Afdrukken

Attaché terugkeercoach (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NBV001

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Begeleiders

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Het omkaderen van personen met een bevel het grondgebied te verlaten, hen overtuigen om terug te keren en hen begeleiden in de voorbereiding van de terugkeer

teneinde

te zorgen voor een effectieve verwijdering op een zo humaan mogelijke wijze.

 

Resultaatgebieden
Als
begeleider
  het begeleiden van personen die het grondgebied moeten of willen verlaten en hen inlichten over hun rechten en plichten

teneinde

  hen te overtuigen om mee te werken aan hun terugkeer.

 

Voorbeelden van taken
 • het verlenen van alle juridische, administratieve en praktische informatie en bijstand aan deze personen over de mogelijke procedures voor vrijwillige en gedwongen terugkeer
 • het overtuigen van deze personen van de terugkeer op basis van een goed opgebouwde argumentatie en hem op de hoogte houden over de voortgang van het dossier
 • het oplossen van de problemen die hun terugkeer in de weg staan
 • beslissen of extra begeleiding of afzondering van één of meerdere familieleden i.f.v. de terugkeer of tijdens het verblijf noodzakelijk is, en hieromtrent een voorstel aan de hiërarchie opstellen
 • het voorbereiden van deze personen op hun terugkeer

 

Als
expert/dossierbeheerder
  alle ondersteunende stappen ondernemen en de nodige beslissingen treffen vereist voor de praktische afhandeling van de terugkeer

teneinde

  de uitvoering van de verwijdering van deze personen van het Belgisch grondgebied mogelijk te maken.

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren en verzamelen van nuttige en relevante informatie met inbegrip van informatie uit het administratief dossier, het interviewen van de betrokkenen om de nodige informatie te verzamelen en deze informatie aan de verschillende bevoegde diensten bezorgen
 • beslissen in individuele situaties, op basis van de bekomen informatie, om beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), inclusief het afhandelen van het IOM-dossier
 • het verblijf in België afsluiten en de terugkeer voorbereiden met bijzondere aandacht voor extra zorgdossiers en speciale noden in land van herkomst alsook de opvolging van de procedures verzekeren
 • het uitleggen van de asielprocedure, het opmaken en ondertekenen van de nodige documenten en het betekenen van negatieve beslissingen aan de betrokken personen
 • de verschillende bevoegde personen en diensten verwittigen en pistes en oplossingen aanreiken in geval van niet terugkeer

 

Als
extern contactpersoon
  tussenpersoon zijn tussen de Belgische overheden en de privé-partners en openbare partners en anderen die betrokken zijn in het kader van de organisatie van de terugkeer

teneinde

  de organisatie van de terugkeer van de vreemdelingen zo adequaat en humaan mogelijk te laten verlopen.

 

Voorbeelden van taken
 • zelfstandig onderhandelen en bemiddelen met de betrokken partijen om problemen weg te werken en zo de organisatie van het verblijf en van de terugkeer vlot te laten verlopen
 • communiceren van beslissingen in belangrijke dossiers
 • onthalen van binnenlandse en buitenlandse delegaties (begeleiding, uitleg geven, presentaties, …)
 • organiseren en bijwonen van vergaderingen

 

Als
intern contactpersoon
  regelmatig rapporteren over de werkzaamheden en de resultaten aan de leidinggevenden en collega’s

teneinde

  deze regelmatig op de hoogte te houden van de belangrijkste dossiers.

 

Voorbeelden van taken
 • adviezen formuleren t.a.v. de hiërarchie inzake het beleid m.b.t. bijv. de escortes, de regularisatie van een familie, de noodzakelijkheid om al dan niet een gezin te splitsen,...
 • vergaderingen bijwonen en overleggen met collega's
 • het opstellen van rapporten en statistieken
 • communiceren en toelichten van beslissingen in belangrijke dossiers aan collega’s en leidinggevenden

 

Als
beheerder van een site (3 tot 7 units)
  alle acties en maatregelen treffen om de vreemdeling en zijn/haar gezin in afwachting van de terugkeer naar het land van herkomst, een menswaardig verblijf te bieden

teneinde

  het beleid van de overheid inzake het verblijf en de terugkeer in humane omstandigheden van vreemdelingen en hun gezinnen concreet gestalte te geven.

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van de optimale werking van de site, met name zorgen voor de aankopen en de betalingen ervan, de boekhouding, de leveranciers, het stockbeheer, de logistiek, het beheren van de budgetten voor de bewoners, ...
 • nemen van beslissingen over het aanpassen van regels van het huishoudelijk reglement op basis van het persoonlijk gedrag van de betrokken familie
 • beheren van crisissituaties op de site en de gepaste maatregelen treffen

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de centrumdirecteur of van de leidinggevende van de dienst

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.