Afdrukken

Adviseur actuariaat en budget (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DEC002

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

Maken van complexe ramingen, auditrapporten, adviezen en analyses en het ontwikkelen van de hiervoor noodzakelijke rekenmodellen en rapporten voor het geheel van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering enerzijds en specifiek voor bepaalde deelsectoren anderzijds

teneinde

het management, de beheersorganen en de minister te ondersteunen in het nemen van lange termijn beslissingen met betrekking tot het systeem van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering.

 

Coördineren van de procedures begrotingen en rekeningen

teneinde

de ‘globale begrotingsdoelstellingen’ op te volgen voor de beslissingnemende instanties (management, beheersorganen, minister).

 

Resultaatgebieden
Als
actuaris
  maken van complexe ramingen, (audit)rapporten en analyses

teneinde

  tendensen te identificeren en te vertalen naar lange termijn evoluties met betrekking tot deel- en/of overkoepelende sectoren van de geneeskundige verzorging.

 

Voorbeelden van taken
 • Bepalen van de behoefte aan cijfergegevens.
 • Kiezen van aangepaste analyse- en vergelijkingsmethodes voor de gebruikte gegevens en ontwikkelen van de nodige rekenmodellen.
 • Opmaken van technische ramingen en de begroting van de diverse sectoren.
 • Analyseren van de financiële gegevens en het trekken van conclusies.
 • Opmaken van het globaal budget en rekeningen (ontvangsten – uitgaven).

 

Als
beleidsadviseur
  formuleren van beleidsaanbevelingen binnen één of meerdere domeinen van de geneeskundige verzorging (begrotingsbeleid, macro-economische analyse, statistieken,..), ondersteunen van de uitvoering van het beleid en het dragen van de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het werk van attachés en/of specialisten wanneer ze aan het domein worden toegewezen als projectmedewerker

teneinde

  aan de verantwoordelijken, directie, beheersorganen, beleidscel enz. de ondersteuning te bezorgen die relevant en noodzakelijk is voor de besluitvorming.

 

Voorbeelden van taken
 • Formuleren van adviezen en fungeren als referentie inzake zijn/haar expertisedomeinen, (begrotingsbeleid, macro-economische analyse, statistieken), deel- of overkoepelende sectoren van de geneeskundige verzorging.
 • Valideren van analyses van projectmedewerkers.
 • Uitvoeren van specifieke analyses.
 • Controleren van kwaliteit van de actuariële analyses van de attachés en/of specialisten.

 

Als
expert
  behandelen van de moeilijkste en overkoepelende sectoren en verstrekken van adviezen en actuariële analyseresultaten aan de verantwoordelijken, directie, beheersorganen, beleidscel, enz.

teneinde

  hen de informatie te bezorgen die relevant en noodzakelijk is voor hun besluitvorming.

 

Voorbeelden van taken
 • Opmaken van auditrapporten, evolutie van uitgaven, ...
 • Ontwikkelen van een reglementair kader bij fundamentele wijzigingen in de bestaande wetgeving of in geval van nieuwe projecten.
 • Toelichten van de analyseresultaten aan de directie, beheersorganen, beleidscel enz. en deze mogelijk bijsturen.
 • Deelnemen aan interne en externe vergaderingen met betrekking tot financiële aspecten.
 • Coachen (inhoudelijk) van attachés en/of specialisten van de dienst.

 

Als
ontwikkelaar
  ontwikkelen en optimaliseren van interne en externe elektronische gegevensmodellen zoals databanken, meet- en voorspellingsinstrumenten, simulatiemodellen, boordtabellen, rekenbladen, enz.

teneinde

  te beschikken over gegevens die op een efficiënte manier gebruikt kunnen worden en zo de precisie en de betrouwbaarheid van de analyse en de interpretatie van de gegevens continu te verbeteren.

 

Voorbeelden van taken
 • Inzamelen van de behoeften en deze voorstellen in gestandaardiseerde templates.
 • Ontwikkelen van databanken, rekenbladen, meetinstrumenten, ...
 • Doorvoeren van aanpassingen in databanken, rekenbladen, meetinstrumenten, enz. in functie van de noden of de opdracht geven om deze aan te passen.

 

Als
expert
  coördineren van de procedures begrotingen en rekeningen binnen het bevoegdheidsdomein van de organisatie

teneinde

  de “globale begrotingsdoelstellingen” op te volgen voor de beslissingnemende instanties (management, beheersorganen, minister).

 

Voorbeelden van taken
 • Integreren van ramingen en simulaties met betrekking tot de financiering van de verschillende sectoren.
 • Simuleren van de kosten op basis van de gegevens vanuit de verschillende sectoren.
 • Geven van advies bij het uitwerken van reglementering (de programmawet, andere reglementering, …).
 • Geven van advies mbt. beleidsopties (in het kader van regeringsbeslissingen, managementbeslissingen, rapporteringen, audits.
 • Maken van analyses en rapporten mbt. complexe, sectoroverschrijdende gegevens en informatie.

 

Als
kennisbeheerder
  verzamelen, verwerven en doorgeven van (historische) informatie en kennis van ontwikkelingen en wijzigingen in het kader van de ziekteverzekering

teneinde

  de eigen expertise en de expertise van de collega’s voor het uitvoeren van analyses te vergroten en de dienstverlening van de afdeling te optimaliseren.

