Afdrukken

Muteur (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BB005

Niveau: B

Functiefamilie : Dossierbeheerders

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het uitvoeren van de mutaties in de interne applicatie van de dienst (SLR4)

teneinde

de betaling correct en binnen de juiste termijn uit te voeren en er te waken over de juistheid van de gegevens in de databank -- Mutaties : aanpassingen met een impact op de betaling van de wedden, de toelages en bijslagen net zoals voor de premies of de aanpassing van de persoonsgegevens

 

Het opvolgen van de terugvordering van onterechte betalingen evenals het opstellen van een afbetalingsplan in overeenstemming met de richtlijnen

teneinde

de teveel betaalde gelden terug te krijgen.

 

Resultaatgebieden
Als
informatieverzamelaar
  gegevens en/of documenten verzamelen en ordenen met betrekking tot mutaties

teneinde

  te beschikken over alle elementen voor de verdere verwerking van de mutaties.

 

Voorbeelden van taken
 • Mutaties van de verschillende personeelsdiensten of gerelateerde informatie ontvangen
 • Informatie of verduidelijkingen bij de personeelsdiensten of functionele chefs inwinnen
 • Informatie in de verschillende gegevensbestanden opzoeken
 • Verschillende opgaves van de mutaties en andere documenten ordenen

 

Als
dossierbehandelaar
  het dossier (mutatieopgaves) analyseren en/of controleren en de geldende reglementering of procedures erop toepassen

teneinde

  een conclusie te kunnen trekken in het dossier gebaseerd op alle elementen

 

Voorbeelden van taken
 • De volledigheid en de correctheid van de informatie in de mutatieopgaves verifiëren en documenten aanvullen of aanpassen volgens de procedures of geldende reglementering
 • Mutaties (inbrengen van gegevens) uitvoeren in de interne applicatie van de dienst volgende de procedures en reglementering en de afgewerkte dossiers controleren ( voor de controleurs)
 • Betaling achterstallen en onterechte betalingen beheren evenals wijze van terugvordering bepalen
 • De eventuele navordering van de betalingen en terugbetalingen controleren

 

Als
contactpersoon
  inlichtingen verstrekken en vragen of klachten van interne of externe klanten met betrekking tot het dossier beantwoorden

teneinde

  hen volledige informatie over het dossier te verstrekken of een antwoord te bieden op de vraag of klacht.

 

Voorbeelden van taken
 • Vragen of klachten ontvangen, de aard ervan onderzoeken en bijkomende informatie inwinnen
 • Uitleg met betrekking over fiscale vragen , de verloning, vakantiegeld, weddefiche , enz aan de klanten verstrekken
 • De betrokken partijen op de hoogte houden van de stand van zaken
 • De personeelsdiensten informatie over de mutualiteit, pensioenen, weddefiches, enz verstrekken
 • Vragen, klachten en/of geschillen behandelen volgens de procedures of voorschriften of deze doorverwijzen naar gespecialiseerde personen en diensten

 

Als
gegevens- en/of documentatiebeheerder
  de administratieve opvolging van de dossiers verzekeren en informatie klasseren

teneinde

  de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • De dossiers en/of documenten opbergen volgens de indelingsprincipes
 • Gegevens ordenen en deze toekennen aan de categorieën van de gegevensbank
 • De databank actueel houden door op de afgesproken tijdstippen nieuwe of gewijzigde gegevens in te voeren
 • De te behandelende zaken en de bijbehorende jurdische stukken ordenen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de personeelsdiensten van de verschillende FOD’s

mutatieopgaves en andere documenten (vb besluiten)

op papier, elektronische versie

iedere dag

de personeels-diensten van verschillende parastatalen

mutatieopgaves en andere documenten ( vb. besluiten)

op papier, elektronische versie

iedere dag

de personeels-diensten van verschillende agentschappen

mutatieopgaves en andere documenten ( vb. besluiten)

op papier, elektronische versie

iedere dag

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de personeels-diensten van de verschillende FOD’s

financieel ( de activiteiten die ervoor zorgen dat er een betaling/ overschrijving van terugbetalingen achterstallen) en alle gerelateerde informatie

mondeling, schriftelijk mail, weddefiches

iedere dag

de personeels-diensten van verschillende parastatalen

financieel ( de activiteiten die ervoor zorgen dat er een betaling/ overschrijving van terugbetalingen achterstallen) en alle gerelateerde informatie

mondeling, schriftelijk mail, weddefiches

iedere dag

de personeelsdiensten van verschillende Agentschappen

financieel ( de activiteiten die ervoor zorgen dat er een betaling/ overschrijving van terugbetalingen achterstallen) en alle gerelateerde informatie

mondeling, schriftelijk mail, weddefiches

iedere dag

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

A1 ( DBB106) , A2 ( DBB 107) of A3 ( DPO308)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • mutatieopgaves en deze inbrengen in het informaticasysteem
 • verstrekken van informatie of oplossingen voor problemen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Alle materie die afwijkt van de reglementering en procedures
 • Complexe vragen waarvoor een interpretatie is vereist

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • De reglementering rond het geldelijk statuut, sociale wetgeving, fiscaliteit en de statuten

 

Welke vernieuwingen
 • Aanpassingen aan de reglementering die in de praktijk niet toepasbaar zijn en aanvragen tot het aanpassen van de reglementering

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Reglementering

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.