerste zorgen en uitvoeren van reanimatie
 • Communiceren volgens de noodprocedures
 • Handelen volgens de vooropgestelde procedures
 • Informeren van de hulpdiensten

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie

procedures, instructies, veiligheidscommuni-catie

Briefing, dienstnota’s, opleiding, (intern, extern), bijscholingen

Dagelijks, periodiek, (meer)jaarlijks

bezoekers

vragen om informatie of hulp

mondeling

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie

vragen/antwoorden, schriftelijke/ mondelinge feedback, behoeften

mondeling, schriftelijk, vergadering;

wanneer nodig

bezoekers

antwoorden, hulp

mondeling

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de chef bewaking/ploegchef of het assistent-diensthoofd bewaking/sectorchef of het diensthoofd bewaking

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Dagelijkse acties t.a.v. bezoekers binnen de grenzen van zijn rollen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • overige taken

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Afhankelijk per FWI (Federale Wetenschappelijke Instelling)

 

Eigen werkbudget

0

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Wet op de private en bijzonder veiligheid (10 april 1990)
 • Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacywet ; enkel voor camerabewaking)

 

Welke vernieuwingen
 • Ad hoc oplossingen voor vragen van bezoekers
 • Eerste begeleiding bij crisissituaties

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Specifieke aspecten van de erfgoedinstelling

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.