 

Voorbeelden van taken
 • Opvolgen van de evolutie in het werkdomein door zelfstudie (lezen van studierapporten, Belgisch Staatsblad, notulen van commissies, …), door deel te nemen aan seminaries, studiedagen, opleidingen, enz.
 • Bewaren en ter beschikking stellen van informatie op een gestructureerde manier.
 • Instaan voor het organiseren van informatie-uitwisseling en kennisoverdracht met collega’s (stafvergaderingen).
 • Ontwikkelen en geven van opleidingen (Coopami, …).
 • ...

 

Als
redacteur
  opmaken en aanpassen van financiële rapporten, wetteksten, notulen enz. in samenwerking met de betrokken directies

teneinde

  relevante informatie op een gestructureerde manier ter beschikking te stellen aan de betrokken interne en externe partijen.

 

Voorbeelden van taken
 • Opmaken en publiceren van omzendbrieven (tarieven, boekhoudplan, ...).
 • Opstellen en aanpassen van technische teksten betreffende de financiële aspecten (nota’s voor de algemene raad, het verzekeringscomité, de overeenkomstencommissie, de commissie begrotingscontrole, ….
 • Opstellen van reglementaire procedures conform de genomen beslissingen.
 • Opmaken notulen.
 • ...

 

Als
gegevensbeheerder
  verzamelen, controleren, raadplegen en ter beschikking stellen van verschillende interne en externe cijfergegevens en –parameters

teneinde

  over een optimale en geactualiseerde informatiebasis te beschikken en een correcte analyse te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Verzamelen van geschikte financiële, statistische gegevens.
 • Formuleren van voorstellen van geschikte informatiebronnen, processen en instrumenten om gegevens te verzamelen.
 • Opvolgen van de beschikbaarheid van de gegevens.
 • Controleren van de gegevens (volledig, correct, …) en indien nodig bijkomende informatie opvragen.
 • Ter beschikking stellen van de nodige gegevens aan de betrokken partijen.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Sectorbeheerders actuariaat

Taken, Gegevens, Adviezen

Persoonlijk contact, Mail, Papier, Elektronische gegevensbestanden

Dagelijks

Multidisciplinaire team actuariaat

Statistische informatie

Persoonlijk contact, Mail, Papier, Elektronische gegevensbestanden

Dagelijks

Management, Andere diensten RIZIV

Technische en financiële informatie ivm opdrachten, Statistische datastromen

Persoonlijk contact, Mail, Papier, Elektronische gegevensbestanden

Continu

Raden en Commissies

Technische en financiële gegevens

Persoonlijk contact, Mail, Papier, Elektronische gegevensbestanden

Continu

Externe partners: Verzekeringsinstellingen, Zorgverstrekkers, Zorginstellingen, Burgers, Intermutualistisch agentschap (IMA), Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), Beleidscel, Monitoringcomité

Statistische informatie, Financiële analyses, Statistische datastromen

Persoonlijk contact, Mail, Papier, Elektronische gegevensbestanden

Ad hoc

Andere overheidsdiensten (Volksgezondheid, Planbureau, Begroting, Justitie, ...), Gemeenschappen, Gewesten

Statistische informatie, Financiële analyses, Statistische datastromen

Persoonlijk contact, Mail, Papier, Elektronische gegevensbestanden

Ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Management, Andere diensten RIZIV

Financiële analyses, Systeemwijzigingen, Statistische tabellen, Technische ramingen, Auditrapporten, Boordtabellen ivm dossiers, Budgetvoorstellen

Mail, Papier (rapport, ...), Elektronische gegevensbestanden

Continu

Raden en Commissies

Financiële analyses, Systeemwijzigingen, Statistische tabellen, Technische ramingen, Auditrapporten, Boordtabellen ivm dossiers, Budgetvoorstellen

Mail, Papier (rapport, ...), Elektronische gegevensbestanden

Continu

Rekenhof, OESO, Planbureau

Statistische gegevens

Mail, Elektronische gegevensbestanden

Ad hoc, Jaarlijks

Beleidscel

Statistische gegevens, Financiële analyses, Systeemwijzigingen, Statistische tabellen, Technische ramingen, Auditrapporten, Boordtabellen ivm dossiers, Budgetvoorstellen, Antwoorden op parlementaire vragen

Mail, Elektronische gegevensbestanden

Continu

Andere overheidsdiensten

Statistische informatie, Financiële analyses

Mail, Papier (rapport, …), Elektronische gegevensbestanden

Ad hoc

Zorgverstrekkers, Zorginstellingen, Burgers

Statistische gegevens

Mail, Papier (rapport, …), Elektronische gegevensbestanden

Ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

IEC002_Adviseur actuariaat - Coördinator

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De keuze van de bronnen voor het verzamelen van basisgegevens en informatie.
 • De keuze van geschikte meetinstrumenten.
 • De inhoud van de gegeven analyses en adviezen.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Publicatie van analyseresultaten, adviezen (nota’s voor de algemene raad, het verzekeringscomité, commissie begroting en controle, omzendbrieven, antwoorden op parlementaire vragen, ...).
 • Publiceren van teksten op de website van het RIZIV.
 • Volgen van opleidingen.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

De analyses en adviezen hebben betrekking op de de ontvangsten en de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging : +/-30 miljard euro.

 

Eigen werkbudget

De analyses en adviezen kunnen betrekking hebben op het geheel of op een deel van het totaal van de ontvangsten en uitgaven.

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Gecoördineerde wet en uitvoeringsbesluiten van 14 juli 1994.
 • Operationele plannen.

 

Welke vernieuwingen
 • Ontwerpteksten in verband met financiële aspecten voor nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorgen.
 • Aanpassen of ontwikkelen van meet- en ramingsinstrumenten en elektronische gegevensbestanden.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Wettelijke teksten.
 • Bestuursovereenkomst.
 • Opdrachten interne beheersorganen.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.