Afdrukken

Catalograaf (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : CO011

Niveau: B

Functiefamilie : Productbewerkers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Bibliografische notities opstellen volgens de richtlijnen en het gebruik van de catalografische normen bevorderen (onomastiek) en/of de inhoud van de gecatalografeerde documenten identificeren en uitdrukken volgens standaardnormen (analyse)

teneinde

van de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek van België een referentie terzake te helpen maken.

 

Resultaatgebieden
Als
onomastisch catalograaf
  schrijven van catalografische notities voor de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek

teneinde

  bij te dragen aan het deskundig beheer van de catalogus.

 

Voorbeelden van taken
 • In de Vubis-software verschillende soorten documenten catalograferen (monografieën, tijdschriften, jaarboeken, cd’s, dvd’s, stripverhalen, tentoonstellingscatalogi, doctoraatsthesissen, brochures, school- en universiteitsboeken, toeristische gidsen…).
 • Voorafgaand aan elke nieuwe opname in de catalogus de aanwezigheid van dubbele exemplaren controleren (verschillende vormen van eenzelfde document en/of van zijn auteurs) en dit verhelpen.
 • Het document analyseren en de verschillende velden van de notitie invullen (titel en vermelding inzake verantwoordelijkheid, uitgave, collatie, reeks, ISBN…) met inachtneming van de toepasselijke regels.
 • De bestanden ‘auteurs’ en ‘uitgevers’ aanvullen (geboorte- en overlijdensdata, adellijke titel…).
 • Zo nodig aanvullende informatie opzoeken op internet (catalogi van andere bibliotheken, Electre, Google…).

 

Als
analytisch catalograaf
  toewijzen van één of meer onderwerpen aan een document en deze toevoegen aan de catalografische notitie

teneinde

  het opzoeken van documenten in de geïnformatiseerde catalogus te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • Het document analyseren en het (of de) behandelde onderwerp(en) bepalen.
 • De meest relevante onderwerpen selecteren.
 • De onderwerpen op gestandaardiseerde wijze uitdrukken met behulp van de analytische thesaurus van de Library of Congress (Library of Congress Subject Headings) en onderwerpen van het Engels vertalen in het Frans en het Nederlands.
 • De Vubis-software gebruiken.
 • De al toegewezen onderwerpen verbeteren en corrigeren.

 

Als
catalografisch deskundige
  opleiden van de collega’s op het gebied van onomastische en analytische catalografie

teneinde

  hen in staat te stellen bij te dragen tot de productie van een kwaliteitsvolle catalogus.

 

Voorbeelden van taken
 • De eigen catalografische kennis ontwikkelen en updaten.
 • Nieuwe collega’s opleiden.
 • Nota’s en korte handleidingen schrijven.
 • Collega’s ondersteunen bij de uitvoering van hun werk: hun feedback geven, hun vragen beantwoorden en hen bijstaan met advies

 

Als
corrector
  nalezen en verbeteren van de bestaande onomastische notities

teneinde

  de catalogus te verbeteren en de juistheid ervan te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • De bestaande onomastische notities controleren en verbeteren (met het document in de hand).
 • Onvolledige notities aanvullen.
 • Bijzondere aandacht besteden aan de spelling en vertaalfouten.
 • Zo nodig naslagwerken raadplegen.

 

Als
collectiebeheerder
  ontvangen van documenten, deze etiketteren en stempelen en er een boeknummer aan toekennen

teneinde

  de documenten volgens de richtlijnen te klasseren in de boekenrekken van de Koninklijke Bibliotheek.

 

Voorbeelden van taken
 • De te catalograferen documenten ontvangen.
 • Aan elk gecatalografeerd document een boeknummer toekennen.
 • De documenten van een etiket voorzien of ze aan de etiketteringsdienst bezorgen.
 • De documenten stempelen.
 • De gecatalografeerde documenten naar de juiste afdeling brengen.

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het hoofd van de cel catalografie of de assistent/werkleider

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.