Afdrukken

Veiligheidsmedewerker - chauffeur (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : BV010

Niveau: D

Functiefamilie : Bewakers veiligheid / hygiëne

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Zorgen voor het veilig vervoer van de vreemdelingen naar en van de centra van de Dienst Vreemdelingenzaken

teneinde

een humane, respectvolle en veilige begeleiding van de bewoners te garanderen.

Naast het vervoer tussen de centra, worden eveneens opdrachten georganiseerd van en naar het ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, e.d.

 

Resultaatgebieden
Als
bestuurder
  Zorgen voor het vervoer van vreemdelingen en/of andere personen op een veilige, humane en efficiënte wijze volgens de richtlijnen binnen de dienst en volgens de geest van de gedragscode

teneinde

  een veilige begeleiding van de bewoners te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • Het vervoeren van personen
 • Het wegbrengen en ophalen van dossiers en/of stukken van en naar interne en externe instanties
 • Zorgen voor een optimale telefonische bereikbaarheid, zodat de nodige instructies en informatie kunnen uitgewisseld worden met het coördinatiebureau

 

Als
medeverantwoordelijke van het wagenpark
  de opgedragen onderhoudstaken uitvoeren en zo spoedig mogelijk de eventuele fouten en gebreken signaleren

teneinde

  de voertuigen in optimale conditie te houden

 

Voorbeelden van taken
 • Het reinigen van het voertuig
 • Het correct en tijdig invullen van de technische controlefiches
 • Het melden van mankementen
 • Toezien op de conformiteit van de documenten van het voertuig
 • Het voertuig naar de garage brengen voor onderhouden of voorrijden bij de technische controle

 

Als
gegevensbeheerder
  de administratieve gegevens in verband met de uitgevoerde opdrachten en werkuren registreren

teneinde

  kwalitatieve statistische gegevens van de uitgevoerde prestaties te verkrijgen.

 

Voorbeelden van taken
 • Het correct invullen van de reiswijzers
 • Het correct invullen van de ongevallenverklaring
 • Het dagelijks bijhouden van de gevraagde gegevens in verband met de uitgevoerde vervoersopdrachten

 

Als
veiligheidsmedewerker
  de onregelmatigheden en afwijkingen op de normale werking, die zich voordoen voor, tijdens en na het transport rapporteren aan de verantwoordelijken

teneinde

  de veiligheid te verhogen en optimaal te houden

 

Voorbeelden van taken
 • Het afleveren van een schriftelijk rapport bij problemen met bewoners of ontsnappingspogingen
 • De veiligheidsprocedures uitvoeren en het juist inschatten van crisissituaties bij het vervoer
 • Optreden bij crisissituaties tijdens het vervoer om deze te stabiliseren

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Intern (alle diensten van Bureau Transfer)

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

dagelijks

Dienst Vreemdelingenzaken

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

regelmatig

Externe partners (politie, brandweer, ziekenhuis, consulaat, ambassade, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

ad hoc

Bewoners

variabel

variabel

dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Intern (alle diensten van Bureau Transfer)

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

dagelijks

Dienst Vreemdelingenzaken

mondelinge en schriftelijke vragen

per nota, brief, e-mail, telefoon, ...

regelmatig

Externe partners (politie, brandweer, ziekenhuis, consulaat, ambassade, e.d.)

variabel

per brief, e-mail, telefoon, ...

Ad hoc

Bewoners

variabel

variabel

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Veiligheidsassistent - coördinator

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de opvolging van de hem/haar toegewezen taken en de opvolging van de bewonersvleugels zoals aangegeven door de hiërarchie
 • het interveniëren in crisissituaties zoals agressie, onaanvaardbaar gedrag, conflicten, medische noodsituaties, enz. ...

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • afwijkingen op de gegeven richtlijnen en geldende procedures

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

N.V.T.

 

Eigen werkbudget

N.V.T.

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. N.V.T.

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de koninklijke besluiten gerelateerd aan de materie van Dienst Vreemdelingenzaken, omzendbrieven, ministeriële beslissingen en de diverse administratieve procedures
 • de interne instructies van de hiërarchie
 • het ambtenarenstatuut
 • de gedragscode

 

Welke vernieuwingen
 • het vaststellen en rapporteren van problemen, en het voorstellen van oplossingen aan de hiërarchie

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • overlegvergaderingen met de hiërarchie
 • interne overlegmomenten

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.