Afdrukken

Administratief deskundige interne controle (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : PO003

Niveau: B

Functiefamilie : Ondersteuners

Beroepscategorie : 10. Personeel en Organisatie (PO)
Doel van de functie

Inhoudelijke ondersteuning bieden bij en actief meewerken aan de analyse, het beheer en de implementatie van de interne controle binnen de gehele organisatie en administratief ondersteunen van de cel interne controle

teneinde

bij te dragen tot de optimale werking van de interne controle en van de organisatie

 

Resultaatgebieden
Als
administratief medewerker
  instaan voor de administratieve ondersteuning en opmaak van documenten

teneinde

  bij te dragen tot de optimale werking van de cel interne controle.

 

Voorbeelden van taken
 • verzamelen, analyseren en verwerken van de gegevens van de verschillende organisatie-entiteiten
 • actualiseren van bestaande documenten
 • opmaken van communicaties (intranet, etc.)
 • opmaken van de planning voor de werkzaamheden van de cel

 

Als
documentbeheerder
  instaan voor de correcte opvolging van de documenten verbonden aan de activiteiten van de cel interne controle

teneinde

  steeds over correcte en recente informatie te beschikken.

 

Voorbeelden van taken
 • beheren van de instroom en uitstroom van informatie
 • ontwikkelen, beheren, opvolgen en bijwerken van gegevens in opvolgingssysteem (databank)
 • klasseren van de informatie en documenten

 

Als
expert
  ondersteuning bieden aan proceseigenaars binnen de operationele diensten bij het actualiseren van de procedures en werkmethodes

teneinde

  te beantwoorden aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door de cel interne controle binnen het Fonds voor de beroepsziekten.

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan het opstellen van methodologische instrumenten
 • melden van elke verandering die moet worden aangebracht aan de procedures en gebruikershandleidingen, verschaffen van informatie betreffende de procedures en methodes aan collega’s die dit nodig hebben
 • deelnemen aan vergaderingen met andere instellingen inzake de diverse activiteiten van de cel interne controle
 • opvolgen van het theoretisch en wettelijk kader inzake interne controle

 

Als
contactpersoon met andere diensten
  instaan voor een optimale communicatie betreffende de werkzaamheden en bevoegdheden van de cel interne controle

teneinde

  de efficiëntie van de toegepaste procedures te verhogen.

 

Voorbeelden van taken
 • Beantwoorden van vragen van betrokken diensten binnen een zo kort mogelijke termijn op een effectieve manier
 • Vergemakkelijken van de toegang tot informatie voor de betrokken diensten (centralisatie van de informatie)

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Alle medewerkers binnen de organisatie

Vragen

Mail en telefoon

Dagelijks

Management en Diensthoofden

Procedures, Nota’s, …

Documenten, Briefwisseling, Mail en telefoon, …

Wekelijks

Andere instellingen van Sociale Zekerheid

PV’s, Reglementering

Documenten, Briefwisseling, Mail en telefoon, …

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Alle medewerkers binnen de organisatie

Antwoorden, Presentaties, …

Mail en telefoon, Mondeling, …

Dagelijks

Management en Diensthoofden

Procedures, Nota’s, …

Documenten, Briefwisseling, Mail en telefoon, …

Wekelijks

Andere instellingen van Sociale Zekerheid

PV’s, Reglementering

Documenten, Briefwisseling, Mail en telefoon, …

Ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Teamverantwoordelijke van de cel interne controle

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Zijn werkorganisatie
 • Contacten binnen de eigen organisatie
 • Praktisch beheer van de gegevens in de databanken

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Beslissingen die impact hebben op de organisatie
 • Validatie van documenten
 • Verloven

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

NVT

 

Eigen werkbudget

NVT

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. NVT

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Procedures en werkmethodes van het FBZ
 • COSO/INTOSAI (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission))-model
 • Wetgeving die van toepassing op de verschillende werkdomeinen

 

Welke vernieuwingen
 • Suggesties voor verbeteringen ter optimalisatie van het functioneren van de organisatie als geheel

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • COSO/INTOSAI-model
 • COSO/INTOSAI-model Koninklijk besluit van 17/08/2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.