Afdrukken

Verantwoordelijke bewaking – penitentiaire instelling (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV002

Niveau: B

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Aansturen en opvolgen van de werkzaamheden van het bewakingspersoneel

teneinde

op een efficiënte manier de operationele doelstellingen van de inrichting, op gebied van veiligheid en bewaking, te bereiken, in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de FOD Justitie en het DG EPI (Penitentiaire Inrichtingen).

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  zorgen voor de dagdagelijkse organisatie van de taken en toezien op de kwalitatieve uitvoering van de administratieve en operationele taken

teneinde

  een goed verloop van de diensttaken te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • Een planning opstellen, prioriteiten bepalen, organiseren en opvolgen van taken van medewerkers op collectief en individueel vlak
 • Concrete richtlijnen, verantwoordelijkheden overmaken aan de directe medewerkers
 • Toezien op de correcte uitvoering van de taken
 • Oplossen van (operationele) problemen en conflicten
 • Organiseren en leiden van vergaderingen

 

Als
coach
  stimuleren van de competentieontwikkeling en van de motivatie van zijn/haar medewerkers

teneinde

  de dienst optimaal te laten functioneren.

 

Voorbeelden van taken
 • Leveren van een bijdrage aan de opleiding (nieuwe medewerkers op de werkvloer, lokale vormingsinitiatieven, on-the-job training voor medewerkers, …)
 • Feedback geven aan medewerkers
 • Beantwoorden van vragen vanwege medewerkers betreffende uit te voeren taken en/of werkprocedures
 • Inschatten van de noden voor opleiding, de hiërarchie informeren over deze noden en opleidingsvoorstellen doen
 • Toepassen van de ontwikkelcirkels bij de medewerkers waarvan men de functionele chef is (functiegesprek, planningsgesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek)

 

Als
adviseur
  formuleren van concrete verbetervoorstellen t.a.v. de directie

teneinde

  de algemene werking van de inrichting op vlak van veiligheid te optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • Adviseren van de directie inzake veiligheidsmateries en alles wat de veiligheid kan verbeteren
 • Peilen naar suggesties bij collega’s en medewerkers om de werking van de dienst te verbeteren
 • Evalueren van mogelijke problemen bij de toepassing van procedures en regelgeving

 

Als
contactpersoon
  contacten onderhouden met de hiërarchie, de medewerkers alsook met de gedetineerden

teneinde

  bij te dragen tot een goede communicatie binnen de organisatie.

 

Voorbeelden van taken
 • Bijwonen van overlegvergaderingen en verzekeren van informatiedoorstroming naar de medewerkers en collega’s
 • Beantwoorden van informatieve vragen van de medewerkers, de hiërarchische oversten en de vertegenwoordigers van andere diensten
 • Doorsturen van informatie naar andere diensten (in het bijzonder naar het hoofdbestuur)
 • Onthalen en begeleiden van bezoekers van de inrichting

 

Als
projectmedewerker
  actief meewerken aan projecten

teneinde

  de innovatieve doelstellingen van de organisatie op gebied van veiligheid en bewaking te realiseren.

 

Voorbeelden van taken
 • Fungeren als contactpersoon voor een welbepaald project
 • Verslagen opstellen voor de directie aangaande het project
 • Implementeren en opvolgen van een project binnen de eigen inrichting
 • Kennis aangaande projectwerking, -methodologie en best practices delen met andere inrichtingen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Inrichtingshoofd van de penitentiaire inrichting

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.