Afdrukken

Attaché A2 actuariaat (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NEC001

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Analisten

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

De interne en externe cijfermatige gegevens en parameters verzamelen, analyseren en interpreteren, meet- en voorspellingsinstrumenten ontwikkelen, alsook regelmatig adviezen en analyseresultaten geven aan de verantwoordelijken en aan de directie

teneinde

hen te ondersteunen bij het nemen van een beslissing op basis van relevante informatie en optimale studies.

 

Resultaatgebieden
Als
actuaris
  de interne en externe cijfermatige gegevens en parameters analyseren en interpreteren

teneinde

  tendensen op te sporen en relevante conclusies te trekken.

 

Voorbeelden van taken
 • de behoeften aan cijfermatige gegevens (verzekering, budget, financiën,...) bepalen
 • de gepaste analysemethode en de methode voor de vergelijking van de gebruikte gegevens kiezen
 • de methodes voor steekproeftrekking vastleggen

 

Als
specialist
  de complexe dossiers behandelen die een expertise vereisen in het domein van het actuariaat

teneinde

  conclusies te kunnen trekken die rekening houden met alle elementen.

 

Voorbeelden van taken
 • verslagen opstellen en de resultaten voorstellen
 • aanbevelingen en adviezen formuleren
 • analyses uitvoeren die een grondige actuariële kennis vereisen

 

Als
ontwikkelaar
  de interne en externe meet- en voorspellingsinstrumenten ontwikkelen

teneinde

  een continue verbetering te verzekeren en zo de precisie en de efficiëntie van de analyse en interpretatie van de gegevens te verhogen.

 

Voorbeelden van taken
 • efficiëntere en gebruiksvriendelijkere boordtabellen en grafieken van de statistieken opstellen
 • het proces van de gegevensverzameling verbeteren
 • simulatiemodellen creëren
 • de statistische gegevens in het voorspellingsmodel op een geautomatiseerde wijze behandelen

 

Als
kennisbeheerder
  op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in het domein van het actuariaat, op wettelijk en socio-economisch vlak

teneinde

  een optimaal niveau te behouden op het vlak van de analyse en de aangeboden diensten van het departement.

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan externe opleidingen
 • interdepartementale vergaderingen bijwonen
 • open staan voor externe socioculturele evenementen die de dienstverlening van de organisatie kunnen beïnvloeden

 

Als
informatiebeheerder
  de ordening en archivering van alle relevante informatie en resultaten van de actuariële analyses verzekeren

teneinde

  deze snel beschikbaar en toegankelijk te maken voor de medewerkers en zo een optimale reactie toe te laten bij de ondersteuning van de besluitname van de beheerders en de directie.

 

Voorbeelden van taken
 • een gecomputeriseerde ordening van de analyseresultaten verrichten
 • de verschillende databanken beheren
 • de statistische gegevens van alle cijfermatige en budgettaire gegevens actualiseren

 

Als
gegevensbeheerder
  de verschillende interne en externe cijfermatige gegevens en parameters verzamelen, inzien en samenbrengen

teneinde

  te beschikken over een databank met optimale en geactualiseerde informatie en zo een adequate analyse te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • adequate financiële, statistische en actuariële gegevens verzamelen
 • betrouwbare en geactualiseerde informatiebronnen kiezen
 • de gepaste instrumenten voor de verzameling van informatie kiezen
 • de interne en externe gegevens en parameters opvolgen en waken over de beschikbaarheid ervan

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.