Afdrukken

Boekhouder – afdelingsverantwoordelijke (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BB002

Niveau: B

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Coördineren, ondersteunen, controleren en uitvoeren van verschillende taken die worden uitgevoerd in het kader van het boekhoudkundig proces van de “directie Financiën”.

teneinde

een betrouwbare boekhouding te kunnen voorleggen.

 

Organiseren en nakijken van de boekhoudkundige processen

teneinde

tijdig de nodige verslagen te bezorgen, met optimale resultaten.

 

Resultaatgebieden
Als
Boekhouder
  de boekhoudkundige bewerkingen op correcte wijze registreren

teneinde

  een betrouwbare boekhouding op te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • Opstellen van boekhoudkundige documenten zoals het dagboek, het grootboek, jaarbalans en jaarrekening van het RIZIV;
 • De nodige informatie vragen bij de medewerkers en bij de verschillende diensten van de afdeling " Financieel beheer";
 • Voorbereiden van de operaties in het kader van de afsluiting van het boekhoudkundig jaar en van het opstellen van het boekhoudkundig verslag van het RIZIV;
 • Verslag uitbrengen bij de hiërarchische meerderen over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden met het oog op de afsluiting.

 

Als
Controleur
  toezicht houden op de boekhoudkundige bewerkingen

teneinde

  binnen de vastgestelde termijn correcte boekhoudkundige documenten en jaarverslagen voor te leggen.

 

Voorbeelden van taken
 • De door de medewerkers uitgevoerde boekhoudkundige registraties controleren;
 • De door de medewerkers samengestelde justificatiedossiers nakijken;
 • De door de andere RIZIV-diensten verstrekte informatie n nakijken;
 • De situatie van de wachtrekeningen in het oog houden.

 

Als
Adviseur
  leveren van advies inzake het oplossen van boekhoudkundige problemen aan hiërarchische meerderen en aan derden (revisoren, Rekenhof, Normalisatiecommissie….)

teneinde

  hen te informeren en te helpen bij het nemen van beslissingen in de desbetreffende domeinen.

 

Voorbeelden van taken
 • Antwoorden op de vragen die worden gesteld door de verantwoordelijken van de afdeling "Financieel beheer", door de directie van de andere diensten of door onafhankelijke controleorganen;
 • Antwoorden op de vragen met betrekking tot de boekhouding of de financiën die derden stellen per telefoon, mail of brief.

 

Als
Coördinator
  verdelen van het werk en controleren en evalueren van het werk dat door het team wordt geleverd.

teneinde

  de door de hiërarchie vastgestelde doelstellingen te halen en een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.

 

Voorbeelden van taken
 • Waken over een gelijkmatige en coherente verdeling van het werk onder de medewerkers van het team;
 • De activiteiten van het team coördineren;
 • Toezien op het werk dat door de medewerkers wordt verricht en op de kwaliteit die zij leveren bij het uitvoeren van hun taken.

 

Als
coach
  motiveren en begeleiden van de medewerkers in het kader van hun dagelijkse activiteiten en erover waken dat de kennis, attitude en vaardigheden aanwezig zijn.

teneinde

  die kennis, attitude en vaardigheden optimaal te benutten en te optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • De capaciteiten van de medewerkers evalueren (in het kader van de ontwikkelcirkels);
 • Constructieve feedback leveren en wijzen op wat moet worden verbeterd;
 • De medewerker bewust maken van zijn verantwoordelijkheden;
 • De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in het team en bij het aanleren van nieuwe taken;
 • Optreden in geval van problemen of conflicten die verband houden met de professionele relaties of met de werking van het team.

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De verantwoordelijke van de afdeling "Financieel beheer”

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau B Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.