Afdrukken

Adviseur analyse van beheersinformatica - Projectmanager (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NIC008

Niveau: A

Klasse : A3

Functiefamilie : Projectleiders

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Beheren van projecten m.b.t. de analyse van de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit (kosten-baten) van de belangrijkste gespecialiseerde ICT-toepassingen en deze toepassingen opvolgen

teneinde

toepassingen te laten implementeren of te verbeteren die voldoen aan de actuele en toekomstige behoeften van de organisatie en technisch realiseerbaar zijn.

 

Resultaatgebieden
Als
projectleider beheersinformatica
  coördineren en opvolgen van de projectmedewerkers

teneinde

  de projecten succesvol af te ronden volgens de vooraf bepaalde criteria (budget, tijd, kwaliteit,...)

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van vergaderingen
 • bepalen van de prioriteiten en plannen van de projectfases
 • oplossen van conflicten tussen de projectmedewerkers
 • verstrekken van de nodige informatie voor de ontwikkeling van het project

 

Als
coach
  ontwikkelen, beheren en coördineren van de competenties van de projectmedewerkers

teneinde

  de beschikbare competenties optimaal te benutten

 

Voorbeelden van taken
 • verdelen van de taken, rekening houdend met de beschikbare competenties
 • verzekeren van de opvolging van het werk van de medewerkers
 • bijstaan van de medewerkers bij moeilijke opdrachten

 

Als
facilitator
  vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar het ICT-departement en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie

teneinde

  realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van coördinatievergaderingen
 • onderhouden van de contacten/netwerken met collega's van het ICT-departement en de organisatie
 • kaderen van de behoeften van de gebruikers in de langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie)
 • toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie
 • relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven

 

Als
adviseur
  ondersteuning bieden bij de evaluatie en de selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen

teneinde

  oplossingen te implementeren die voldoen aan de behoeften en middelen van de organisatie

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van de kostprijs/de voordelen van de bestaande en de beoogde toepassingen; opmaken van commerciële dossiers (kosten, baten, economische analyse)
 • verzekeren dat een correcte integratie van de voorgestelde oplossingen in de huidige aanwezige systemen mogelijk is
 • voorstellen van oplossingen aan de organisatie, rekening houdend met technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit
 • verwijzen naar bestaande oplossingen
 • ondersteuning bieden bij het opmaken van een lastenboek

 

Als
analist
  evalueren van de bestaande processen, procedures en toepassingen

teneinde

  te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn

 

Voorbeelden van taken
 • inventariseren van procedures/processen
 • instaan voor standaardisatie van de gebruikte methodologie
 • gebruik maken van modulatietechnieken
 • formuleren van verbeteringsvoorstellen voor de huidige procedures/processen op basis van zijn/haar expertise en ervaring
 • voorstellen van draaiboeken

 

Als
evaluator
  testen en evalueren van de resultaten van ICT-toepassingen

teneinde

  te verzekeren dat deze voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken van test-scripts voor user acceptance tests
 • opmaken van de planning van de tests
 • opvolgen van andere tests
 • laten uitvoeren of zelf uitvoeren van user acceptance tests

 

Als
change agent
  instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers

teneinde

  maximale acceptatie van het project/de toepassing(en) te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • uitwerken van cursussen en opleidingen
 • plannen van opleidingen
 • instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de ICT-verantwoordelijke

de functie geeft functioneel leiding aan 1-10 medewerkers van niveau A, B, C en D

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.