Afdrukken

Veiligheidsassistent - begeleider (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV007

Niveau: C

Functiefamilie : Begeleiders

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Instaan voor de orde en netheid, het toezicht op de veiligheid in het centrum en voor de bewaking en begeleiding van de bewoners, dit met eerbied voor de bestaande reglementeringen

teneinde

een humane, respectvolle begeleiding van de bewoners te garanderen.

 

Resultaatgebieden
Als
pedagoog
  instaan voor de gezamenlijke en individuele begeleiding van bewoners

teneinde

  het groepsregime zo probleemloos mogelijk te organiseren.

 

Voorbeelden van taken
 • Verzekeren van het integratieproces van de nieuw aangekomen bewoner in de toegewezen leefgroep en begeleiden onthaal en vertrek bewoners (assisteren intake, wegwijs in vleugel, naleven vertrekprocedures)
 • Luisteren naar de sociale, familiale, religieuze en andere verblijfsgerelateerde problemen van de bewoner, hem erin trachten bij te staan, analyseren van de problemen en proberen in de mate van het mogelijke samen met de bewoner een oplossing te zoeken en opvolgen van de evolutie en resultaten en eventueel bijsturen
 • Het aanzetten van de leden van het veiligheidspersoneel om het inherent sociaal aspect van hun functie in te vullen
 • In voorkomend geval het opstellen van werkroosters voor klusjes en toepassen van het bonnetjessysteem
 • Sociaal contact onderhouden met bewoners (sensibiliseren betreffende de reden van vasthouding, luisteren naar hun verhaal, begrip tonen voor de situatie van de bewoners, de bewoners goed leren kennen zodat hij kan anticiperen en/of reageren op eventuele problemen met bewoners onderling, of met bewoners en personeelsleden)

 

Als
animator
  instaan voor de begeleiding en ontspanning van de bewoners

teneinde

  de algemene ontwikkeling van de bewoners te waarborgen.

 

Voorbeelden van taken
 • Ervoor instaan dat de bewoner, op regelmatige wijze, kan kiezen tussen het ontspanningsaanbod van activiteiten
 • Plannen en organiseren van activiteiten rekening houdend met de materiële, infrastructurele mogelijkheden van het centrum
 • Evalueren van de activiteiten met het oog op toekomstige projecten
 • In voorkomend geval het begeleiden van de door de hiërarchie goedgekeurde externe projecten
 • Buiten de administratieve uren verantwoordelijk zijn voor de materiële ondersteuning voor de organisatie van sportactiviteiten

 

Als
verantwoordelijke voor de bewaking/veiligheid
  dynamisch toezien en observeren, de veiligheidsprocedures uitvoeren en het juist inschatten van crisissituaties

teneinde

  de veiligheid van de bewoners, de personeelsleden en derden te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Dynamisch toezien/observeren (telefoon, bezoek, dagzaal, slaapzaal, douches, cel, outtake, ziekenboeg, wandeling, refter, …)
 • Uitvoeren van veiligheidsprocedures (deuren en poorten, telling, materiaal, bewegingen, fouilleren, dwang, …)
 • Het actief begeleiden van bewegingen van bewoners (activiteiten, medische dienst, bezoek, NGO’s,…)
 • Beheersen van crisissituaties (verhouding dwang tot verzet, communicatief en/of fysiek ingrijpen volgens KB)

 

Als
1ste lijnsaanwezige
  rapporteren aan de andere diensten

teneinde

  een vlotte samenwerking met andere diensten en een degelijke opvang van bewoners gerealiseerd wordt.

