Afdrukken

Veiligheidsmedewerker (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV009

Niveau: D

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Ondersteuning bieden bij het bewaren van de orde en netheid, en bij het toezicht op de veiligheid in het centrum en de bewaking en begeleiding van de bewoners, dit met eerbied voor de bestaande reglementeringen

teneinde

een humane, respectvolle begeleiding van de bewoners te garanderen

 

Resultaatgebieden
Als
verantwoordelijke voor de bewaking/veiligheid
  dynamisch toezien en observeren, de veiligheidsprocedures uitvoeren en het juist inschatten van crisissituaties,

teneinde

  de veiligheid van de bewoners, de personeelsleden en derden te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Dynamisch toezien/observeren (telefoon, bezoek, dagzaal, slaapzaal, douches, cel, outtake, ziekenboeg, wandeling, refter, …)
 • Uitvoeren veiligheidsprocedures (deuren en poorten, telling, materiaal, bewegingen, fouilleren, dwang, …)
 • Actief begeleiden van bewegingen van bewoners (activiteiten, medische dienst, bezoek, NGO’s, eventueel derden)
 • Beheersen van crisissituaties (verhouding van dwang tot verzet, communicatief en of fysiek ingrijpen volgens KB)

 

Als
continu aanspreekpunt
  sociale contacten met bewoners onderhouden

teneinde

  zo een begeleiding in 1ste lijn (humane, gelijke en respectvolle opvang en behandeling van de bewoners met het oog op verwijdering) te verzorgen.

 

Voorbeelden van taken
 • Sociaal contact onderhouden met de bewoners (informatie verschaffen betreffende het doel van de vasthouding, luisteren naar hun verhaal, begrip tonen voor de situatie van de bewoners)
 • Inspelen op individuele en/of groepsproblemen van de bewoners, in de geest van het huishoudelijk reglement
 • Door oplossingsgericht te werken spanningen vermijden
 • Afdwingen van intern reglement voor bewoners in overeenstemming met ordemaatregelen beschreven in het KB
 • De gepaste vormen van verbale en non verbale communicatie toepassen teneinde spanningen en/of gebruik van dwang te vermijden

 

Als
medewerker van het centrum
  toezien op de orde en netheid van het centrum en de bewoners en het melden van onregelmatigheden betreffende buitenfirma’s,

teneinde

  de netheid en hygiëne binnen het centrum te garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Toezien op de netheid en hygiëne van het centrum en de bewoners en gepaste actie desbetreffend ondernemen
 • Melden van problemen van buitenfirma’s aan directie via geldende procedures in het centrum
 • Voorbeeldfunctie t.o.v. bewoners
 • Goed beheer van de goederen en de infrastructuur van het centrum
 • Melden van vandalisme en defecten rekening houdend met de in het centrum geldende reglementeringen

 

Als
1ste lijnsaanwezige
  rapporteren aan de andere diensten

teneinde

  een vlotte samenwerking met andere diensten en een degelijke opvang van bewoners gerealiseerd wordt.

 

Voorbeelden van taken
 • Rapporteren aan collega’s en andere diensten (schriftelijke briefing, mondelinge briefing, logboek bijhouden, …)
 • Informeren bij andere diensten (schriftelijke en mondelinge briefing, logboeken, …)
 • Administratieve verplichtingen
 • Controleren van bewoners in afzondering en relevante informatie hierover bijhouden
 • Detecteren van spanningen en briefing aan betrokken diensten

 

Als
portier
  instaan voor de goede werking van de portiersloge

teneinde

  de goede gang van zaken in het centrum mede te bewerkstelligen.

 

Voorbeelden van taken
 • Garanderen van de toegangscontrole: coördinatie van het inkomend en uitgaand verkeer (personen, voertuigen, goederen)
 • Openen en sluiten van verschillende poorten
 • Toezicht houden op interne en externe bewegingen o.a. door middel van de verschillende camera’s
 • Bemannen van de telefooncentrale en efficiënt doorverwijzen of afhandelen van telefoongesprekken
 • Tijdens de bezoekprocedures uitvoeren van de in het centrum geldende richtlijnen m.b.t. de taak van portier

 

Als
onthaalverantwoordelijke
  instaan voor het onthaal en begeleiding van diverse bezoekers/organisaties voor de bewoners of aan het centrum

teneinde

  een vlotte opvang van deze te kunnen garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • Assistentie bij het onthaal van nieuwe bewoners en overbrenging bewoners van verschillende blokken naar bezoekerszaal en terug
 • Onthaal van ambassade, NGO’s, advocaten, DVZ, CGVS, …
 • Assistentie adjunct-veiligheidsassistent bij het overbrengen van de repats naar out-take-kamers
 • Onthaal en begeleiding van sollicitanten
 • Indien gevraagd door de centrumdirectie opnemen van administratieve taken ter ontlasting van de personeelsadministratie (oa. klassement, kopies van originele documenten, …)

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Intern (alle diensten van het gesloten centrum)

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

dagelijks

Dienst Vreemdelingenzaken

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

regelmatig

Externe partners (politie, brandweer, ziekenhuis, gebedsdienaars, consulaat, ambassade, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

ad hoc

Externen (advocaten, bezoekers, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

ad hoc

Bewoners

variabel

variabel

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Intern (alle diensten van het gesloten centrum)

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

dagelijks

Dienst Vreemdelingenzaken

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

regelmatig

Externe partners (politie, brandweer, ziekenhuis, gebedsdienaars, consulaat, ambassade, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

Ad hoc

Externen (advocaten, bezoekers, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

Ad hoc

Bewoners

variabel

variabel

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Veiligheidsassistent - coördinator

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de opvolging van de hem/haar toegewezen taken en de opvolging van de bewonersvleugels zoals aangegeven door de hiërarchie
 • het interveniëren in crisissituaties zoals agressie, onaanvaardbaar gedrag, conflicten, medische noodsituaties, enz. ...

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • afwijkingen op de gegeven richtlijnen en geldende procedures

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

N.V.T.

 

Eigen werkbudget

N.V.T.

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. N.V.T.

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de koninklijke besluiten gerelateerd aan de materie van Dienst Vreemdelingenzaken, omzendbrieven, ministeriële beslissingen en de diverse administratieve procedures
 • de interne instructies van de hiërarchie
 • het ambtenarenstatuut
 • de gedragscode

 

Welke vernieuwingen
 • het vaststellen en rapporteren van problemen, en het voorstellen van oplossingen aan de hiërarchie

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • overlegvergaderingen met de hiërarchie
 • interne overlegmomenten

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.