Afdrukken

Adviseur-generaal inlichtingenanalyse - Adjunct directeur (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV163

Niveau: A

Klasse : A4

Functiefamilie :

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Instaan voor het beheer van de producten van de analysediensten en het opvolgen van de projecten van de coördinatoren op basis van de strategische planning van de Analyse

teneinde

de doelstellingen met betrekking tot de kerntaken van de Analyse te verwezelijken en de ingezamelde informatie op een kwalitatieve manier te verwerken tot inlichtingen die gebruikt kunnen worden door Belgische politieke, administratieve en gerechtelijke overheden bij het bepalen van het beleid.

 

Resultaatgebieden
Als
leidinggevende
  instaan voor de organisatie en de begeleiding van de analysediensten en de coördinatoren

teneinde

  een vlotte en doelgerichte dagelijkse werking te verzekeren een kwalitatief product af te leveren

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de prestaties van de analysediensten en verzekeren dat de informatievragen tijdig en kwalitatief beantwoord worden
 • het verzekeren van een nauwe samenwerking tussen de verschillende diensten onder zijn/haar bevoegdheid om de informatiedoorstroom te garanderen
 • het werk verdelen en de opdrachten toewijzen aan de verschillende diensten
 • definiëren van de gemeenschappelijke individuele doelstellingen van de medewerkers in het kader van de evaluatiecycli
 • Bij afwezigheid van de Directeur Analyse: Instaan voor de dagelijkse administratieve leiding van de Analyse

 

Als
coördinator
  coördineren en opvolgen van de analysediensten en van de projecten van de coördinatoren

teneinde

  een efficiënte werking te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de uitbouw van de projecten en hulpmiddelen uitwerken om de projectleiders en/of themacoördinatoren de mogelijkheid te bieden hun team beter te leiden


 • toezien op de werking van de analysediensten o.a. op basis van cijfergegevens, het respecteren van termijnen en kwaliteit
 • strategische- en fenomeenanalyse begeleiden en feedback geven aan de betrokkenen
 • deelnemen aan werkgroepen: interkabinetten, Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid, Federaal Parket...
 • de analysediensten bijstaan bij de opvolging van specifieke deadlines, die kunnen leiden tot individuele strafrechtelijke vervolging voor de inlichtingenanalist (Wet 10.06.2006 op het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging: “retentie van informatie").

 

Als
vertegenwoordiger
  deelnemen aan nationale en internationale fora, diplomatieke conferenties met buitenlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten en investeren in de relaties met de Belgische overheden

teneinde

  het standpunt van de Veiligheid van de Staat kenbaar te maken.

 

Voorbeelden van taken
 • optreden als expert en spreker op nationale en internationale fora
 • onderhandelen over dossiers op nationaal en internationaal niveau
 • een contactnetwerk met interne, nationale en internationale partners (inlichtingendiensten, NAVO, EU) uitbouwen om informatie te verzamelen
 • deelnemen aan externe platformen die de Belgische overheden en multinationale overheden (NAVO, EU) ter ondersteuning van het beleid hebben opgericht
 • de relaties onderhouden met de binnen- en buitenlandse academische wereld (onderzoekers naar de geschiedenis van de inlichtingendienst en op het vlak van academic outreach)

 

Als
beleidsadviseur
  opstellen van nota's en rapporteren en advies verlenen aan de Directeur Analyse

teneinde

  deze een inzicht te geven in de stand van zaken en helpen om bepaalde beleidsbeslissingen te nemen.

 

Voorbeelden van taken
 • Rapporteren over de werking van de analysediensten en themacoördinatoren.
 • Voorstellen doen en advies geven i.v.m. het beleid, voor de materie die onder zijn/haar bevoegdheid valt.
 • Meewerken aan het bepalen en het actualiseren van de beleidsdoelstellingen van de Veiligheid van de Staat en het deelnemen aan de uitwerking van de strategische planning.
 • Implementeren van de beleidslijnen van de organisatie bij de diensten onder zijn/haar bevoegdheid.
 • Organiseren van vergaderingen met de diensthoofden, themacoördinatoren, teamverantwoordelijken en medewerkers van de dienst.

 

Als
coach
  opvolgen, begeleiden en motiveren van de diensthoofden, coördinatoren en teamverantwoordelijken

teneinde

  hen in staat te stellen efficiënt werk te verrichten en zich te ontwikkelen in hun functie.