 

Voorbeelden van taken
 • Rapporteren aan collega’s en andere diensten en Informeren bij collega’s en andere diensten (schriftelijke en mondelinge briefing, logboek bijhouden,…)
 • Nauw samenwerken met het diensthoofd en de andere teams teneinde de doelstellingen van het centrum te verwezenlijken
 • Controleren van bewoners in afzondering en relevante informatie hiervoor bijhouden
 • Detecteren van spanningen
 • Bij afwezigheid van de veiligheidsassistent-coördinator het eerste aanspreekpunt voor de hiërarchie, o.a. directie van wacht

 

Als
bewaker veiligheid - hygiëne
  toezien op de orde en netheid van de bewoners en het melden van onregelmatigheden betreffende buitenfirma’s

teneinde

  de netheid en hygiëne binnen het centrum te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Toezien op de netheid en hygiëne van het centrum en haar bewoners en gepaste actie nemen
 • Melden van problemen van buitenfirma’s aan directie via de in het centrum geldende procedures
 • Voorbeeldfunctie t.o.v. de bewoners
 • Goed beheer van de goederen en de infrastructuur van het centrum
 • Melden van vandalisme en defecten via de in het centrum geldende procedures

 

Als
hulpverlener in crisissituaties
  crisissituaties helpen voorkomen of actie ondernemen bij crisissituaties volgens de procedures of voorschriften

teneinde

  een eerste hulp te bieden en/of preventie of stabilisatie van de situatie te bekomen.

 

Voorbeelden van taken
 • Door zijn opleiding en/of ervaring heeft hij oog voor de sociale problematiek van de bewoners en inzichten in de processen van groepsdynamiek en kan hij adviezen verlenen en voorstellen aan de hiërarchisch meerdere voorleggen teneinde conflictsituaties tussen bewoners en –groepen of personeel te voorkomen
 • Door oplossingsgericht te werken en met gepaste vormen van verbale en non-verbale communicatie toepassen spanningen en/of dwang vermijden
 • Inspelen op individuele en/of groepsproblemen van de bewoners, in de geest van het huishoudelijk reglement
 • In voorkomend geval de opvolging van crisissituaties

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Intern (alle diensten van het gesloten centrum)

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

dagelijks

Dienst Vreemdelingenzaken

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

regelmatig

Externe partners (politie, brandweer, ziekenhuis, gebedsdienaars, consulaat, ambassade, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

ad hoc

Externen (advocaten, bezoekers, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

ad hoc

Bewoners

variabel

variabel

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Intern (alle diensten van het gesloten centrum)

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

dagelijks

Dienst Vreemdelingenzaken

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

regelmatig

Externe partners (politie, brandweer, ziekenhuis, gebedsdienaars, consulaat, ambassade, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

Ad hoc

Externen (advocaten, bezoekers, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

Ad hoc

Bewoners

variabel

variabel

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Veiligheidsassistent - coördinator

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de opvolging van de hem/haar toegewezen taken en de opvolging van de bewonersvleugels zoals aangegeven door de hiërarchie
 • het interveniëren in crisissituaties zoals agressie, onaanvaardbaar gedrag, conflicten, medische noodsituaties, enz. ... en het nemen van beslissingen die toegestaan zijn binnen de eigen functie volgens de gegeven richtlijnen en geldende procedures
 • het nemen van initiatieven met betrekking tot de dagelijkse werking

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • afwijkingen op de gegeven richtlijnen en geldende procedures

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

N.V.T.

 

Eigen werkbudget

N.V.T.

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. N.V.T.

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de koninklijke besluiten gerelateerd aan de materie van Dienst Vreemdelingenzaken, omzendbrieven, ministeriële beslissingen en de diverse administratieve procedures
 • de interne instructies van de hiërarchie
 • het ambtenarenstatuut
 • de gedragscode

 

Welke vernieuwingen
 • het vaststellen en rapporteren van problemen, en het voorstellen van oplossingen aan de hiërarchie
 • het formuleren van voorstel van adviezen t.a.v. de hiërarchie i.v.m. de organisatie van het centrum, de procedures en de werkmethoden

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • verbeterprojecten
 • overlegvergaderingen met de hiërarchie
 • interne overlegmomenten

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.