 

Voorbeelden van taken
 • geregeld individuele gesprekken voeren met de diensthoofden, themacoördinatoren en teamverantwoordelijken en concrete en meetbare ontwikkelingsdoelstellingen vastleggen.
 • het begeleiden van de medewerkers, zowel op inhoudelijk vlak als qua ontwikkeling van hun generieke competenties.
 • proactief inspelen op individuele of teamgebonden problemen
 • Erkennen en beoordelen van de inspanningen en positieve resultaten.

 

Als
deskundige
  de eigen expertise continu blijven ontwikkelen

teneinde

  bij te dragen tot het nemen van kwaliteitsvolle beslissingen.

 

Voorbeelden van taken
 • de literatuur en de evoluties binnen het expertisedomein opvolgen


 • op pro-actieve wijze de nieuwste ontwikkelingen binnen het expertisedomein detecteren en binnen de analysedienst implementeren
 • deelnemen aan werkgroepen, opleidingen, colloquia om de kennis op peil te houden en uit te wisselen
 • opleiding geven aan interne en externe partners (vb. Nationale Rechercheschool van de Federale Politie, de FOD Buitenlandse Zaken, de Inlichtingen- en Veiligheidsschool, …)

 

Als
eindredacteur
  toezien op de kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de uitgaande analyses en beleidsnota’s

teneinde

  deze in de meest ideale vorm ter beschikking te stellen van de waaier aan externe klanten van de Veiligheid van de Staat.

 

Voorbeelden van taken
 • kwantitatieve opvolging van de uitgaande documenten.
 • conclusies trekken en inlichtingen inwinnen bij de diensthoofden.
 • Feedback geven over de resultaten van de producten die werden aangeleverd door de diensten.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie: Directeur analyse Directiecomité

vragen om informatie, opdrachten van directiecomité van de VSSE, opdrachten kabinetten

mail, telefonisch, mondeling, vergadering

ad hoc

Medewerkers: Adviseurs inlichtingenanalyse- coördinatoren Inlichtingenanalisten-Teamverantwoordelijken, inlichtingenanalisten, assistent-analisten

vragen, problemen

mondeling, mail, teamvergadering, ontwerpen van analyses

dagelijks

Dienst Open Bronnen (VSSE)

persartikels en boeken, detectie en early warning, opzoekingen in een aantal specifieke netwerken (Dunn&Bradstreet), toegang tot de beveiligde netwerken van andere overheden, satellietopnamen, ...

ingescand persbericht, Audio-visuele materialen, via intern netwerk, inventaris & catalogus, specifiek intern netwerk

dagelijks spontaan vanuit de Dienst Open Bronnen, ad hoc op aanvraag bij Dienst Open Bronnen

Dienst Archief & Documentatie (VSSE)

gearchiveerde dossiers, microfiches, microfilms...

ter beschikking stellen van de dossiers op adequate dragers en leesmachines

ad hoc

Operationele diensten van de VSSE

ruwe informatie uit de informatie verzameling bij bronnen (zowel technisch als menselijk)

verslagen via intern elektronisch beveiligd netwerk, mondeling overleg met commissarissen en de Directeur van de Operaties

dagelijks (meerdere tientallen verslagen)

Belgische overheidsdiensten (FOD’s, regionale en lokale overheden parketten, politiediensten, diplomaten, academische wereld)

administratieve, gerechtelijke en politionele informatie

brieven, mails, vergaderingen, telefoon, platformoverleg

dagelijks

Militaire inlichtingendienst ADIV

ruwe operationele informatie en geanalyseerde inlichtingen

gecodeerde en geclassificeerde berichten via elektronisch systeem

dagelijks

Buitenlandse inlichtingendiensten

ruwe operationele informatie en geanalyseerde inlichtingen

bilaterale en multilaterale gecodeerde systemen, vergaderingen

dagelijks meerdere tientallen berichten

transnationale instellingen (NAVO, EU-SitCen,...)

Requests for Information, analyses

papieren briefvorm, gecodeerde berichten, mondeling en tijdens platform-vergaderingen

ad hoc tot dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Hiërarchie: Directeur analyse Directiecomité

antwoorden op vragen en uitvoering opdrachten

mail, telefonisch, mondeling, nota, vergadering

Dagelijks

Medewerkers

vragen, antwoorden

mondeling, mail, nota, vergadering team, ontwerpen van berichten en analyses

dagelijks

Dienst Open Bronnen (VSSE)

bestellingen boeken en tijdschriften en aanvragen opzoeken informatie in netwerken

intern mailadres Dienst Open Bronnen voor aanvragen en bestellingen

ad hoc tot dagelijks

Dienst Archief & Documentatie

aanvragen, actualiseringen, aanvullende gegevens, correcties identiteiten ...

intern mailadres Dienst Archief & Documentatie voor aanvragen en reserveren dossiers

ad hoc tot dagelijks

Operationele diensten van de VSSE

opdrachten voor nieuwe en verder te zetten onderzoeken, evaluatie van bronnen, operationele en punctuele analyses

apostilles via beveiligde elektronische drager, mondeling overleg met sectiechefs en Directeur van de Oparaties

Ad hoc en regelmatig

Belgische overheidsdiensten (FOD’s, regionale en lokale overheden, parketten, politiediensten, diplomaten, academische wereld)

meldingen van dreigingen, informatiemelding, fenomeenanalyses, strategische analyses

brieven, nota’s, platformoverleg, vergaderingen, voordrachten, vormingen

dagelijks

militaire inlichtingendienst ADIV

ruwe informatie, operationele analyses, strategische analyses

nota’s, overlegplatformen

dagelijks, ad hoc

Buitenlandse inlichtingendiensten

ruwe informatie, geanalyseerde inlichtingen

bilaterale en multilaterale gecodeerde systemen, vergaderingen

dagelijks

transnationale instellingen (NAVO, EU-SitCen, Europol)

geanalyseerde inlichtingen, strategische analyses

papieren briefvorm, gecodeerde berichten, mondeling

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Administrateur-generaal, de directie generaal en de directeur van de Analyse

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de interne organisatie van de diensten in overleg met de directeur van de analyse
 • Het bepalen van de prioriteit van de dossiers
 • de implementatie van de kwaliteitscontrole, vormingsinitiatieven, het intern kennismanagement
 • de ontwikkeling van specifieke werkinstrumenten
 • de organisatie van interne en externe vergaderingen
 • deelname aan vergaderingen en de vertegenwoordiging
 • onderhandelingen en overleg met externen met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen
 • dringende beslissingen inzake gevoelige en delicate dossiers
 • voorstellen voor zendingen naar buitenland van personeelsleden van de analysediensten

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het bepalen van de prioriteiten, procedures en het inzetten van de middelen
 • zendingen naar het buitenland
 • fundamentele wijzigingen van de prioriteiten en de interne organisatie
 • Het aanwerven van bijkomend personeel
 • Het nemen van strategische beslissingen

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

niet van toepassing

 

Eigen werkbudget

niet van toepassing

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Geen eigen budget, behoudens in één Analysedienst “Open Bronnnen” waar een eigen budget bestaat van 88.000 euro voor aankopen Bibliotheek, Leeszaal, audio-visiueel materiaal ...).

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • De wetgeving en reglementering met betrekking tot de inlichtingen- en veilgheidsdiensten, zoals vastgelegd in de “Codex Inlichtingendiensten. Werking, bevoegdheden en toezicht.” Deel I-, pp. 1 – 10, van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
 • De wetgeving en reglementering met betrekking tot het Rijkspersoneel en de Federale Overheidsdiensten.
 • Het “strategisch meerjarenplan” en het “operationeel jaarplan” van de Veiligheid van de Staat”.
 • Richtlijnen en instructies van het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid.
 • Richtlijnen van het College voor Inlichting en Veiligheid.
 • Richtlijnen en instructies van de Minister van Justitie en het Directiecomité van de Veiligheid van de Staat.
 • Protocolovereenkomsten met andere Belgische overheidsdiensten.

 

Welke vernieuwingen
 • Nieuwe fenomenen dienen door de Analyse gedetecteerd te worden. Deze ontwikkelingen en nieuwe opdrachten zullen opgevolgd en uitgebouwd worden. Hiertoe zoekt de functie, samen met de gespecialiseerde analisten ook naar nieuwe contacten, methodes en partners, dit zowel in binnen- aIs in buitenland.
 • ontwikkeling van de nieuwe analysemethoden in het inlichtingenwerk (projectcoördinatie, fenomeenanalyse, “horizon scanning”, “altenative futures” ...)

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de “Inlichtingencyclus”
 • deontologische regels eigen aan inlichtingendiensten: “trade craft”, “need to know”, “third service rule”
 • “best practises in intelligence”
 • “strategisch meerjarenplan” en “operationeel jaarplan” van de VSSE
 • voorschriften inzake vertrouwelijkheid en veiligheidsmachtiging
 • bestaande en aan te passen wetgeving.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.